Słownik Inwestora

Słownik Inwestora, czyli najważniejsze zagadnienia związane z inwestowaniem i tradingiem na rynkach finansowych. W celu wyszukania danego słowa, kliknij na literę (pierwsza litera szukanego słowa), a następnie wyszukaj słowo na liście. Jeśli wyszukiwane przez Ciebie słowo nie znajduje się na liście, napisz do nas, a nasi eksperci dodadzą słowo do Słownika Inwestora.

Wybierz literę z powyższego menu

 • Accelerator Oscillator (AO)

  Jeden ze wskaźników analizy technicznej stworzonych przez Bill’a Williams’a. Służy do określania impetu rynku. Jest to zmodyfikowana wersja wskaźnika Awesome Oscillator. Accelerator Oscillator obliczany jest jako różnica 5 okresowej średniej kroczącej z połowy sumy ceny maksymalnej i minimalnej z okresu i 34 okresowej średniej kroczącej z połowy sumy ceny maksymalnej i minimalnej z okresu.

 • Accumulation/Distribution

  Wskaźnik akumulacji/dystrybucji. Informuje, czy zmianom cen towarzyszy zwiększony ruch akumulacyjny lub dystrybucyjny. Opiera się na założeniu, że każda zmiana na rynku wzmacniana jest przez zmiany obrotów. Wskaźnik Accumulation/Distribution rośnie, gdy kurs i obroty jednocześnie wzrastają oraz spada w momencie, gdy kurs i obroty jednocześnie spadają.

 • AEX Index

  Główny indeks giełdowy spółek notowanych na giełdzie w Amsterdamie, należącej do grupy giełdowej NYSE Euronext. Publikowany jest od 1983 roku, na początku pod nazwą European Option Exchange. W skład AEX Index wchodzi 25 spółek o najwyższej kapitalizacji. Pod uwagę brana jest również płynność notowanych spółek. Skład indeksu aktualizowany jest co roku w dniu 1 marca.

 • Akcja

  Papier wartościowy, który łączy prawa majątkowe oraz niemajątkowe. Może być papierowa bądź zdematerializowana. Upoważnia posiadacza akcji do udziału w zyskach (dywidendy) oraz upoważnia go do głosowania na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, a także daje mu prawo do części masy upadłościowej spółki w przypadku jej bankructwa i likwidacji. Akcje mogą być notowane na giełdach papierów wartościowych (w przypadku spółek publicznych) lub nie. Niektóre akcje posiadają dodatkowe prawa lub obowiązki (są to tak zwane akcje uprzywilejowane).

 • Alligator

  Jeden ze wskaźników analizy technicznej stworzonych przez Bill’a Williams’a. Wskaźnik Alligator łączy średnie kroczące z geometrią fraktali oraz dynamiką nieliniową. Składa się z trzech linii podążających mniej więcej wzdłuż wykresu cenowego, będących 13 okresową średnią kroczącą przesuniętą o 8 okresów w przód, 8 okresową średnią kroczącą przesuniętą o 5 okresów oraz 5 okresową średnią przesuniętą o 3 okresy w przód. Średnia krocząca obliczana jest ze średniej z maksimum i minimum z danego okresu.

 • Analiza fundamentalna

  Jedna z podstawowych technik analizy stosowana na rynku kapitałowym. Ma na celu analizę realnej wartości podmiotu, który podlega wycenie. Pod uwagę brana jest wartość aktywów spółki, sposób jej zarządzania, prognozy dla rynku i branży, jej powiązania z innymi podmiotami, a także plany rozwoju. Analiza fundamentalna na rynku walutowym ogranicza się z kolei do prognozowania wpływu danych makroekonomicznych na konkretne pary walutowe.

 • Analiza techniczna

  Zbiór technik analizowania wykresów cenowych mających na celu prognozę przyszłej ceny bądź kursu danego instrumentu. Może być stosowana na wszystkich rynkach – walutowym, akcyjnym, towarowym, dłużnym itd. Składają się na nią wskaźniki i oscylatory analizy technicznej, formacje cenowe, świece japońskie, geometria rynku, liczby Fibonacciego i wiele innych. Analiza techniczna jest obecnie najpopularniejszą metodą analizy wykorzystywaną przez traderów.

 • Aprecjacja

  Wzrost wartości towaru lub waluty. Termin używany przede wszystkim w stosunku do walut. Oznacza, że dana waluta umacnia się do innej zagranicznej waluty w systemie płynnych kursów walutowych. Aprecjacja oznacza wzrost popytu na daną walutę na rynkach międzynarodowych. W systemie stałego kursu walutowego podniesienie wartości waluty to rewaluacja. Przeciwieństwem aprecjacji jest deprecjacja.

 • Arbitraż

  Transakcja mająca na celu wykorzystanie różnicy w cenach tego samego dobra na dwóch różnych rynkach lub na tym samym rynku, ale w różnych postaciach. Zawierając transakcje arbitrażowe dokonuje się jednocześnie zakupu i sprzedaży tego samego dobra po dwóch różnych cenach osiągając zysk już w momencie zawarcia transakcji. Wynik transakcji arbitrażowej jest z góry znany, dlatego jest to transakcja wolna od ryzyka.

 • ASE

  Pełna nazwa Athex Composite Share Price Index. Główny indeks giełdowy spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Atenach. ASE publikowany od 31 grudnia 1980 roku. Składa się na niego 100 spółek o najwyższej kapitalizacji notowanych na ateńskiej giełdzie.

 • Ask

  Cena, po której otwierana jest transakcja kupna oraz zamykana jest transakcja sprzedaży. Cena Ask odpowiada również za realizację zleceń Stop Loss oraz Take Profit dla transakcji sprzedaży. Przeciwieństwem ceny ask jest cena bid. Różnica pomiędzy cenami ask i bid to spread.

 • ASX 200

  Główny indeks giełdowy spółek notowanych na Australian Securities Exchange, czyli Australijskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Tworzony przez agencję ratingową Standard & Poor’s i publikowany od 31 marca 2000 roku. W skład indeksu ASX 200 wchodzi 200 spółek o najwyższej kapitalizacji notowanych na australijskiej giełdzie. Pod uwagę brana jest również płynność notowanych spółek.

 • ATX

  Pełna nazwa Austrian Traded Index. Najważniejszy indeks giełdowy spółek notowanych na Wiedeńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych publikowany od 2 stycznia 1991 roku. W skład indeksu ATX wchodzi 21 spółek o najwyższej kapitalizacji notowanych na wiedeńskiej giełdzie. Procentowy udział spółek w indeksie jest uzależniony od ich kapitalizacji.

 • AUD

  Dolar australijski (Australian Dollar). Oficjalna waluta Australii, Kiribati, Naburu i Tuvalu. Jedna z ośmiu najważniejszych walut świata. Istnieje od 1966 roku kiedy to zastąpiła funta australijskiego. Wyłącznym emitentem waluty jest Bank Rezerw Australii (Reserve Bank of Australia, RBA). AUD popularnie zwana jest Australijczykiem.

 • Australian Securities Exchange

  W skrócie ASX. Największa australijska giełda papierów wartościowych i jedna z największych giełd papierów wartościowych świata. Funkcjonuje od 1987 roku, ale jej historia sięga 1871 roku. Jej najważniejszy indeks to ASX 200 tworzony przez agencję ratingową Standard & Poor’s. Siedziba Australian Securities Exchange znajduje się w Sydney.

 • Australijczyk

  Potoczna nazwa dolara australijskiego, oficjalnej waluty Australii, Kiribati, Naburu i Tuvalu emitowanej przez Bank Rezerw Australii (odpowiednik Narodowego Banku Polskiego). Dolar australijski istnieje od 1966 roku, kiedy to zastąpił funta australijskiego.

 • Average Directional Moving Index

  W skrócie ADX lub A.D.X. Wskaźnik analizy technicznej stworzony przez J. Welles’a Wilder’a w 1978 roku. Average Directional Moving Index to jeden z najpopularniejszych wskaźników analizy technicznej. Jest to tak zwany indeks ruchu kierunkowego, a jego głównym przeznaczeniem jest mierzenie i obrazowanie siły panującego trendu niezależnie od jego kierunku. Wskaźnik wykorzystywany jest razem z liniami DMI, dlatego domyślnie składa się z linii ADX, +DI oraz -DI.

 • Average True Range ATR

  Średnia rzeczywistego wskaźnika, w skrócie ATR. Wskaźnik mierzy i obrazuje zmienność cen. W momencie gdy wskaźnik Average True Range wyznacza lokalne maksimum i zaczyna spadać, pojawia się sygnał, że zmienność była wysoka, co jest argumentem za czasowym zatrzymaniem panującego ruchu.

 • Awesome Oscillator

  Jeden ze wskaźników analizy technicznej stworzonych przez słynnego Bill’a Williams’a. Wykorzystywany jest do określania impetu rynku. Obliczany jest jako różnica 5 okresowej średniej kroczącej z połowy sumy ceny maksymalnej i minimalnej z okresu i 34 okresowej średniej kroczącej z połowy sumy ceny maksymalnej i minimalnej z okresu. Nie ma możliwości dostosowania wskaźnika. Awesome Oscillator najlepiej sprawdza się na interwale dziennym. Daje cztery rodzaje sygnałów transakcyjnych.

 • Balance

  W języku polskim saldo rachunku. Jest to wartość rachunku przed otwarciem pozycji. Innymi słowy balance to wartość rachunku bez uwzględnienia wszystkich otwartych transakcji. Na platformie MetaTrader 4 oraz MetaTrader 5 widoczny w zakładce handel.

 • Bank centralny

  Instytucja finansowa odpowiedzialna za funkcjonowanie systemu bankowego danego kraju oraz za prowadzenie polityki pieniężnej (monetarnej) państwa. Wyróżnia się dwa modele relacji banku centralnego i państwa. Bank centralny może być niezależny od państwa i samodzielnie ustalać cele i dobierać narzędzia do ich realizacji, albo może być zależny od państwa, czyli rządu. W Polsce funkcję banku centralnego pełni Narodowy Bank Polski.

 • Bears Power

  Wskaźnik analizy technicznej opracowany przez Aleksandra Eldera w 1989 roku. Bears Power opiera się na porównaniu cen zamknięcia z wykładniczą średnią kroczącą. Wskazuje siłę trendu spadkowego. Jego odpowiednikiem dla trendu wzrostowego jest wskaźnik Bulls Power, z którym może być stosowany razem, bądź osobno.

 • BEL 20

  Główny indeks giełdowy spółek notowanych na belgijskiej giełdzie papierów wartościowych Euronext Brussels, należącej do Euronext. BEL 20 publikowany jest od 30 grudnia 1990 roku i składa się na niego 20 spółek notowanych na belgijskiej giełdzie. Pod uwagę brana jest ich kapitalizacja, ilość akcji w wolnym obrocie i inne.

 • Benchmark

  Dowolny wskaźnik, indeks lub liczba, publikowana okresowo lub regularnie, opierająca się na wartości jednego lub większej liczby aktywów albo cen instrumentów bazowych (szacunkowych lub rzeczywistych), czy też stóp procentowych lub innych wartości. W odniesieniu do benchmarku określa się wartość instrumentu finansowego lub wysokość kwoty do zapłaty z tytułu danego instrumentu finansowego.

 • Bessa

  Długotrwały trend spadkowy wartości papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych. Może odnosić się do konkretnego instrumentu na giełdzie papierów wartościowych lub do instrumentów notowanych na rynku nieregulowanym, a także do całego rynku. Potoczna nazwa bessy to rynek niedźwiedzia. Przeciwieństwo bessy to hossa.

 • Bid

  Cena, po której otwierana jest transakcja sprzedaży oraz zamykana jest transakcja kupna. Cena bid odpowiada również za realizację zleceń Take Profit i Stop Loss dla transakcji kupna. Przeciwieństwem ceny bid jest cena ask. Różnica pomiędzy cenami ask i bid to spread transakcyjny.

 • Bilans Handlowy

  Różnica pomiędzy wartością eksportu i importu danego państwa. Dodatni bilans handlowy nazywany jest nadwyżką handlową, a ujemny bilans handlowy nazywany jest deficytem handlowym. Bilans handlowy jest częścią bilansu płatniczego. Na bilans handlowy wpływ mają ceny wyrobów wytwarzanych w kraju, cła i inne podatki, koniunktura gospodarcza, uwarunkowania polityczne, umowy handlowe, a także kursy walutowe.

 • BM&F Bovespa

  Pełna nazwa Bolsa de Valores, Marcadorias & Futuros. Giełda papierów wartościowych w Sao Paulo w Brazylii. Powstała w 2008 roku w wyniku fuzji Bovespa i BM&F, ale jej historia sięga 1890 roku. Na giełdzie BM&F Bovespa notowanych jest około 500 spółek, obligacje oraz wiele instrumentów pochodnych. główne indeksy giełdy to IBOVESPA oraz IBRX 50.

 • BME Spanish Exchanges

  Hiszpańska grupa giełdowa będąca właścicielem giełd w Madrycie, Barcelonie, Bilbao oraz Valencii. Jej siedziba znajduje się w stolicy Hiszpanii. BME Spanish Exchangezostała stworzona w 1831 roku a jej najważniejszym indeksem giełdowym jest IBEX 35, czyli indeks 35 spółek o najwyższej kapitalizacji. Na giełdzie notowane są akcje, obligacje, warranty, opcje oraz inne instrumenty pochodne.

 • BoC (Bank of Canada)

  Bank Kanady, pełniący funkcję banku centralnego. Założony w 1934 roku. BoC jest wyłącznym emitentem kanadyjskiej waluty jaką jest dolar kanadyjski. Jego siedziba znajduje się w stolicy Kanady – Ottawie. Bank Kanady odpowiada za prowadzenie polityki monetarnej (pieniężnej) Kanady.

 • BoE (Bank of England)

  Bank Anglii, pełniący funkcję banku centralnego Wielkiej Brytanii. Zwany strażnikiem brytyjskiego funta (z angielskiego the guardian of the British pound). BoE  jest odpowiedzialny za tworzenie brytyjskiej polityki pieniężnej będąc tym samym jedną z najbardziej wpływowych instytucji finansowych świata. Jest jedynym emitentem brytyjskiej waluty, czyli funta brytyjskiego – jednej z pięciu (obok dolara amerykańskiego, euro, jena japońskiego i franka szwajcarskiego) najważniejszych walut świata.

 • BoJ (Bank of Japan)

  Bank Japonii, pełniący funkcję banku centralnego; jedna z najbardziej wpływowych instytucji finansowych świata; jedyny emitent japońskiej waluty – jena, będącego jedną z najpopularniejszych walut świata. BoJ powstał w 1882 roku, a jego siedziba znajduje się w Tokio; Bank Japonii odpowiedzialny jest za prowadzenie polityki pieniężnej w kraju kwitnącej wiśni.

 • Bollinger Bands

  Wstęgi Bollingera. Wskaźnik analizy technicznej oparty na zmienności cen danego instrumentu. Składa się z trzech wstęg biegnących wzdłuż wykresu cenowego. W teorii mniejsza szerokość wstęgi wskazuje na niższą zmienność, a więc na niższe ryzyko inwestycyjne. Wstęgi Bollingera mogą być wykorzystywane zarówno na wyższych jak i niższych interwałach. Bollinger Bands jest jednym z narzędzi analizy technicznej doskonale nadającym się do ustawiania zleceń oczekujących oraz zabezpieczających.

 • Bombay Stock Exchange

  Giełda Papierów Wartościowych w Bombaju. Jedna z dwóch najważniejszych giełd w Indiach (obok National Stock Exchange of India) oraz jedna z największych giełd azjatyckich. Najważniejszym indeksem Bombay Stock Exchange jest BSE SENSEX, zwany również BSE 30.

 • Bon skarbowy

  Krótkoterminowy papier dłużny emitowany przez rząd. Podstawowa cecha bonów skarbowych to bardzo niski stopień ryzyka. Uważane są za najmniej ryzykowne papiery wartościowe, dlatego też oferują najniższe oprocentowanie. Bony skarbowe są atrakcyjnym papierem lokacyjnym.

 • Borsa Italiana

  Włoska giełda papierów wartościowych założona w 1808 roku oraz sprywatyzowana w roku 1997. Największa i najważniejsza giełda Włoch. Znajduje się w Palazzo Mezzanotte na placu Piazza Affari w Mediolanie. Od 2007 roku Borsa Italiana jest częścią brytyjskiej London Stock Exchange Group plc. Jej najważniejszy indeks to FTSE MIB prowadzony przez Financial Times.

 • Break Even Point (BEP)

  Z ekonomicznego punktu widzenia próg rentowności. W tradingu taka wartość instrumentu, która zapewnia pokrycie kosztów otwartej transakcji. W przypadku handlu na rynku walutowym jest to wartość otwarcia transakcji podniesiona o spread transakcyjny. Przesunięcie poziomu Stop Loss na poziom Break Even Point oznacza, że w najgorszym wypadku transakcja zostanie zamknięta bez starty i bez zysku (jeżeli oczywiście nie wystąpi luka w notowaniach, która poskutkuje zrealizowaniem zlecenia stop loss po cenie innej niż deklarowana).

 • Brent

  Jedna z najważniejszych odmian ropy naftowej. Odmiana light sweet crude oil, czyli gatunku lekkiej, słodkiej ropy (zawiera 0,37% siarki). wydobywana z kilkunastu pól naftowych znajdujących się na dnie Morza Północnego. Ropa Brent notowana na giełdzie w Londynie; benchmark dla notowań innych rodzajów ropy naftowej na całym świecie.

 • BRL

  Real brazylijski (Brazilian real). Oficjalna waluta Brazylii. Jedna z najważniejszych walut spośród walut krajów rozwijających się. Używana już od XVII wieku, kiedy na teren Brazylii dotarli pierwsi portugalscy osadnicy. Wyłącznym emitentem waluty BRL jest Centralny Bank Brazylii (Central Bank of Brasil, BCB).

 • Broker Forex

  Podmiot świadczący usługę pośrednictwa w detalicznym handlu na międzybankowym rynku walutowym. Za swoją działalność pobiera opłatę, którą jest spread i/lub prowizja. Umożliwia handel walutami z poziomu platformy transakcyjnej całkowicie przez Internet. Istnieją trzy rodzaje brokerów Forex: Market Maker (MM), STP oraz ECN. Broker Forex może być drugą stroną transakcji swojego klienta lub może przekazywać jego zlecenia bezpośrednio na rynek.

 • Bulls Power

  Wskaźnik analizy technicznej opracowany przez słynnego Aleksandra Eldera w 1989 roku. Wskaźnik AT Bulls Power się na porównaniu cen zamknięcia z wykładniczą średnią kroczącą i wskazuje siłę trendu wzrostowego. Jego odpowiednikiem dla trendu spadkowego jest wskaźnik Bears Power, z którym może być stosowany łącznie, bądź osobno.

 • Buy Limit

  Zlecenie to stosowane jest w momencie, gdy przewidywany jest chwilowy spadek ceny do pewnego poziomu, po którym oczekiwane jest odbicie i powrót ceny do trendu wzrostowego. Buy Limit to zlecenie kupna danego instrumentu po cenie niższej niż obecna cena rynkowa. W przypadku potwierdzenia tych oczekiwań, czyli wzrostu ceny po przewidywanym spadku, pozwala na osiągnięcie większych zysków z pozycji.

 • Buy Stop

  Zlecenie to stosowane jest w sytuacji, gdy przewidywany jest mocny wzrost kursu danego instrumentu po przekroczeniu ustalonego poziomu cenowego. Jest to zlecenie kupna danego instrumentu po cenie wyższej niż obecna cena rynkowa. W przypadku potwierdzenia oczekiwań, zlecenie Buy Stop pozwala na osiągnięcie zysków przy mniejszym ryzyku, ponieważ pozycja otwierana jest dopiero po przełamaniu istotnego poziomu cenowego.

 • Buy Stop Limit

  Zlecenie wprowadzone miedzy innymi na platformie MetaTrader 5. Jest to połączenie zlecenia buy stop oraz buy limit. Po osiągnięciu poziomu buy stop z tego zlecenia transakcja nie jest otwierana, a jedynie aktywowane jest zlecenie buy limit. Zlecenie Buy Stop Limit ustawiane jest w wypadku, gdy prognozowany jest wzrost kursu instrumentu, następnie jego korekta i powrót do trendu wzrostowego.

 • Byki

  Uczestnicy rynku finansowego, którzy grają na zwyżkę danego instrumentu, czyli osoby zakładające, że wartość danego instrumentu wzrośnie. Jeżeli byki przeważają nad osobami grającymi na zniżkę, czyli na spadek wartości instrumentu, mamy do czynienia z rynkiem byka, czyli wzrostem wartości instrumentu.

 • CAC 40

  Cotation Assistee en Continu. Główny indeks giełdowy spółek notowanych na giełdzie w Paryżu, należącej do grupy giełdowej NYSE Euronext. Publikowany jest od 31 grudnia 1987 roku;, a w jego skład wchodzi 40 najsilniejszych spółek spośród 100 spółek paryskiej giełdy o najwyższej kapitalizacji. CAC 40 to benchmark NYSE Euronext Paris i jeden z trzech (obok FTSE 100 i DAX 30) najważniejszych indeksów giełdowych Europy.

 • CAD

  Dolar kanadyjski (Canadian Dollar). Oficjalna waluta Kanady i jedna z ośmiu najważniejszych walut świata. Istnieje od 1817 roku, a została stworzona na wzór dolara amerykańskiego. Wyłącznym emitentem waluty CAD jest Bank Kanady, pełniący funkcję banku centralnego (Bank of Canada, BOC).

 • CFD Contracts for Difference

  Kontrakty na różnicę. Rodzaj instrumentu pochodnego, czyli instrumentu finansowego, którego wartość oparta jest o instrument bazowy, którym może być wartość akcji, towaru, waluty, stopy procentowe itp. Kontrakty CFD podobne są swoją budową do kontraktów terminowych. Mogą być wykorzystywane w transakcjach hedgingowych, a także do spekulacji na rynku pozagiełdowym.

 • CFTC

  Commodity Futures Trading Commission. Niezależna agencja nadzorcza działająca w Stanach Zjednoczonych. Jej celem jest regulacja rynku kontraktów futures i ochrona tego rynku przed nadużyciami. Jest to odpowiednik Komisji Nadzoru Finansowego skierowanej wyłącznie na rynek kontraktów futures. W każdy piątek Commodity Futures Trading Commission publikuje tygodniowy raport CFTC o zmianie wartości pozycji na rynku kontraktów futures.

 • CHF

  Frank szwajcarski (Confoederatio Helvetica Franc). Oficjalna waluta Szwajcarii i Lichtensteinu. Jedna z pięciu najczęściej wymienianych walut świata (obok euro, dolara amerykańskiego, funta i jena). Historia franka szwajcarskiego sięga końca XVIII wieku i wiąże się także z historią nieistniejącego już franka francuskiego. Wyłącznym emitentem waluty CHF jest Narodowy Bank Szwajcarii (Swiss National Bank, SNB).

 • Close

  Cena zamknięcia świecy. Jest to wartość danego instrumentu na koniec danego okresu (w interwale minutowym będzie to wartość instrumentu na koniec każdej minuty, w interwale dziennym jest to wartość instrumentu na koniec każdego dnia itd.). Na wykresie świecowym cena close to górny koniec korpusu w przypadku wzrostu i dolny koniec korpusu w przypadku spadku.

 • Commodity Channel Index CCI

  Indeks kanału towaru. Wskaźnik analizy technicznej stworzony przez Donalda Lamberta. Jego głównym przeznaczeniem była analiza techniczna rynku towarowego, później został przeniesiony także na inne rynki. Jeden z najpopularniejszych oscylatorów na świecie. Mierzy odchylenie ceny instrumentu finansowego od jej średniej wartości. Commodity Channel Index bazuje na cenach zamknięcia, maksimum oraz minimum. Analiza odczytów wskaźnika bazuje na przekroczeniu poziomów 100 oraz -100.

 • CPI Consumer Price Index

  Wskaźnik inflacji konsumenckiej. Średnia ważona zmiany cen towarów i usług należących do koszyka towarów nabywanych przez przeciętne gospodarstwo domowe. Publikowany jako procentowa zmiana wartości w różnych okrasach czasu – miesiąc do miesiąca, kwartał do kwartału, rok do roku itd. Jego obliczaniem zajmują się urzędy statystyczne poszczególnych państw. CPI jest to jeden z najistotniejszych wskaźników makroekonomicznych na rynku walutowym.

 • Cross rate

  Kurs krzyżowy. Kurs walutowy, który nie obejmuje dolara amerykańskiego. Innymi słowy cross rate to każda para walutowa, w której żadna z dwóch walut nie jest dolarem amerykańskim. Obecnie konkurencją dla dolara amerykańskiego jest euro, a także w mniejszym stopniu funt brytyjski czy jen japoński. Wcześniej jednak pozycja dolara amerykańskiego jako najważniejszej waluty świata była niepodważalna, a wartość wszystkich walut była przeliczana na dolary, dlatego też pary dolarowe uznawane były za najważniejsze.

 • Crude Oil Inventories

  Tygodniowa zmiana zapasów paliw. Publikowany przez Energy Information Administration (EIA) tygodniowo wskaźnik makroekonomiczny, mający duży wpływ na cenę ropy naftowej. Wskaźnik Crude Oil Inventories informuje o zmianie ilości paliw znajdujących się w amerykańskich magazynach. Teoretycznie wzrost zapasów doprowadza do spadku wartości ropy naftowej, a spadek zapasów do wzrostu wartości tego surowca. Najczęściej do odbiorcy trafia tylko wartość wskaźnika zmiany zapasów, jednak EIA publikuje obszerny raport.

 • CZK

  Korona czeska (czes. Koruna ceska). Oficjalna waluta Republiki Czeskiej powstała w 1993 roku po rozłamie Czechosłowacji. Wyłącznym emitentem CZK jest Narodowy Bank Czeski (Ceska Narodni Banka, CNB).

 • DAX

  Deutscher Aktienindex. Główny indeks giełdowy Deutsche Boerse, czyli giełdy papierów wartościowych we Frankfurcie nad Menem – jednej z dwóch największych giełd Europy. Publikowany jest od 1 lipca 1988 roku, a w skład tego indeksu wchodzi 30 spółek o najwyższej kapitalizacji i obrotach frankfurckiej giełdy. DAX to benchmark kondycji niemieckiej gospodarki. Niemiecki odpowiednik amerykańskiego indeksu Dow Jones Industrial Average.

 • Day trading

  Strategia krótkoterminowego inwestowania we wszelkiego rodzaju instrumenty finansowe. Polega na otwieraniu i zamykaniu pozycji w tym samym dniu w celu osiągnięcia zysków na krótkich ruchach cenowych. Strategia day trading preferowana jest przez osoby akceptujące najwyższy poziom ryzyka i wymaga największej ilości czasu. Biorąc pod uwagę prowizje, jest najbardziej kosztowną strategią.

 • Dealer

  Osoba fizyczna lub instytucja finansowa, która kupuje i sprzedaje papiery wartościowe, towary czy waluty na własny rachunek. W przypadku rynku Forex jest to dealer walutowy. Dealer może handlować papierami wartościowymi zarówno w celu zabezpieczenia swoich interesów (hedging) lub w celach inwestycyjnych i spekulacyjnych.

 • Deflacja

  Proces spadku przeciętnego poziomu cen w gospodarce. Deflacja dotyczy cen dóbr i usług wytwarzanych w danej gospodarce wyrażonych w walucie tej gospodarki. Skutkiem deflacji jest wzrost siły nabywczej pieniądza krajowego. Deflacja stanowi problem dla gospodarki, w której ona występuje. Przeciwieństwem deflacji jest inflacja. Jedną z najważniejszych funkcji banków centralnych jest utrzymanie inflacji w granicach od 1% (w przypadku gospodarek rozwiniętych) do nawet 7% (w przypadku gospodarek rozwijających się), a tym samym niedopuszczanie do wystąpienia długotrwałej deflacji.

 • DeMarker (DeM)

  Wskaźnik analizy technicznej opierający się na porównaniu okresu, w którym dany instrument osiąga swoje maksimum, z okresem, w którym maksimum zostało osiągnięte poprzednio. DeMarker obliczany jest na podstawie ceny maksymalnej i minimalnej z bieżącego okresu oraz ceny maksymalnej i minimalnej z poprzedniego okresu z wykorzystaniem prostej średniej kroczącej (SMA).

 • Depozyt minimalny

  Minimalna kwota początkowej wpłaty wymagana do otwarcia rachunku brokerskiego czy maklerskiego. Depozyty minimalne są bardzo zróżnicowane i zależą od rodzaju rachunku oraz oferty brokera. Niektórzy brokerzy pozwalają na otwarcie rachunku bez jakiejkolwiek wpłaty początkowej, a rachunki brokerskie przeznaczone dla profesjonalnych traderów mogą wymagać wpłaty nawet kilku tysięcy dolarów.

 • Depozyt zabezpieczający

  Wartość środków pieniężnych potrzebnych do zawarcia transakcji na rynku instrumentów pochodnych. W przypadku polskich brokerów Forex depozyt zabezpieczający oscyluje, w zależności od oferty i rodzaju instrumentu finansowego, od 1% do nawet 20% wartości nominalnej całej transakcji. W przypadku brokerów zagranicznych można spotkać się z depozytami w wysokości nawet 0,1%.

 • Deprecjacja

  Spadek wartości towaru lub waluty. Termin używany przede wszystkim w stosunku do walut. Oznacza, że dana waluta osłabia się do innej zagranicznej waluty w systemie płynnych kursów walut. Deprecjacja oznacza spadek popytu na daną walutę na rynkach międzynarodowych. W systemie stałego kursu walutowego obniżenie wartości waluty to dewaluacja. Przeciwieństwem deprecjacji jest aprecjacja.

 • Derywat

  Instrument pochodny. Rodzaj instrumentu finansowego, niebędącego papierem wartościowym, którego wartość uzależniona jest od instrumentu finansowego. Derywaty to np. kursu akcji, rentowności obligacji, wysokości stopy procentowej czy wartości indeksu giełdowego. Instrumentem pochodnym są kontrakty futures, kontrakty forward, opcje (europejskie, amerykańskie oraz egzotyczne itd.), kontrakty na różnicę (CFD), swapy walutowe, CDS-y, warranty i inne.

 • Deutsche Börse / Deutsche Boerse

  Giełda Papierów Wartościowych we Frankfurcie nad Menem. Frankfurter Wertpapierborse. Powstała w 1990 roku, a jej główny indeks to DAX 30 – indeks 30 największych spółek (pod względem kapitalizacji, ale brana jest pod uwagę również wartość obrotów). Deutsche Börse to jedna z trzech najważniejszych grup giełdowych na świecie, obok NYSE Euronext oraz London Stock Exchange Group.

 • DJIA

  Dow Jones Industrial Average. Indeks giełdowy, na który składają się notowania 30 największych spółek (pod względem kapitalizacji i obrotów) z amerykańskiej giełdy New York Stock Exchange. DJIA to obok S&P 500 najważniejszy indeks giełdowy USA i jeden z najistotniejszych indeksów giełdowych na świecie. Wskaźnik kondycji amerykańskiej gospodarki publikowany od 26 maja 1896 roku.

 • DKK

  Korona duńska. Oficjalna waluta Danii, Grenlandii oraz Wysp Owczych. Powstała w 1873 roku jako wynik utworzenia Skandynawskiej Unii Monetarnej. Wyłącznym emitentem korony duńskiej DKK jest Narodowy Bank Danii (Danmarks Nationalbank).

 • Długonogie doji

  Świeca występująca na wykresach świecowych. Pojawia się w momencie, gdy cena otwarcia i zamknięcia w danym okresie jest taka sama, jednak w tym samym czasie wartość instrument była bardzo zmienna. Wystąpienie takiej świecy po silnym ruchu może oznaczać odwrócenie panującego trendu. Długonogie doji to odpowiednik zwykłej świecy doji z dłuższymi cieniami (knotami).

 • Doji

  Świeca występująca na wykresach świecowych. Pojawia się, gdy cena otwarcia i zamknięcia w danym okresie była taka sama, jednak w tym samym czasie instrument zmieniał swoją wartość. Wystąpienie świecy doji po silnym ruchu może oznaczać odwrócenie panującego trendu.

 • Donchian Channel

  Kanał Donchiana, a dokładnie kanał cenowy Donchiana, zwany również wstęgą Donchiana. Wskaźnik analizy technicznej w swojej budowie podobny do wstęg Bollingera składający się z trzech linii biegnących wzdłuż wykresu cenowego. Wskaźnik Donchian Channel pokazuje zmienność wartości danego instrumentu finansowego. Szeroki kanał świadczy o wysokiej zmienności, a wąski o niskiej zmienności.

 • Dostępne środki

  Suma środków zdeponowanych na rachunku inwestycyjnym, które nie zostały wykorzystane do zakupu instrumentów finansowych oraz nie stanowią depozytu zabezpieczającego dla otwartych pozycji. Na platformie MetaTrader 4 oraz MetaTrader 5 dostępne środki widoczne są w zakładce handel.

 • Dywersyfikacja

  W słowniku finansowym jest to zróżnicowanie inwestycji w celu zmniejszenia ryzyka inwestycyjnego. Dywersyfikacja zmniejsza prawdopodobieństwo poniesienia straty kosztem zmniejszenia potencjalnego zysku. Zdywersyfikowany portfel inwestycyjny jest mniej podatny na zmiany rynkowe. W przypadku rynku akcyjnego dywersyfikacja polega na utworzeniu portfela inwestycyjnego składającego się z akcji co najmniej kilku spółek o różnych profilach biznesowych.

 • Dywidenda

  Część zysku netto spółki kapitałowej przeznaczona dla wspólników lub akcjonariuszy (w zależności od rodzaju spółki). O wysokości dywidendy i terminie jej wypłaty decyduje walne zgromadzenie akcjonariuszy w przypadku spółki akcyjnej lub zgromadzenie wspólników w przypadku spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Niemal zawsze dywidenda wypłacana jest w formie środków pieniężnych, jednak teoretycznie może zostać wypłacona także w formie innych aktywów posiadanych przez spółkę.

 • Dźwignia finansowa

  Funkcjonuje na rynku instrumentów pochodnych oraz na niektórych giełdach akcyjnych. Pozwala na zwiększenie potencjalnych zysków, zwiększając jednak także potencjalne straty. Dzięki dźwigni finansowej nie jest konieczne posiadanie całego kapitału wymaganego do zajęcia transakcji, a jedynie jego ułamek. Przykładowo dźwignia finansowa 1:100 oznacza, że depozyt zabezpieczający transakcję musi stanowić zaledwie 1% wartości tej transakcji. Czyli otwierając pozycję o wartości 100 000 USD konieczne jest posiadanie zaledwie 1 000 USD.

 • ECB

  European Central Bank, czyli Europejski Bank Centralny. Bank centralny wspólnej waluty Unii Europejskiej – euro. Europejski Bank Centralny przejął większość praw i obowiązków banków centralnych krajów, które zastąpiły swoją narodową walutę euro. Siedziba ECB znajduje się w niemieckim Frankfurcie nad Menem. Bank został założony w 1998 roku.

 • ECN

  Najbardziej transparentny model funkcjonowania brokerów Forex. Broker w modelu ECN (Electronic Communication Network) jest jedynie pośrednikiem pomiędzy klientem a rynkiem międzybankowym. Transakcja rozliczana jest przez bank (lub banki), które obsługują danego brokera. Rachunki ECN przeznaczone są przede wszystkim dla profesjonalnych inwestorów. Charakteryzują się prowizją od każdej transakcji i zwykle wymagają wpłacenia wyższego depozytu początkowego. ECN-y funkcjonuję również na rynku akcyjnym.

 • Edek

  Potoczna nazwa pary walutowej EUR/USD, czyli euro i dolara amerykańskiego, zwana także eurodolarem. Edek to najpopularniejsza para walutowa na świecie. Euro w tej parze walutowej jest walutą bazową, a dolar amerykański jest walutą kwotowaną.

 • Emitent

  Podmiot prawa prywatnego lub publicznego, który emituje lub zamierza emitować instrumenty finansowe – spółki emitujące swoje akcje, fundusze inwestycyjne wystawiające tytuły uczestnictwa, wystawcy, czyli sprzedawcy opcji itd. Prawa i obowiązki emitentów na polskim rynku kapitałowym reguluje ustawa o obrocie instrumentami finansowymi oraz ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

 • EMS

  European Monetary System; Europejski System Monetarny. Porozumienie zawarte w 1979 roku przez kraje członkowskie Wspólnoty Europejskiej i Komisję Europejską. Miało ono na celu zawężenie pasma wahań pomiędzy walutami krajów członkowskich. Na podstawie porozumienia EMS stworzono Mechanizm Kursów Walutowych, a później Europejski System Walutowy. Końcowym rezultatem było z kolei wprowadzenie waluty euro.

 • Envelopes

  Wskaźnik analizy technicznej zbudowany z dwóch średnich ruchomych; jedna ze średnich biegnie ponad wykresem cenowym, a druga poniżej. W swojej budowie Envelopes podobny jest do wstęg Bollingera. Średnie ruchome wskazują najwyższy i najniższy zakres wahań danego instrumentu finansowego. Sygnał kupna generowany jest gdy cena dotrze do dolnej wstęgi, a sygnał sprzedaży, gdy cena spotka się z górną wstęgą.

 • Equity

  Na platformach transakcyjnych jest to wartość środków zdeponowanych na rachunku inwestycyjnym skorygowana o wartość otwartych transakcji. Na platformach MetaTrader 4 oraz MetaTrader 5 wartość Equity widoczna jest w zakładce handel. Pod polską nazwą funkcjonuje jako saldo rejestru operacyjnego.

 • ETF

  Fundusz inwestycyjny, którego celem jest wierne odwzorowanie konkretnego indeksu giełdowego. Tytuły uczestnictwa w funduszach ETF notowane są na giełdzie. Fundusze ETF zostały wprowadzone w USA w 1993 roku, a w Polsce dopiero w roku 2010 – był to ETF odzwierciedlający wartość indeksu WIG 20, czyli indeksu 20 spółek o najwyższej kapitalizacji.

 • EUR

  Kod ISO waluty euro, czyli wspólnej waluty europejskiej. EUR jest oficjalnym środkiem płatniczym w 19 państwach Unii Europejskiej oraz w 11 krajach i terytoriach nienależących do Unii Europejskiej, we francuskich terytoriach zależnych oraz w brytyjskich bazach wojskowych na Cyprze. Wyłącznym emitentem waluty euro jest Europejski Bank Centralny (European Central Bank, ECB).

 • Eurodolar

  Potoczne określenie pary walutowej euro i dolara amerykańskiego, czyli EUR/USD. Najpopularniejsza para walutowa na świecie. Euro jest w niej walutą bazową, a dolar amerykański walutą kwotowaną. Eurodolar potocznie nazywany jest „edek”.

 • Eurogrupa

  Z angielskiego Eurogroup. Nieformalny element struktury decyzyjnej w Unii Gospodarczej i Walutowej, będącej elementem współpracy w ramach Unii Europejskiej. W skład Eurogrupy wchodzą ministrowie finansów państw Strefy Euro. W posiedzeniach grupy uczestniczą także komisarz Unii Europejskiej do spraw gospodarczych i finansowych, podatków i ceł oraz prezes Europejskiego Banku Centralnego. Posiedzenia odbywają się zwykle raz w miesiącu.

 • Euronext

  Platforma handlu giełdowego stworzona 22 sierpnia 2000 roku przez giełdy z Paryża, Amsterdamu oraz Brukseli. Później do grupy tej dołączyła także giełda w Lizbonie. Jedna z trzech największych grup giełdowych Europy (obok brytyjskiej London Stock Exchange Group oraz niemieckiej Deutsche Börse). W 2007 roku grupa giełdowa Euronext została przejęta przez New York Stock Exchange i zaczęła funkcjonować jako NYSE Euronext (grupa giełdowa aktualnie należąca do Intercontinental Exchange).

 • Euronext Amsterdam

  Amsterdam Stock Exchange. Giełda Papierów Wartościowych w Amsterdamie założona w 1602 roku. Od 2000 roku wchodzi w skład grupy Euronext, którą utworzyła wraz z giełdami z Brukseli oraz Paryża. Najważniejszy indeks giełdy to AEX. Po przejęciu Euronext przez NYSE stanowi część transatlantyckiej grupy giełdowej NYSE Euronext (będącej częścią Intercontinental Exchange), do której należy giełda paryska, amsterdamska, brukselska, lizbońska, nowojorska oraz kilka innych giełd amerykańskich.

 • Euronext Brussels

  Brussels Stock Exchange. Giełda Papierów Wartościowych w Brukseli założona w 1801 roku, od 2000 roku wchodzi w skład grupy Euronext, którą utworzyła wraz z giełdami z Amsterdamu oraz Paryża. Najważniejszy indeks giełdy to BEL 20. Od momentu przejęcia Euronext przez NYSE stanowi część grupy giełdowej NYSE Euronext (część Intercontinental Exchange), do której należy giełda amsterdamska, brukselska, paryska, lizbońska, nowojorska i kilka innych giełd amerykańskich.

 • Euronext Lisbon

  Lisbon Stock Exchange. Giełda Papierów Wartościowych w Lizbonie założona w 1769 roku a od 2002 roku wchodząca w skład grupy Euronext, która dwa lata wcześniej została utworzona przez giełdy z Paryża, Brukseli i Amsterdamu. Najważniejszy indeks lizbońskiej giełdy to PSI 20. Po przejęciu Euronext przez NYSE, Euronext Lisbon stanowi część grupy giełdowej NYSE Euronext. W skład tej grupy należą również giełda paryska, brukselska, amsterdamska, nowojorska oraz kilka innych giełd amerykańskich.

 • Euronext Paris

  Paris Bourse lub Bourse de Paris. Giełda Papierów Wartościowych w Paryżu. Jej historia sięga początku XIX wieku, od 2000 roku wchodzi w skład grupy Euronext, którą utworzyła wraz z giełdami z Brukseli oraz Amsterdamu. Najważniejszym indeksem giełdy jest CAC 40 (jeden z trzech najważniejszych indeksów giełdowych Europy, obok FTSE 100 i DAX 30). Stanowi część transatlantyckiej grupy giełdowej NYSE Euronext.

 • EuroStoxx 50

  Indeks giełdowy 50 spółek o najwyższej kapitalizacji wybranych spośród spółek pochodzących ze wszystkich krajów Strefy Euro. Indeks EuroStoxx 50 prowadzony jest przez spółkę STOXX, której właścicielem są Deutsche Börse Group oraz SIX Group;.Publikacja indeksu rozpoczęła się 26 lutego 1998 roku.

 • Fed

  Federal Reserve System; System Rezerwy Federalnej, zwany potocznie Rezerwą Federalną. Fed to bank centralny Stanów Zjednoczonych. Najbardziej wpływowa instytucja finansowa świata. System Rezerwy Federalnej powstał w 1913 roku. Na władze banku składa się siedmioosobowa Rada Gubernatorów powoływana przez prezydenta USA i Senat USA na 14 lat, 12 banków Systemu Rezerwy Federalnej odpowiadających za poszczególne regiony Stanów Zjednoczonych – są to odpowiedniki wojewódzkich oddziałów Narodowego Banku Polskiego, jednak posiadają dużo większą swobodę działania, banki członkowskie, które są akcjonariuszami poszczególnych banków Systemu Rezerwy Federalnej oraz Federalny Komitet do spraw Operacji Otwartego Rynku (FOMC), będący odpowiednikiem Rady Polityki Pieniężnej.

 • Fixing

  Ustalenie kursu jednolitego. Jest to faza notowań podczas sesji giełdowej, na której ustalany jest kurs jednolity podczas otwarcia i zamknięcia notowań (fixing otwarcia oraz fixing zamknięcia). Ustalanie kursu jednolitego ma na celu wyeliminowanie wpływu przypadkowych zleceń na kurs otwarcia oraz kurs zamknięcia – ma to szczególne znaczenie dla funduszy inwestycyjnych, które cen zamknięcia używają do wyceny swoich portfeli.

 • FOMC

  Federalny Komitet do spraw Operacji Otwartego Rynku; odpowiednik Rady Polityki Pieniężnej. Organ odpowiedzialny za kształtowanie polityki pieniężnej oraz nadzór nad operacjami otwartego rynku w USA. FOMC ustala także poziomy docelowe podaży pieniądza. Cele wyznaczone przez FOMC realizowane są przez System Rezerwy Federalnej, czyli amerykański odpowiednik Narodowego Banku Polskiego. Składa się z 12 członków, w tym z siedmioosobowej Rady Gubernatorów SRF.

 • FOMC Minutes

  Minutki Fed-u. Protokół z posiedzenia Federal Open Market Committee (Federalnego Komitetu do spraw Operacji Otwartego Rynku, czyli odpowiednika polskiej Rady Polityki Pieniężnej).

 • Footsie

  Potoczna nazwa indeksu Financial Times Stock Exchange 100 – indeksu akcji spółek giełdowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Londynie (London Stock Exchange). Indeks footsie obejmuje 100 spółek o najwyżej kapitalizacji, spełniających określone warunki (między innymi kwestie dotyczące płynności akcji). Jest to, obok indeksów DAX 30 oraz CAC 40, najważniejszy indeks giełdowy Europy.

 • Force Index (FI)

  Wskaźnik analizy technicznej stworzony przez dr Alexandra Eldera. Zadaniem wskaźnika jest określenie miejsca, w którym zachodzi stan równowagi pomiędzy popytem a podażą oraz wychwycenie momentu, w którym następuje przełamanie tej równowagi. Wskaźnik Force Index swoje odczyty opiera o zmiany cen oraz wolumen obrotów.

 • Forex

  Foreign Exchange, FX, rynek walutowy. Rynek wymiany walut, którego uczestnikami są banki inwestycyjne, banki komercyjne, banki centralne, rządy, korporacje międzynarodowe, inwestorzy instytucjonalni oraz od niedawna inwestorzy indywidualni, handlujący za pośrednictwem brokerów Forex. Handel na rynku Forex trwa 24 godziny na dobę przez 5 dni w tygodniu, a dzienny obrót na tym rynku znacznie przekracza 6 bilionów dolarów amerykańskich. Najważniejsze waluty to dolar amerykański, euro, jen japoński oraz funt brytyjski.

 • Formacja cenowa

  Ruch cen tworzący na wykresie cenowym określony, powtarzalny kształt lub figurę geometryczną, który umożliwia oszacowanie kierunku ruchu cenowego oraz ewentualnie momentu rozpoczęcia tego ruchu. Wyróżniane są formacje odwrócenia trendu oraz kontynuacji trendu. Potwierdzeniem sygnałów transakcyjnych generowanych przez formacje cenowe jest często wolumen obrotów.

 • Formacja chorągiewki

  Pojawia się na wykresie jako trójkąt będący korektą trwającego ruchu. Występuje zarówno w trendzie wzrostowym jak i spadkowym. Zwykle buduje się mniej więcej w połowie ruchu. Trójkąt zazwyczaj skierowany jest w bok, dopuszczalne są jednak niewielkie odchylenia. Wybicie z formacji chorągiewki w stronę zgodną z poprzedzającym ją ruchem jest sygnałem kontynuacji trendu. Jej budowa trwa zwykle około trzech tygodni.

 • Formacja flagi

  Pojawia się na wykresie jako kanał cenowy będący korektą trwającego ruchu. Występuje zarówno w trendzie wzrostowym jak i spadkowym. Zwykle buduje się mniej więcej w połowie ruchu. Flaga w trendzie wzrostowym skierowana jest w dół, a flaga w trendzie spadkowym skierowana jest w górę. Wybicie z formacji flagi w stronę zgodną z poprzedzającym ją ruchem jest sygnałem kontynuacji trendu. Jej budowa trwa zwykle około trzech tygodni.

 • Formacja klina

  Formacja kontynuacji trendu. Cena tworzy w niej bardzo spiczasty trójkąt skierowany w kierunku przeciwnym do panującego trendu. Teoretyczny zasięg formacji klina to różnica wysokości pomiędzy początkiem i końcem formacji. Budowa formacji klina może trwać nawet do trzech miesięcy.

 • Formacja objęcia bessy

  Formacja świecowa; sygnalizuje odwrócenie trendu wzrostowego i rozpoczęcie spadków. Formacja objęcia bessy składa się z dwóch świec; pierwsza świeca to świeca wzrostowa; druga świeca jest świecą spadkową. Świeca wzrostowa jest zwykle dość krótka; świeca spadkowa otwiera się z luką wzrostową, powyżej maksimum świecy wzrostowej i zamyka się poniżej jej minimum, obejmując swoim korpusem całą świecę wzrostową.

 • Formacja objęcia hossy

  Formacja świecowa; sygnalizuje odwrócenie trendu spadkowego i rozpoczęcie wzrostów. Formacja objęcia hossy składa się z dwóch świec. Pierwsza świeca to świeca spadkowa, a druga świeca to świeca wzrostowa. Świeca spadkowa jest najczęściej dość krótka. Świeca wzrostowa otwiera się z luką spadkową, poniżej minimum świecy spadkowej i zamyka się powyżej jej maksimum, obejmując swoim korpusem całą świecę spadkową.

 • Formacja odwróconego spodka

  Jedna z najbardziej zyskownych formacji cenowych, jednak wyjątkowo rzadka. Wartość instrumentu podczas budowy formacji przypomina spodek położony spodem do góry. Podobnie wygląda wykres wolumenu. Sygnał sprzedaży generowany jest po przełamaniu dolnej granicy formacji – ceny minimalnej wyznaczonej przez lewą stronę spodka. Wybicie z formacji odwróconego spodka musi zostać potwierdzone przez wyraźny wzrost wolumenu. Po wybiciu często następuje lekka korekta ruchu.

 • Formacja oRGR

  Formacja odwrócenia trendu spadkowego, odwrócone ramię-głowa-ramię. Jej budowa trwa nawet kilka miesięcy. Składa się z trzech kolejnych dołków. Środkowy dołek jest najgłębszy, a dwa pozostałe są płytsze i mniej więcej równe sobie. Sygnałem kupna jest przełamanie linii poprowadzonej przez dwa szczyty pomiędzy pierwszym i drugim oraz drugim i trzecim dołkiem (tzw. linia szyi). Teoretyczny zasięg formacji oRGR to projekcja wysokości pomiędzy linią szyi a drugim dołkiem.

 • Formacja podwójnego dna

  Formacja odwrócenia trendu spadkowego. Tworzy się w momencie, gdy spadkowy rynek dwukrotnie nie jest w stanie przełamać określonego poziomu cenowego tworząc właśnie podwójne dno. Formacja generuje sygnał kupna w momencie, gdy cena przełamie szczyt wyznaczony pomiędzy dwoma dołkami. Teoretyczny zasięg formacji podwójnego dna to wielkość ruchu cenowego sprzed formacji.

 • Formacja podwójnego szczytu

  Formacja odwrócenia trendu wzrostowego. Tworzy się w momencie, gdy wzrostowy rynek dwukrotnie nie jest w stanie przełamać określonego poziomu cenowego tworząc właśnie podwójny szczyt. Formacja generuje sygnał sprzedaży w momencie, w którym cena przełamie dołek wyznaczony pomiędzy dwoma szczytami. Teoretyczny zasięg formacji podwójnego szczytu to wielkość ruchu cenowego sprzed formacji.

 • Formacja prostokąta

  Formacja cenowa kontynuacji trendu. Formację wyznaczają linie poziome poprowadzone przez dwa kolejne szczyty i dwa kolejne dołki. Zwykle formacja prostokąta ma siedem punktów stycznych. W obrębie formacji wolumen powinien spadać i gwałtownie wzrosnąć w momencie wybicia z formacji. W przypadku wybicia w stronę przeciwną do ruchu poprzedzającego formację układ zostaje zanegowany.

 • Formacja RGR

  Formacja odwrócenia trendu wzrostowego ramię-głowa-ramię. Jest to odwrotność formacji oRGR, której budowa trwa również nawet kilka miesięcy. Składa się z trzech kolejnych szczytów. Środkowy szczyt jest wyższy, a dwa pozostałe są niższe i mniej więcej równe sobie. Sygnałem sprzedaży jest przełamanie linii poprowadzonej przez dwa dołki pomiędzy pierwszym i drugim oraz drugim i trzecim szczytem (tzw. linia szyi). Teoretyczny zasięg formacji RGR to projekcja wysokość pomiędzy linią szyi a drugim szczytem.

 • Formacja spodka

  Jedna z najbardziej zyskownych formacji cenowych, jednak wyjątkowo rzadko spotykana. Wartość instrumentu podczas budowy formacji przypomina spodek, podobnie jak wykres wolumenu. Sygnał kupna generowany jest po przełamaniu górnej granicy formacji – ceny maksymalnej wyznaczonej przez lewą stronę spodka. Wybicie z formacji spodka musi zostać potwierdzone przez wyraźny wzrost wolumenu, a po wybiciu często następuje lekka korekta ruchu.

 • Formacja świecowa

  Charakterystyczne układy cen widoczne na wykresach cenowych przedstawianych za pomocą świec japońskich. Formacja świecowa może się składać z jednej, dwóch lub większej ilości świec. O wymowie formacji decyduje rodzaj świecy, jej wielkość oraz umiejscowienie. Formacje świecowe w zależności od utworzonego układu mogą świadczyć o kontynuacji trendu bądź jego odwróceniu.

 • Formacja trójkąta

  Występuje zwykle po mniej stromych ruchach. Jest to formacja zapowiadająca kontynuację trendu. Cena musi budować trójkąt skierowany w bok, jednak dozwolone są lekkie odchylenia. Przewidywany zasięg formacji trójkąta to szerokość trójkąta w najszerszej jego części. Jej formowanie może trwać nawet do trzech miesięcy. Po wybiciu z trójkąta, przed właściwym ruchem, bardzo często występuje korekta.

 • Fraktale (Fractals)

  Wskaźnik analizy technicznej stworzony przez Bill’a Williams’a. Zadaniem wskaźnika Fraktale jest wyznaczanie lokalnych szczytów i dołków i tym samym lokalnych poziomów wsparć i oporów. Szczyt wyznaczany jest w sytuacji, kiedy wśród pięciu kolejnych świec świeca środkowa jest najwyższa, a dołek wyznaczany jest w momencie, gdy pośród pięciu kolejnych świec świeca środkowa jest najniższa.

 • FTSE 100

  Financial Times Stock Exchange 100; indeks akcji spółek giełdowych notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Londynie. Indeks FTSE 100 obejmuje 100 spółek o najwyżej kapitalizacji, które spełniają określone warunki (między innymi kwestie dotyczące płynności akcji). Obok DAX 30 i CAC 40 jest to najważniejszy indeks giełdowy Europy.

 • FTSE MIB

  Financial Times Stock Exchange Milano Italia Borsa; najważniejszy indeks giełdowy giełdy mediolańskiej, należącej do London Stock Exchange Group, prowadzony przez Financial Times (do 2009 roku przez Standard & Poor’s). FTSE MIB skupia 40 spółek o najwyższej kapitalizacji, spełniających dodatkowe warunki (przede wszystkim dotyczące płynności akcji).

 • G20

  Grupa, do której należy Unia Europejska oraz 19 państw, której celem jest dyskusja nad wspólną polityką finansową. Spotyka się corocznie, a członkowie grupy reprezentowani są przez swoich ministrów finansów. W skład grupy, poza Unią Europejską, wchodzą: Arabia Saudyjska, Argentyna, Australia, Brazylia, Chiny, Francja, Indie, Indonezja, Japonia, Kanada, Korea Południowa, Meksyk, Niemcy, Republika Południowej Afryki, Rosja, Stany Zjednoczone, Turcja, Wielka Brytania oraz Włochy.

 • G7

  Grupa siedmiu najbardziej wpływowych państw świata, w której skład wchodzą: Stany Zjednoczone, Japonia, Niemicy, Wielka Brytania, Francja, Włochy oraz Kanada. Przywódcy państw należących do grupy (w przypadku USA i Francji prezydent, w przypadku Niemiec kanclerz, a w pozostałych premier) spotykają się na dorocznych szczytach polityczno-gospodarczych.

 • Gator Oscillator

  Wskaźnik analizy technicznej stworzony przez tradera Bill’a Williams’a. Gator Oscillator jest wskaźnikiem pomocniczym do innego wskaźnika Bill’a Williams’a – Alligator Oscillator. Jego wskazania oparte są właśnie o wskazania Alligator’a, a pokazuje on stopień dywergencji (lub jej braku) pomiędzy średnimi kroczącymi Alligator’a, a jego wartości przedstawiane są za pomocą histogramu.

 • GBP

  Kod ISO funta szterlinga, nazywanego częściej funtem brytyjskim. Oficjalna jednostka monetarna Wielkiej Brytanii i ośmiu brytyjskich terytoriów zależnych. GBP to jedna z pięciu najważniejszych walut świata, obok dolara amerykańskiego, euro, franka szwajcarskiego i japońskiego jena.

 • GDP

  Gross domestic product, w języku polskim jest to produkt krajowy brutto, czyli PKB. Jeden z podstawowych mierników kondycji gospodarki i wzrostu gospodarczego. Zagregowana wartość dóbr i usług finalnych wytworzonych przez narodowe i zagraniczne czynniki produkcji na terenie danego kraju; zwykle wyrażony jako procentowa dynamika wzrostu (lub spadku) w ujęciu rocznym.

 • GDT Price Index

  Indeks cen produktów mlecznych sprzedanych na aukcji Global Dairy Trade. Wskaźnik makroekonomiczny publikowany w Nowej Zelandii mający duży wpływ na wartość dolara nowozelandzkiego – Nowa Zelandia jest istotnym eksporterem produktów mlecznych.

 • Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie GPW S.A.

  Polska giełda papierów wartościowych założona 12 kwietnia 1991 roku przez Skarb Państwa, sprywatyzowana w 2010 roku. Główne indeksy giełdy to WIG (Warszawski Indeks Giełdowy); WIG 20; mWIG 40 oraz sWIG 80. Na GPW notowane są akcje, obligacje, prawa poboru, opcje oraz kontrakty futures na indeks WIG 20 i inne instrumenty finansowe.

 • Gold

  Angielska nazwa złota. Kontrakty terminowe na złoto to jedne z najpopularniejszych instrumentów pochodnych na rynku towarowym; złoto jest jednym z trzech najpopularniejszych surowców wśród inwestorów, obok srebra i ropy naftowej i jest notowane na giełdach całego świata.

 • GTC

  Good Till Canceled; zlecenia kupna bądź sprzedaży instrumentu finansowego aktywne do czasu ich ręcznego anulowania przez inwestora. Zlecenia te nie mają terminu ważności. Wszystkie zlecenia oczekujące na platformach MetaTrader 4 oraz MetaTrader 5 są domyślnie zleceniami GTC.

 • Handel automatyczny

  Zestaw metod wpierających automatyczne otwieranie i zamykanie transakcji. Dzięki nim handel jest łatwiejszy, bardziej precyzyjny i przede wszystkim szybszy. Handel może być całkowicie zautomatyzowany – wówczas transakcje będą zawierane bez jakiejkolwiek ingerencji inwestora lub automatyczny częściowo, wówczas ostateczna decyzja o otwarciu i zamknięciu transakcji będzie należeć do inwestora.

 • Hedging

  Strategia inwestycyjna polegająca na zabezpieczaniu portfela inwestycyjnego przed nadmiernymi zmianami wartości wynikającymi ze zwiększonych wahań cen instrumentów finansowych znajdujących się w portfelu. Hedgingu portfela inwestycyjnego dokonuje się za pomocą doboru ujemnie skorelowanych aktywów.

 • HFT

  High Frequency Trading, handel wysokich częstotliwości. Technika inwestycyjna polegająca na zawieraniu wielu transakcji inwestycyjnych w jak najkrótszym czasie z wykorzystaniem specjalnie zaprogramowanych do tego celu, superszybkich komputerów. Komputery te dokonują transakcji automatycznie, na podstawie wcześniej stworzonych algorytmów. Innymi słowy jest to handel automatyczny z wykorzystaniem superkomputerów.

 • High

  Cena maksymalna świecy. Jest to maksymalna wartość danego instrumentu w danym okresie czasu (w interwale minutowym będzie to maksymalna wartość instrumentu w każdej minucie, w interwale dziennym jest to maksymalna wartość instrumentu każdego dnia itd.). Na wykresie świecowym cena high to kraniec górnego cienia, a w przypadku jego braku górny kraniec korpusu.

 • Hiperinflacja

  Proces skrajnego wzrostu przeciętnego poziomu cen w gospodarce. Hiperinflacja dotyczy ceny dóbr i usług wytwarzanych w danej gospodarce wyrażonej w walucie tej gospodarki. Każdy kraj posiada cel inflacyjny, który mieści się zwykle w przedziale od 1% (w przypadku gospodarek rozwiniętych) do nawet 7% (w przypadku gospodarek rozwijających się). Hiperinflacja to inflacja przekraczająca poziom 150%.

 • Historia rachunku

  Ewidencja sfinalizowanych transakcji na rachunku inwestycyjnym. Lista wszystkich operacji dotyczących rachunku inwestycyjnego oraz salda rachunku, zamkniętych pozycji, a także wszystkich zleceń anulowanych. Dostępna jest na wszystkich platformach handlowych.

 • Hong Kong Stock Exchange

  Dokładnie The Stock Exchange of Hong Kong Limited, SEHK. Giełda Papierów Wartościowych w Hong Kongu. Trzecia najważniejsza giełda Azji po giełdach w Tokio oraz Szanghaju. Historia giełdy sięga 1866 roku, ale jej formalne powstanie datuje się na rok 1891. Główny indeks giełdy to Hang Seng Index (HSI 50), tworzony przez Hang Seng Bank.

 • Hossa

  Długotrwały trend wzrostowy wartości papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych. Może odnosić się do konkretnego instrumentu na giełdzie papierów wartościowych lub do instrumentów notowanych na rynku nieregulowanym, a także do całego rynku. Potoczna nazwa hossy to rynek byka. Przeciwieństwo hossy to bessa.

 • HSI 50

  Hang Seng Index; główny indeks akcyjny Giełdy Papierów Wartościowych w Hong Kongu (Hong Kong Stock Exchange). Publikowany od 24 listopada 1969 przez Hang Seng Bank. W skład indeksu wchodzi 50 spółek o najwyższej kapitalizacji hongkońskiej giełdy spełniających dodatkowo wymagania dotyczące płynności.

 • HUF

  Kod ISO forinta węgierskiego (magyar forint). Oficjalny środek płatniczy na Węgrzech. W obiegu, w różnych formach, już od XIII wieku. W obecnej formie funkcjonuje od 1947 roku, kiedy to zakończył się okres węgierskiej hiperinflacji. Wyłącznym emitentem forinta węgierskiego jest Narodowy Bank Węgier (Magyar Nemzeti Bank, MNB).

 • IBEX 35

  Główny indeks giełdowy spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Madrycie (Bolsa de Madrid, Madrid Stock Exchange). Indeks grupuje 35 spółek o najwyższej kapitalizacji oraz płynności, a publikowany jest od 29 grudnia 1987 roku.

 • Ibovespa

  Indice Bovespa. Indeks giełdowy około 50 spółek notowanych na brazylijskiej Giełdzie Papierów Wartościowych w Sao Paulo (BM&F Bovespa). Publikowany od 2 stycznia 1968 roku. Ilość spółek w indeksie nie jest stała, indeks korygowany jest w taki sposób, aby skupiał spółki posiadające w sumie 80% udziału w obrotach giełdy z Sao Paulo.

 • Ichimoku Kinko Hyo

  Wskaźnik analizy technicznej. Zaawansowana, japońska technika analizy wykresów. Jego zadaniem jest wskazywanie potencjalnych poziomów wsparcia i oporu i generowanie na ich podstawie sygnałów transakcyjnych, ułatwia także analizę panującego na wykresie trendu.

 • ILS

  Kod ISO nowego izraelskiego szekela, określany także skrótem NIS (New Israeli Shequel). Jednostka walutowa Izraela i Autonomii Palestyńskiej. Wyłącznym emitentem nowego izraelskiego szekela jest Bank Izraela. Wprowadzony do obiegu 1 kwietnia 1985 roku.

 • IMF

  International Monetary Fund, Międzynarodowy Fundusz Walutowy. Międzynarodowa instytucja finansowa powołana w 1944 roku. Jej celem jest wspieranie międzynarodowej współpracy walutowej oraz utrzymanie płynności międzynarodowych systemów płatniczych. Zadaniem MFW jest także rozwój handlu międzynarodowego oraz wsparcie państw mających problemy finansowe.

 • Indeks giełdowy

  Wartość obliczana na podstawie wyceny akcji wybranych spółek giełdowych z jednej lub większej ilości giełd. Umożliwia przedstawianie koniunktury panującej na giełdzie lub sytuacji w konkretnym sektorze gospodarki. Najpopularniejsze indeksy giełdowe to indeksy spółek o najwyższych kapitalizacjach, oprócz nich obliczane są także indeksy dla spółek średnich oraz spółek małych, indeksy składające się z akcji spółek należących do jednego sektora, indeksy spółek pochodzących z konkretnych regionów itd. Indeksy giełdowe są instrumentami bazowymi dla wielu instrumentów pochodnych.

 • Indeks Ifo

  Wskaźnik makroekonomiczny obrazujący aktywność gospodarczą w Niemczech. Tworzony na podstawie ankiet dotyczących obecnej i przyszłej sytuacji gospodarczej. Publikowany co miesiąc od 1991 roku przez Ifo Institut fur Wirtschaftsforschung z Monachium. Indeks składa się z dwóch subindeksów pokazujących ocenę niemieckich przedsiębiorców dotyczącą obecnej oraz przyszłej (w horyzoncie 6 miesięcy) sytuacji gospodarczej. Jest to jeden z najważniejszych wskaźników klimatu biznesowego na świecie.

 • Indeks Uniwersytetu Michigan

  Indeks nastojów konsumentów Uniwersytetu Michigan. Amerykański wskaźnik zaufania konsumenckiego sporządzany od 1991 roku przez Uniwersytet Michigan oraz Thomson Reuters. Badanie polega na przeprowadzeniu ankiet drogą elektroniczną z 500 losowo wybranymi obywatelami Stanów Zjednoczonych (bez Alaski i Hawajów), którym zadawane jest 50 pytań. Wartość indeksu odnoszona jest do wartości 100 punktów z 1964 roku.

 • Indeks ZEW

  Indeks badania koniunktury autorstwa instytutu ZEW z niemieckiego Mannheim. Indeks obrazuje opinie i nastroje dotyczące rozwoju sytuacji gospodarczej w Niemczech. Opiera się na ankietach przeprowadzonych wśród 400 analityków oraz specjalistów dotyczących ich średnioterminowych przewidywań odnośnie koniunktury i przyszłej sytuacji na rynkach finansowych.

 • Inflacja

  Proces wzrostu przeciętnego poziomu cen w gospodarce. Inflacja dotyczy ceny dóbr i usług wytwarzanych w danej gospodarce wyrażonej w walucie tej gospodarki. Skutkiem inflacji jest spadek siły nabywczej pieniądza krajowego. Nadmierna inflacja jest jednym z największych problemów gospodarki. Każdy kraj posiada cel inflacyjny mieszczący się zwykle w rozpiętości od 1% (w przypadku gospodarek krajów rozwiniętych) do nawet 7% (w przypadku gospodarek krajów rozwijających się). Przeciwieństwem inflacji jest deflacja.

 • Instrument finansowy

  Kontrakt, w wyniku którego u jednej ze stron transakcji powstają aktywa finansowe, a u drugiej strony powstają transakcji zobowiązania finansowe lub instrumenty kapitałowe. Instrumenty finansowe dzieli się na krótkoterminowe o okresie zapadalności do jednego roku, średnioterminowe o zapadalności od 1 do 3 lat oraz długoterminowe o okresie zapadalności powyżej 3 lat.

 • ISM

  Amerykańska odmiana wskaźnika PMI Index (Purchasing Managers Index). Wskaźnik aktywności gospodarczej w sektorze produkcyjnym Stanów Zjednoczonych tworzony na podstawie anonimowych ankiet wysyłanych do menadżerów z całego kraju, którzy odpowiadają na pytania dotyczące swojej branży. Wskaźnik przyjmuje wartości od 0 do 100, gdzie poziom 50 jest neutralny. Wyniki powyżej 50 oznaczają pozytywne prognozy dla gospodarki, a odczyty poniżej 50 są sygnałem negatywnych tendencji.

 • JPY

  Kod ISO jena japońskiego, oficjalnej waluty Japonii. Jen japoński został wprowadzony do obiegu w 1872 roku i był wzorowany na walutach zachodnich. Zastąpił dotychczasowy, skomplikowany system walutowy. Wyłącznym emitentem jena jest Bank Japonii (Bank of Japan).

 • JSE

  Johannessburg Stock Exchange, czyli Giełda Papierów Wartościowych w Johannesburgu w Republice Południowej Afryki. Jest to największa giełda Afryki, utworzona 8 listopada 1887 roku. Należy do grupy JSE Limited, notowanej na parkiecie JSE. Główne indeksy giełdy tworzone są przez Financial Times.

 • Kabel

  GBP/USD, cable. Potoczne określenie pary walutowej funta szterlinga (funta brytyjskiego) oraz dolara amerykańskiego. Trzecia najpopularniejsza para walutowa świata.

 • Kanał Fibonacciego

  Narzędzie analizy technicznej w swojej budowie podobne do poziomów (linii) Fibonacciego, jednak poziomy przez niego wyznaczone są pochyłe. Narzędzie to opiera się na liczbach Fibonacciego, wyznaczając poziomy 23,6%, 38,2% oraz 61,8%, a także poziom 50%, który nie wynika z liczb Fibonacciego, ale jest silnym poziomem wsparcia oraz oporu.

 • Kangur

  AUD/USD. Potoczne określenie pary walutowej dolara australijskiego oraz dolara amerykańskiego. Jedna z najpopularniejszych par walutowych świata, należąca do grupy tak zwanych majors.

 • Kiwi

  NZD/USD. Potoczne określenie pary walutowej dolara nowozelandzkiego oraz dolara amerykańskiego. Jest to jedna z najpopularniejszych par walutowych świata.

 • Kod walutowy

  Kod ISO, skrót składający się z trzech liter. Kody walutowe ustanowione zostały przez International Organisation of Standarisation, czyli Międzynarodową Organizację Normalizacyjną. Przykładowe kody walutowe to USD – dolar amerykański, GBP – funt brytyjski, czy PLN – polski złoty.

 • Konsolidacja

  Sytuacja, w której instrument finansowy przez dłuższy okres czasu nie zmienia znacząco swojej wartości i oscyluje w granicach pewnego poziomu. Konsolidacja bywa nazywana trendem bocznym, a także formacją prostokąta. Podczas konsolidacji, za pomocą dwóch linii poprowadzonych po kolejnych szczytach oraz kolejnych dołkach istnieje możliwość wyznaczenia horyzontalnie położonego kanału.

 • Kontrakt forward

  Forward. Instrument finansowy będący instrumentem pochodnym. To umowa pomiędzy sprzedającym i kupującym kontrakt, w której sprzedający lub kupujący zobowiązuje się sprzedać lub kupić określony instrument bazowy za ściśle określoną cenę w ściśle określonym terminie. W odróżnieniu od kontraktów futures, kontrakty forward zawierane są na rynkach nieregulowanych i nie są wystandaryzowane, co oznacza, że są każdorazowo negocjowane przez strony transakcji.

 • Kontrakt futures

  Futures. Instrument finansowy będący instrumentem pochodnym. Jest to umowa pomiędzy sprzedającym lub kupującym kontrakt a giełdą lub izbą rozliczeniową, w której sprzedający lub kupujący zobowiązuje się sprzedać lub kupić określony instrument bazowy za ściśle określoną cenę w ściśle określonym terminie. Cena, po której w przyszłości ma zostać rozliczona transakcja jest ceną terminową, a dzień, w którym transakcja ma dojść do skutku jest datą rozliczenia.

 • Kontrakt terminowy

  Umowa, w której kupujący zobowiązuje się do nabycia, a sprzedający do sprzedaży w ściśle określonym czasie, po ściśle określonej w momencie zawarcia transakcji cenie, określonej ilości instrumentu bazowego lub dokonania równoważnego rozliczenia finansowego. Kontraktami terminowymi są futures, forward oraz FRA.

 • Korea Exchange

  Południowokoreańska Giełda Papierów Wartościowych w Busan, posiadająca także swój oddział w Seulu. Powstała 27 stycznia 2005 roku. Główne indeksy giełdy to KOSPI 50, KOSDAQ oraz KRX 100.

 • Korekta

  Wykres forexowyCzasowe zatrzymanie ruchu cenowego danego instrumentu finansowego, czyli zatrzymanie trendu wzrostowego lub spadkowego i odwrócenie biegu wykresu cenowego. Innymi słowy, czasowy ruch ceny w kierunku przeciwnym do panującego trendu. Odreagowanie poprzedniego ruchu cenowego.

 • Korekta dywidendy

  DywidendaSytuacja występująca w przypadku, gdy inwestor posiada otwarty kontrakt CFD na akcje i/lub indeksy w dniu rozliczenia dywidendy. Kontrakty i indeksy mogą podlegać korekcie dywidendy, czyli korekcie kursu o wartość wypłaconej dywidendy. Jeżeli inwestor posiada długą pozycję, wartość dywidendy zostanie dopisana do salda jego rachunku, a w przypadku pozycji krótkiej zostanie ona odjęta. Szczegółowe warunki dotyczące korekty dywidendy znajdują się w szczegółowej ofercie brokera.

 • KOSPI 50

  Korea Stock Price Index 50. Główny indeks giełdowy Giełdy Papierów Wartościowych w Busan w Korei Południowej (Korea Exchange). Indeks KOSPI 50 skupia 50 spółek o najwyższej kapitalizacji.

 • Kroczący Stop Loss

  Trailing stop, zwany również ruchomym stop lossem. Odmiana zlecenia stop loss. Rodzaj zlecenia zamykającego pozycję automatycznie zmieniającego swoje położenie. Kroczący stop loss podąża w ściśle określonej odległości za kursem instrumentu, jeżeli wartość instrumentu zmienia się zgodnie z kierunkiem zawartej transakcji. Pozwala to zachować większość zysku w przypadku odwrócenia się biegu wykresu, dzięki automatycznemu zamknięciu transakcji.

 • Krótka sprzedaż

  Strategia inwestycyjna polegająca na sprzedaży papierów wartościowych, których inwestor nie posiada. Do wykonania sprzedaży papierów wartościowych wykorzystuje się pożyczone papiery wartościowe. Jest to możliwe dzięki dwudniowemu cyklowi rozliczeniowemu transakcji (akcji i obligacji).

 • Kupno

  Zajęcie długiej pozycji na danym instrumencie finansowym. W przypadku rynku akcyjnego jest to kupno akcji, a w przypadku rynku walutowego jest to gra na zwyżkę wartości waluty bazowej, czyli pierwszej waluty w parze walutowej (w przypadku EUR/USD zawierając transakcję kupna liczymy na wzrost wartości euro). Pozycję długą można zająć poprzez zlecenie natychmiastowe oraz zlecenia buy stop i buy limit.

 • Kurs

  Wartość danego instrumentu finansowego, będąca wypadkową popytu i podaży na dany instrument finansowy. Kurs instrumentu jest ceną, po której zawarta została ostatnia transakcja.

 • Kwotowanie

  Cena danego instrumentu finansowego. Składa się z dwóch cen: ceny bid oraz ceny ask. Po cenie bid otwierana jest transakcja sprzedaży oraz zamykana jest transakcja kupna. Po cenie ask otwierana jest transakcja kupna oraz zamykana jest transakcja sprzedaży.

 • LIBOR

  Skrót od London Interbank Offered Rate. Referencyjna wysokość oprocentowania depozytów i kredytów na rynku międzybankowym w Londynie. Stawki LIBOR wyznaczane są dla dolara amerykańskiego, euro, franka szwajcarskiego, funta szterlinga oraz jena japońskiego dla pożyczek na 1 dzień, 1 tydzień, 1 miesiąc, 2 miesiące, 3 miesiące, 6 miesięcy oraz 1 rok. Wartość LIBOR obliczana jest jako średnia arytmetyczna wielkości oprocentowania podawanej przez banki będące uczestnikami panelu LIBOR po odrzuceniu odpowiedniej liczby najwyższych i najniższych ofert. LIBOR wyznaczany jest codziennie około godziny 11 czasu GMT. Wyznaczaniem wartości LIBOR zajmuje się ICE Benchmark Administration, należący do nowojorskiej grupy giełdowej Intercontinental Exchange.

 • Linia Ganna

  Wskaźnik analizy technicznej stworzony przez Williama Delberta Ganna. Linia prosta przebiegająca pod kątem 45 stopni od miejsca uznanego za początek trendu wzrostowego. Według teorii Ganna, linia ta ma kluczowe znaczenie dla trendu wzrostowego. Przebieg kursu powyżej tej linii świadczy o kontynuacji trendu wzrostowego, a spadek poniżej linii Ganna jest sygnałem zmiany trendu.

 • Linia trendu

  Prosta wyznaczająca kierunek ruchu ceny danego instrumentu finansowego. Linia trendu spadkowego wyznaczana jest po kolejnych, coraz niższych szczytach. Linia trendu wzrostowego wyznaczana jest po coraz wyżej położonych dołkach. Przełamanie linii trendu jest silnym sygnałem do zajęcia pozycji.

 • Liquidity

  W języku inwestycyjnym płynność aktywów. Płynność daje możliwość szybkiego wejścia w posiadanie oraz szybkiej sprzedaży aktywów. Najpłynniejsze aktywa to aktywa najpopularniejsze – akcje największych spółek, główne pary walutowe, kontrakty na najważniejsze indeksy giełdowe itp.

 • London Stock Exchange

  Giełda Papierów Wartościowych w Londynie, należąca do London Stock Exchange Group. Największa giełda Wielkiej Brytanii i jedna z największych grup giełdowych na świecie. Powstała w 1801 roku, jednak jej historia sięga XVII wieku, kiedy rozpoczęto handel udziałami w wyprawach morskich. Siedziba giełdy London Stock Exchange znajduje się na Paternoster Square w Londynie.

 • Long

  Zajęcie długiej pozycji na danym instrumencie finansowym. W przypadku rynku akcyjnego jest to kupno akcji, a w przypadku rynku walutowego jest to gra na zwyżkę wartości waluty bazowej, czyli pierwszej waluty w parze walutowej (w przypadku EUR/USD zawierając transakcję long liczymy na wzrost wartości euro). Pozycję long można zająć poprzez zlecenie natychmiastowe oraz zlecenia buy stop i buy limit.

 • Long term trading

  Strategia długoterminowego inwestowania we wszelkiego rodzaju instrumenty finansowe. Polega na otwieraniu i zamykaniu pozycji na okres powyżej trzech miesięcy (w przypadku tradingu na rynku Forex) i powyżej trzech lat (w przypadku rynku akcyjnego). Strategia ta preferowana jest przez osoby wymagające najniższego poziomu ryzyka. Wymaga poświęcenia najmniejszej ilości czasu, a biorąc pod uwagę prowizje, jest najmniej kosztowna.

 • Loonie

  Potoczne określenie dolara kanadyjskiego (Canadian Dollar). Oficjalna waluta Kanady, jedna z ośmiu najważniejszych walut świata. Istnieje od 1817, a została stworzona na wzór dolara amerykańskiego. Wyłącznym emitentem waluty CAD jest Bank Kanady, pełniący funkcję banku centralnego (Bank of Canada, BOC).

 • Lot

  Transakcja o wartości 100 000 jednostek waluty bazowej (czyli pierwszej waluty w parze). Przykładowo jeden lot pary EUR/USD to kupno 100 000 euro za dolary. Lot dzieli się na 10 minilotów (10 000 jednostek) oraz 100 mikrolotów (1 000 jednostek).

 • Low

  Cena minimalna świecy. Jest to minimalna wartość danego instrumentu w danym okresie czasu (w interwale minutowym będzie to minimalna wartość instrumentu w każdej minucie, w interwale dziennym jest to minimalna wartość instrumentu każdego dnia itd.). Na wykresie świecowym cena low to kraniec dolnego cienia, a w przypadku jego braku dolny kraniec korpusu.

 • Łuk Fibonacciego

  Narzędzie analizy technicznej podobne do wachlarza Fibonacciego, oparte o ciąg Fibonacciego. Zadaniem tego narzędzia jest identyfikacja potencjalnych linii oporu oraz wsparć za pomocą reguły złotego odcinka. Narzędzie to rysuje się w oparciu o dwa kolejne ekstrema (minimum oraz maksimum lub na odwrót).

 • MACD

  Moving Average Convergence Divergence. Wskaźnik analizy technicznej stworzony w 1979 roku przez Gerarda Appela. Zadaniem wskaźnika jest badanie zbieżności oraz rozbieżności średnich ruchomych. Jest różnicą wartości długoterminowej oraz średnioterminowej średniej wykładniczej, a składa się z dwóch linii – MACD oraz linii sygnału. Jeden z najpopularniejszych wskaźników analizy technicznej na świecie.

 • Majors

  Najważniejsze waluty na rynkach międzynarodowych: dolar amerykański, jen japoński, euro, funt szterling (funt brytyjski), frank szwajcarski, dolar kanadyjski oraz dolar australijski, a także główne pary walutowe składające się z dolara amerykańskiego oraz jednej z wyżej wymienionych walut.

 • Margin

  Depozyt zabezpieczający. Wartość środków pieniężnych potrzebnych do zawarcia transakcji na rynku instrumentów pochodnych. W przypadku polskich brokerów Forex oscyluje on, w zależności od oferty i rodzaju instrumentu finansowego, od 1% do nawet 20% wartości nominalnej całej transakcji. W przypadku brokerów zagranicznych można spotkać się z depozytami w wysokości nawet 0,1%.

 • Margin level

  Iloraz wartości Equity oraz Margin, czyli stosunek wartości bieżącego salda operacyjnego (ilości środków zdeponowanych aktualnie na rachunku skorygowanych o aktualną wartość otwartych transakcji) i sumy depozytów zabezpieczających wymaganych do utrzymania wszystkich otwartych transakcji. Z reguły spadek margin level do poziomu 100% oznacz tzw. wezwanie do uzupełnienia depozytu (margin call), natomiast spadek margin level do poziomu 30% (wartość ta różni się w zależności od oferty brokera) skutkuje automatycznym zamknięciem najbardziej stratnych pozycji.

 • Market Facilitation Index

  Wskaźnik analizy technicznej stworzony przez tradera Bill’a Williams’a. Wskaźnik oblicza i obrazuje zmianę stosunku różnicy pomiędzy maksimum i minimum danego instrumentu z danego okresu i wolumenu obrotu tego instrumentu. Z racji, że do poprawnego obliczenia wskaźnika konieczny jest realny wolumen obrotu, wskaźnik MFI lepiej sprawdza się na rynku giełdowym niż na rynku walutowym.

 • Marubozu

  Świeca japońska, która posiada długi korpus oraz nie posiada cieni. Biała (wzrostowa) marubozu jest sygnałem dużej przewagi strony popytowej i ma charakter prowzrostowy, a czarna marubozu (spadkowa) ma charakter spadkowy, ponieważ świadczy o dużej przewadze podaży.

 • MDAX

  Skrót od Mid Cap DAX. Niemiecki indeks giełdowy publikowany przez frankfurcką giełdę Deutsche Boerse. Tworzony od 19 stycznia 1996 roku, składa się z 50 największych pod względem kapitalizacji rynkowej spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych we Frankfurcie nad Menem, z wyłączeniem 30 największych spółek wchodzących w skład indeksu DAX 30 oraz z wyłączeniem spółek z sektorów technologicznych.

 • MetaTrader

  Najpopularniejsza platforma transakcyjna Forex świata. Umożliwiająca handel na rynku Forex, kontraktach na różnicę kursową (CFD) oraz kontraktach futures. Obecnie używane są dwie wersje platformy: MetaTrader 4 (MT4) oraz MetaTrader 5 (MT5). Producentem platformy jest MetaQuotes Software Corp. Platforma dostępna jest na systemy Windows, iOS, iPhone oraz Android. Handel za jej pomocą umożliwiają niemal wszyscy brokerzy Forex.

 • Minors

  Angielskie określenie par krzyżowych, inaczej crossy. Główne waluty połączone w pary walutowe z pominięciem dolara amerykańskiego. Pary złożone z dwóch walut spośród euro, funta szterlinga, franka szwajcarskiego, jena japońskiego oraz dolarów: australijskiego, nowozelandzkiego i kanadyjskiego.

 • Młot

  Świeca japońska, charakteryzująca się niewielkim korpusem i długim cieniem dolnym (cień powinien być co najmniej trzy razy dłuższy od korpusu). Świeca biała (wzrostowa) ma silniejszą wymowę niż świeca czarna (spadkowa). W momencie zbudowania się tej świecy w obszarze wsparcia pojawia się silny sygnał odwrócenia trendu spadkowego, czyli sygnał do zajęcia długich pozycji. Świeca podobna do ważki doji.

 • MM

  Market Maker. Rodzaj modelu działalności brokera, w którym klient dokonuje transakcji bezpośrednio z brokerem MM. Broker pobiera notowania z rynku międzybankowego i na ich podstawie określa własne kursy instrumentów finansowych z odpowiednio szerszym spreadem – spread stanowi zysk brokera. Broker jest więc drugą stroną transakcji i jest jedynym podmiotem dostarczającym płynność na swoją platformę tradingową. Broker w modelu MM może zabezpieczać swoją pozycję lub nie.

 • Momentum

  Wskaźnik analizy technicznej wyznaczający poziomy wykupienia oraz wyprzedania rynku na podstawie pędu ceny. Obliczany jest jako różnica ceny zamknięcia sprzed określonej ilości okresów i aktualnej ceny zamknięcia. Oscylator porusza się wokół linii zera. Podobnym wskaźnikiem jest ROC, czyli Rate of Change. Różnica polega na tym, że Momentum wskazuje zmianę ceny jako współczynnik, a ROC jako procent.

 • Money Flow Index

  MFI, indeks przepływów pieniężnych. Wskaźnik analizy technicznej mierzący wielkość strumieni pieniężnych wpływających i wypływających z rynku. Konstrukcja MFI zbliżona jest do wskaźnika Relative Strength Index, jednak poza zmianą ceny bierze pod uwagę także wolumen. Wartości wskaźnika ponad 80 wskazują na wykupienie rynku, a wartości poniżej 20 są sygnałem wyprzedania rynku.

 • Moody’s

  Agencja Moody’s (Moody’s Corporation, NYSE: MCO). Agencja ratingowa zapewniająca ratingi kredytowe oraz badania dotyczące instrumentów dłużnych i papierów wartościowych. Jedna z „wielkiej trójcy” agencji ratingowych, obok Fitch Ratings i Standard & Poor’s. Założona w 1909 roku. Ratingi publikowane przez Moody’s mają bardzo duży wpływ na sytuację na rynkach finansowych.

 • Moscow Exchange

  Dokładnie The Moscow Exchange Group. Największa grupa giełdowa Rosji, powstała 19 grudnia 2011 roku w wyniku połączenia Moscow Interbank Currency Exchange (MICEX) oraz Russian Trading System (RTS).

 • Moving Average

  MA, średnia krocząca. Metoda statystyczna używana do analizy wykresów cenowych. Podstawowy i jeden z najpopularniejszych wskaźników analizy technicznej. Istnieje kilka rodzajów średnich kroczących, a dwie najczęściej wykorzystywane to prosta średnia krocząca oraz wygładzona średnia krocząca. Średnia krocząca może być obliczana z cen otwarcia, zamknięcia, ceny maksymalnej lub ceny minimalnej z dowolnej ilości okresów.

 • Moving Average of Oscillator

  Wskaźnik analizy technicznej opierający się na innych wskaźnikach technicznych, obliczający różnicę wartości pomiędzy danym wskaźnikiem oraz jego średnią kroczącą. Najczęściej obliczany na podstawie wartości wskaźnika MACD (Moving Average Convergence Divergence).

 • MT4

  MetaTrader 4. Najpopularniejsza platforma transakcyjna, umożliwiająca handel na rynku Forex, kontraktach na różnice kursowe (CFD) oraz kontraktach futures. Producentem platformy MT4 jest MetaQuotes Software Corp. Platforma dostępna jest na systemy Windows, iOS, iPhone oraz Android. Handel za pomocą MT4 umożliwiają niemal wszyscy brokerzy rynku Forex.

 • MT5

  MetaTrader 5. Nowa odsłona najpopularniejszej internetowej platformy transakcyjna świata, która umożliwia handel na rynku Forex, kontraktach na różnicę kursową (CFD) oraz kontraktach futures. Producentem platformy MT5 jest firma MetaQuotes Software Corp. Platforma dostępna jest na systemy Windows, iOS, iPhone oraz Android.

 • mWIG 40

  Warszawski Indeks Giełdowy 40 średnich spółek. Pod uwagę brane są akcje o najwyższej kapitalizacji i płynności spośród akcji spółek notowanych na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie z pominięciem 20 spółek notowanych w indeksie WIG 20. Indeks mWIG 40 publikowany jest od 17 marca 2007 roku, kiedy to zastąpił indeks MIDWIG.Jest to indeks typu cenowego – brane pod uwagę są jedynie ceny zawartych transakcji.

 • MXN

  Kod ISO waluty peso, czyli oficjalnego środka płatniczego w Meksyku. Historia meksykańskiego peso sięga połowy XIX wieku. Wyłącznym emitentem meksykańskiego peso jest Bank Meksyku (Bank of Mexico, BoM).

 • Nagrobek doji

  Świeca japońska, która charakteryzuje się brakiem korpusu i dolnego cienia oraz długim cieniem górnym. W momencie zbudowania się tej świecy w obszarze oporu pojawia się silny sygnał odwrócenia trendu wzrostowego, czyli sygnał do zajęcia krótkich pozycji. Świeca podobna do spadającej gwiazdy.

 • Nasdaq

  National Association of Securities Dealers Automated Quotations. Nowojorska giełda papierów wartościowych w Stanach Zjednoczonych, posiadająca filie w Kandzie, Chinach, Japonii oraz Dubaju. Należy do grupy giełdowej NASDAQ OMX Group. Powstała 8 lutego 1971 roku. Pierwsza giełda z całkowicie zautomatyzowanym systemem obrotu papierami wartościowymi na świecie. Na początku na NASDAQ notowane były przede wszystkim akcje spółek technologicznych, stąd często występujące określenie giełda technologiczna. Na Nasdaq notowane są takie spółki jak Google, Apple, Microsoft, czy Intel.

 • Nasdaq 100

  NDX. Jeden z dwóch najważniejszych indeksów giełdowych giełdy NASDAQ. Na indeks składają się akcje 100 największych spółek niefinansowych notowanych na NASDAQ, spełniających dodatkowo inne wymogi. Indeks publikowany od 31 stycznia 1985 roku.

 • Nasdaq Composite

  Jeden z trzech najważniejszych indeksów giełdowych Stanów Zjednoczonych obok Dow Jones Industrial Average oraz S&P 500. Na indeks składają się akcje wszystkich spółek notowanych na nowojorskiej giełdzie NASDAQ. Indeks po raz pierwszy opublikowano w 1971 roku.

 • National Stock Exchange of India

  Giełda Papierów Wartościowych w Bombaju; jedna z dwóch najważniejszych giełd w Indiach (obok Bombay Stock Exchange) oraz jedna z największych giełd azjatyckich; utworzona w 1992 roku; najważniejszym indeksem National Stock Exchange of India jest CNX Nifty 50.

 • NBP

  Narodowy Bank Polski. Polski bank centralny będący wyłącznym emitentem polskiego złotego (PLN). Siedziba Narodowego Banku Polskiego znajduje się na ulicy Świętokrzyskiej w Warszawie. Bank został założony w 1945 roku, zastępując w obowiązkach banku centralnego Bank Polski Spółka Akcyjna. Narodowy Bank Polski odpowiada za utrzymanie stabilnego poziomu cen, wspieranie polityki gospodarczej rządu, prowadzenie rezerw i działalności dewizowej, regulowanie płynności banków i ich refinansowanie (utrzymanie stabilności sektora bankowego) i wiele innych.

 • New York Stock Exchange

  NYSE, Nowojorska Giełda Papierów Wartościowych. Część transatlantyckiej grupy giełdowej NYSE Euronext (należącej z kolei do grupy Intercontinental Exchange) i jedna z najważniejszych giełd świata. Siedziba giełdy znajduje się na 11 Wall Street na dolnym Manhattanie w Nowym Jorku. Historia New York Stock Exchange sięga końca XVIII wieku. Główne indeksy NYSE to Dow Jones Industrial Average – indeks 30 spółek o najwyższej kapitalizacji i płynności oraz prowadzony przez Standard & Poor’s – S&P 500 skupiający 500 największych spółek z giełdy NYSE oraz NASDAQ.

 • NGN

  Kod ISO waluty naira nigeryjska, czyli oficjalnego środka płatniczego w Nigerii. Waluta została wprowadzona w 1973 roku zastępując funta nigeryjskiego. Wyłącznym emitentem naira nigeryjskiego jest Centralny Bank Nigerii (Central Bank of Nigeria, CBN).

 • Niedźwiedź

  Niedźwiedzie to uczestnicy rynku finansowego, którzy grają na zniżkę danego instrumentu, czyli osoby zakładające, że wartość danego instrumentu spadnie. Jeżeli osoby te przeważają nad osobami grającymi na zwyżkę, czyli wzrost wartości instrumentu, mamy do czynienia z rynkiem niedźwiedzia, czyli spadkiem wartości instrumentu.

 • Nienormalne warunki rynkowe

  Nietypowe warunki rynkowe mają zwykle związek z bardzo dużą zmiennością lub z lukami cenowymi. Duża zmienność wynika zwykle z publikacji danych makroekonomicznych znacznie odbiegających od prognoz rynkowych bądź zdarzeń losowych. Luki cenowe wynikają z kolei z bardzo małej płynności lub z nietypowych wydarzeń mających miejsce poza godzinami handlu.

 • Nikkei 225

  Najważniejszy indeks finansowy Azji, główny indeks Giełdy Papierów Wartościowych w Tokio. Publikowany od 1971 roku, wyliczany przez dziennik Nihon Keizai Shimbun. Indeks skupia 225 największych spółek giełdy w Tokio.

 • NOK

  Kod ISO korony norweskiej, czyli oficjalnego środka płatniczego w Norwegii. Historia korony norweskiej sięga 1875 roku, kiedy to utworzona została Skandynawska Unia Monetarna, do której należała także Szwecja oraz Dania. Unia po czasie uległa rozpadowi i tak powstały osobne korony dla wszystkich trzech państw. Wyłącznym emitentem korony norweskiej jest Bank Norwegii (Norges Bank).

 • Non-Farm Employment Change

  Non-farm payrolls. Zmiana zatrudnienia w sektorze pozarolniczym. Najważniejsza dla inwestorów informacja płynąca z raportu z amerykańskiego rynku pracy. Wyniki lepsze od prognoz wzmacniają amerykańskiego dolara i miejscowy rynek akcyjny. Sześć odczytów NFP z rzędu powyżej 160 tysięcy wskazuje na dobrą kondycję amerykańskiej gospodarki.

 • NYSE Euronext

  Europejsko – amerykańska międzynarodowa grupa giełdowa powstała 4 kwietnia 2007 roku. Powstała z połączenia grupy New York Stock Exchange z europejską grupą giełdową Euronext, do której należały giełdy w Paryżu, Brukseli, Amsterdamie i Lizbonie. Aktualnie jedna z największych grup giełdowych świata z oddziałami w Amsterdamie, Belfaście, Brukseli, Chicago, Lizbonie, Londynie, Nowym Jorku, Palo Alto, Paryżu oraz San Francisco.

 • NZD

  Kod ISO dolara nowozelandzkiego, czyli oficjalnego środka płatniczego w Nowej Zelandii oraz na jej terytoriach zależnych i w państwach stowarzyszonych. Wprowadzony w 1967 roku w zastępstwie funta nowozelandzkiego. Wyłącznym emitentem dolara nowozelandzkiego jest Bank Rezerw Nowej Zelandii (Reserve Bank of New Zeland, RBNZ).

 • Obligacja

  Papier wartościowy emitowany w serii, w którym emitent stwierdza, że jest dłużnikiem obligatariusza (podmiotu, który posiada obligację) i zobowiązuje się wobec niego do spełnienia określonego świadczenia. Obligacja należy do kategorii dłużnych instrumentów finansowych. Emisja obligacji ma na celu przekazanie kapitału spółce przez inwestorów w zamian za przyszłe odsetki od obligacji.

 • Odchylenie standardowe

  Standard Deviation. Narzędzie analizy technicznej. Statystyczna miara zmienności kursu wykorzystywana jako pomocniczy wskaźnik analizy wykresów cenowych. Wskaźnik opiera się na założeniu, że lokalne maksima kształtują się w towarzystwie dużej zmienności wahań, co wpływa na wzrost wartości wskaźnika.

 • Offer

  Inaczej cena ask. Cena, po której otwierana jest transakcja kupna oraz zamykana jest transakcja sprzedaży. Przeciwieństwem ceny offer jest cena bid. Różnica pomiędzy cenami offer i bid to spread.

 • OMX

  Szwedzko – fińska firma finansowa, powstała w 2003 roku. W skład grupy OMX wchodzą giełdy w Kopenhadze, Sztokholmie, Helsinkach, Tallinie, Rydze, Wilnie, Reykjaviku, Erywaniu oraz Oslo. W 2007 roku wykupiona za 3,7 miliarda dolarów przez NASDAQ, od tego czasu część grupy NASDAQ OMX.

 • OMX Copenhagen 20

  OMXC 20. Główny indeks giełdowy spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Kopenhadze (Copenhagen Stock Exchange), wchodzącej w skład grupy giełdowej NASDAQ OMX Group. Indeks oblicza się na podstawie cen akcji 20 największych spółek giełdy.

 • OMX Stockholm 30

  OMXS 30. Główny indeks giełdowy spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Sztokholmie (Stockholm Stock Exchange), wchodzącej w skład grupy giełdowej NASDAQ OMX Group. Indeks oblicza się na podstawie cen akcji 30 największych spółek giełdy.

 • On Balance Volume

  OBV, równowaga wolumenu. Wskaźnik analizy technicznej przedstawiający kumulację wolumenu obrotów w czasie z uwzględnieniem wartości dodatnich i ujemnych, w zależności od zmiany kursu zamknięcia w trakcie trwania danej sesji (w przypadku wzrostu względem ceny odniesienia wolumen jest dodawany, a w przypadku spadku względem ceny odniesienia wolumen jest odejmowany).

 • Opcje

  Jeden z rodzajów instrumentów pochodnych, czyli instrumentów finansowych, których wartość oparta jest o wartość danego instrumentu bazowego. Istnieją dwa typy opcji – opcja kupna oraz opcja sprzedaży, a każdy z nich można zarówno kupić jak i sprzedać. Ponadto istnieje kilka rodzajów opcji, które dzieli się na opcje amerykańskie, europejskie oraz egzotyczne. Różnią się one możliwością wykupu, czasem wygaśnięcia, sposobem obliczania wartości itp.

 • Opcje binarne

  Najnowszy rodzaj opcji dostępny na rynkach finansowych (warto dodać, że niewiele krajów uznało opcje binarne za instrument finansowy). Najważniejszą cechą opcji binarnej jest stała wysokość „wygranej” dla nabywcy opcji, co odróżnia ją od zwykłych opcji, których wartość końcowa jest praktycznie nieograniczona. Cena instrumentu bazowego w momencie wygaśnięcia opcji jest bez znaczenia – ważne jest tylko czy jest ona wyższa czy niższa od ceny z momentu zawarcia transakcji. Jeżeli wyższa kupujący opcję „wygrywa”, jeśli niższa „przegrywa”. Istnieje wiele rodzajów opcji binarnych: High/Low, Touch/No Touch, Boundary i inne.

 • Open

  Cena otwarcia świecy. Jest to wartość danego instrumentu na koniec danego okresu (w interwale minutowym będzie to wartość instrumentu na koniec każdej minuty, w interwale dziennym jest to wartość instrumentu na koniec każdego dnia itd.). Na wykresie świecowym cena open to dolny koniec korpusu w przypadku wzrostu i górny koniec korpusu w przypadku spadku.

 • Opór

  Podstawowe narzędzie analizy technicznej używane przez wszystkich inwestorów. Poziomy na wykresie cenowym, na których w badanym okresie czasowym cena danego instrumentu kilkukrotnie zawróciła lub zawróciła niedawno, znajdujące się powyżej aktualnego kursu cenowego. W obszarze wsparcia istnieje dużo większe prawdopodobieństwo odwrócenia się aktualnego ruchu ceny instrumentu.

 • Oscylator

  Specjalne narzędzie analizy technicznej, które służy do wyznaczania panujących na rynku trendów (choć nie tylko). Jego skuteczność jest dość niska, jednak wychwytuje istotne ruchy cenowe. Zwykle wartości wskaźnika prezentowane są na osobnym wykresie i osobnej skali poniżej wykresu cenowego. Zazwyczaj stosowane są w połączeniu z innymi oscylatorami i wskaźnikami, tworząc system inwestycyjny.

 • OTC

  Over the counter market. Nieregulowany rynek pozagiełdowy. Rynek finansowy, na którym transakcje są dokonywane między stronami bezpośrednio lub za pośrednictwem banków komercyjnych i banków inwestycyjnych. Transakcje te dotyczą niewystandaryzowanych instrumentów finansowych, co stanowi zasadniczą różnicę pomiędzy rynkiem OTC a rynkiem giełdowym. Rynki OTC obejmują międzybankowy rynek depozytów i lokat, międzybankowy rynek walutowy oraz rynek OTC instrumentów pochodnych.

 • Otwarcie pozycji

  Wejście inwestora w pozycję na danym instrumencie finansowym, niezależnie od tego, czy gra on na wzrost czy na spadek wartości instrumentu. W przypadku rynku akcyjnego jest to kupno akcji lub otwarcie transakcji krótkiej sprzedaży. W przypadku kontraktów CFD i rynku walutowego i kontraktów terminowych jest to zakup kontraktu lub sprzedaż kontraktu. W przypadku opcji jest to kupno lub sprzedaż opcji kupna albo kupno lub sprzedaż opcji sprzedaży.

 • Overtrading

  Zjawisko występujące wśród niedoświadczonych traderów i inwestorów. Polega na zawieraniu zbyt wielu, zbyt szybkich i nieprzemyślanych transakcji. Niemal zawsze prowadzi do szybkich strat i zniechęcenia handlem na rynkach finansowych. Sposobem na uniknięcie overtradingu jest sztywne trzymanie się ustalonego wcześniej systemu transakcyjnego i nienaginanie zasad oraz odpowiednie zarządzanie kapitałem.

 • PAMM

  Percent Allocation Management Module, czyli moduł zarządzania alokacji procentowej. Rodzaj brokerskich kont inwestycyjnych umożliwiający otwieranie identycznych transakcji na kilku rachunkach jednocześnie. Jest to rodzaj rachunków zarządzanych.

 • Para walutowa

  Na rynku walutowym inwestorzy nie mają do czynienia z pojedynczymi walutami, a z parami walutowymi. Para walutowa to dwie waluty, których wartość jest do siebie porównywana. Pierwsza waluta w parze to waluta bazowa, a druga waluta to waluta kwotowana. Kurs pary walutowej to wartość jednej jednostki waluty bazowej wyrażona w walucie kwotowanej.

 • Parabolic SAR

  PSAR. Jeden z najpopularniejszych wskaźników analizy technicznej pomagający w wyznaczaniu poziomów stop loss oraz wyznaczający kierunek trendu. Rysuje się wzdłuż wykresu cenowego.

 • Payrolls

  Non-farm payrolls. Zmiana zatrudnienia w sektorze pozarolniczym. Najważniejsza dla inwestorów informacja płynąca z raportu z rynku pracy w USA. Wyniki lepsze od prognoz wzmacniają amerykańskiego dolara i miejscowy rynek akcyjny. Sześć odczytów z rzędu powyżej 160 tysięcy wskazuje na dobrą kondycję gospodarki USA.

 • Pip

  Skrót od angielskiego określenia Price Interest Point. W Polsce określany mianem pipsa. Jest to minimalna wartość zmiany ceny danego instrumentu finansowego. W przypadku rynku walutowego pipsem jest czwarte miejsce po przecinku 0,0001. Wyjątkiem są pary z jenem japońskim, w przypadku których pipsem jest drugie miejsce po przecinku 0,01. Pips w przypadku innych instrumentów zależy od dokładności ich kwotowania, mogą to być jedności, dziesiętne lub setne.

 • PKB

  Produkt Krajowy Brutto. W języku angielskim jest to gross domestic product, czyli GDP. Jeden z podstawowych mierników kondycji gospodarki i wzrostu gospodarczego. Zagregowana wartość dóbr i usług finalnych wytworzonych przez narodowe i zagraniczne czynniki produkcji na terenie danego kraju. Zwykle wyrażony jako procentowa dynamika wzrostu (lub spadku) w ujęciu rocznym.

 • PKB nominalny

  Produkt Krajowy Brutto wyrażony według bieżącej wartości pieniądza. Innymi słowy jest to łączna wartość dóbr i usług wytworzonych w gospodarce danego kraju obliczona według bieżącej wartości pieniądza. Zmiany cen bieżących (inflacja oraz deflacja) mają wpływ na wartość nominalnego PKB. Wartość PKB wyrażona jest w cenach obowiązujących w momencie wytworzenia danych dóbr i usług.

 • PKB realny

  Produkt Krajowy Brutto wyrażony według wartości pieniądza z okresu bazowego. Innymi słowy jest to łączna wartość dóbr i usług wytworzonych w gospodarce danego kraju skorygowana o bieżącą zmianę cen (inflację lub deflację). Zmiana cen bieżących nie ma wpływu na wartość realnego PKB. PKB realny jest miernikiem właściwym dla obserwacji zmian wartości produkcji w czasie.

 • Platforma transakcyjna

  Oprogramowanie na komputery bądź platformy mobilne umożliwiające handel na rynkach finansowych za pośrednictwem Internetu. Wybrane platformy transakcyjne udostępniane są przez wszystkie domy maklerskie oraz brokerów Forex / brokerów CFD. Platformy transakcyjne umożliwiają kupno i sprzedaż instrumentów finansowych w czasie rzeczywistym zarówno na rynku giełdowym jak i rynku pozagiełdowym. Najpopularniejsza platforma transakcyjna na świecie, umożliwiająca handel na runku Forex oraz kontraktach CFD to MetaTrader 4.

 • PLN

  Kod ISO polskiego złotego, czyli oficjalnego środka płatniczego w Polsce. Oficjalna nazwa polski złoty wprowadzona została w 1919 roku, czyli po zakończeniu pierwszej wojny światowej, jednak historia złotego rozpoczęła się już pod koniec XV wieku. Wyłącznym emitentem polskiego złotego jest Narodowy Bank Polski.

 • Płynność

  Z angielskiego liquidity. Płynność daje możliwość szybkiego wejścia w posiadanie oraz szybkiej sprzedaży aktywów. Najpłynniejsze aktywa to aktywa najpopularniejsze – akcje największych spółek, główne pary walutowe, kontrakty na najważniejsze indeksy giełdowe itp.

 • PMI

  Purchasing Managers’ Index. Wskaźnik aktywności finansowej tworzony przez Markit Group oraz Institute for Supply Management of Financial Activity. Wskaźnik makroekonomiczny mający na celu odzwierciedlenie aktywności managerów nabywających różnego rodzaju dobra i usługi. PMI jest dobrym prognostykiem przyszłej koniunktury gospodarczej.

 • PNB

  Produkt Narodowy Brutto, z angielskiego Gross National Product (GNP). Miara wartości wszystkich dóbr i usług finalnych wytworzonych w danym okresie czasu (na przykład roku kalendarzowego) przez narodowe czynniki produkcji, czyli krajowe i zagraniczne czynniki produkcji należące do obywateli danego kraju. Produkt Narodowy Brutto to produkt krajowy brutto uzupełniony o saldo przepływu dochodów z własności między krajem a zagranicą.

 • Position trading

  Strategia długoterminowego inwestowania we wszelkiego rodzaju instrumenty finansowe. Polega na otwieraniu i zamykaniu pozycji na okres powyżej trzech miesięcy (w przypadku tradingu na rynku Forex) i powyżej trzech lat (w przypadku rynku akcyjnego). Strategia ta preferowana jest przez osoby wymagające najniższego poziomu ryzyka. Wymaga poświęcenia najmniejszej ilości czasu oraz biorąc pod uwagę prowizje, jest najmniej kosztowna.

 • Poziomy Fibonacciego

  Zniesienia Fibonacciego (w skrócie zniesienia Fibo). Najbardziej znane narzędzie analizy technicznej oparte o twórczość Fibonacciego. Służy do wyznaczania punktów zwrotnych rynku, przede wszystkim miejsc zakończenia korekt, w których rynek ma powrócić do trendu głównego. Główne poziomy to 23,6, 38,2, 61,8, 161,8, 261,8, 423,6 a także 50 oraz 100 (choć te poziomy nie wynikają z liczb Fibo są istotne z punktu widzenia analizy technicznej).

 • Pozycja długa

  Kupno danego instrumentu finansowego. W przypadku rynku akcyjnego jest to kupno akcji, a w przypadku rynku walutowego jest to gra na zwyżkę wartości waluty bazowej, czyli pierwszej waluty w parze walutowej (w przypadku GBP/USD zawierając transakcję kupna liczymy na wzrost wartości funta). Pozycję długą można zająć poprzez zlecenie natychmiastowe oraz zlecenia buy stop i buy limit.

 • Pozycja krótka

  Sprzedaż danego instrumentu finansowego. W przypadku rynku akcyjnego jest to krótka sprzedaż akcji, a w przypadku rynku walutowego jest to gra na zniżkę wartości waluty bazowej, czyli pierwszej waluty w parze walutowej (w przypadku AUD/USD zawierając transakcję sprzedaży liczymy na spadek wartości dolara australijskiego). Pozycję krótką można zająć poprzez zlecenie natychmiastowe oraz zlecenia sell stop i sell limit.

 • PPI

  Producer Price Index. Wskaźnik cen dóbr produkcyjnych. Wskaźnik makroekonomiczny obrazujący zmiany poziomu cen ustalanych przez producentów na różnych etapach procesu wytwarzania dóbr. Jedna z miar poziomu inflacji, obok wskaźnika CPI, czyli Consumer Price Index (CPI).

 • Produkcja przemysłowa

  Wskaźnik makroekonomiczny śledzący dynamikę poziomu produkcji sektora przemysłowego (w tym dostawców energii elektrycznej, spółek gazowych, kopalni). Produkcja przemysłowa jest ściśle związana z cyklem koniunkturalnym, dlatego jest istotna dla inwestorów wszystkich rynków finansowych. Produkcja przemysłowa niektórych państw, przede wszystkim USA i Chin ma wpływ na notowania na całym świecie.

 • Prowizja

  Commision. Niektórzy brokerzy Forex/CFD oraz wszystkie domy maklerskie pobierają prowizję handlową. Prowizja pobierana jest bezpośrednio z rachunku transakcyjnego za każdą otwartą oraz zamkniętą transakcję. Zwykle prowizja pobierana jest jako procent wartości transakcji. Dokładna wartość prowizji różni się w zależności od instrumentu finansowego oraz oferty brokera. Wysokość prowizji można znaleźć na stronach internetowych pośredników handlowych.

 • PSI 20

  Portuguese Stock Index. Główny indeks giełdowy Giełdy Papierów Wartościowych w Lizbonie, funkcjonującej jako Euronext Lisbon – część grupy giełdowej NYSE Euronext. Indeks skupia 20 spółek o najwyższej kapitalizacji spośród spółek notowanych na głównym rynku giełdy. Pierwsza publikacja indeksu miała miejsce 31 grudnia 1992 roku.

 • Punkt bazowy

  Na rynku Forex odpowiednik pipsa (jeżeli kwotowanie podawane jest do czterech miejsc po przecinku), czyli czwartego miejsca po przecinku w kwotowaniu pary walutowej (0,0001), wyjątkiem są pary walutowe z jenem japońskim, gdzie punktem bazowym jest drugie miejsce po przecinku (0,01). Jeżeli kwotowanie podawane jest do pięciu miejsc po przecinku, punkt bazowy stanowi 1/10 pipsa. Punkt bazowy jest więc najmniejszą możliwą zmianą ceny instrumentu.

 • Punkty swapowe

  Różnica pomiędzy kursem walutowym terminowym a kursem walutowym spot. Punkty swapowe odzwierciedlają dysparytet stóp procentowych pomiędzy różnymi walutami. W przypadku gdy posiadamy pozycję krótkę, a stopa procentowa waluty kwotowanej jest wyższa niż waluty bazowej punkty swapowe są dopisywane na nasz rachunek. W przypadku niewielkich różnic w stopach procentowych zdarzają się sytuacje, że zarówno dla pozycji krótkiej jak i długiej punkty swapowe są ujemne.

 • Rachunek bieżący bilansu płatniczego

  Innymi słowy rachunek obrotów bieżących, nazywany w skrócie rachunkiem bieżącym. Z angielskiego current account. Składowa bilansu płatniczego państwa. Na rachunek bieżący bilansu płatniczego składa się saldo wymiany towarów i usług z zagranicą, czyli tak zwany bilans handlowy, saldo transferów bieżących, saldo dochodów oraz inne niesklasyfikowane obroty bieżące. Nadwyżka na rachunku bieżącym zwiększa rezerwy walutowe kraju, deficyt powoduje zmniejszenie rezerw walutowych.

 • Rachunek finansowy bilansu płatniczego

  Przedstawia zestawienie sprzedaży aktywów nierezydentów danego kraju z zakupami aktywów zlokalizowanych za granicą przez rezydentów.

 • Rachunek kapitałowy bilansu płatniczego

  Przedstawia zestawienie inwestycji zagranicznych w danym kraju z inwestycjami zagranicznymi tego kraju (przykładowo jest to zestawienie inwestycji obcokrajowców w Polsce i inwestycji polskich rezydentów poza granicami Polski).

 • RBA

  Reserve Bank of Australia, czyli Bank Rezerw Australii. Bank centralny Australii z siedzibą w Sydney. Założony w 1960 roku. Wyłączny emitent dolara australijskiego. Jeden z najważniejszych i najbardziej wpływowych banków centralnych świata.

 • RBNZ

  Reserve Bank of New Zeland, czyli Bank Rezerw Nowej Zelandii. Bank centralny Nowej Zelandii z siedzibą w Wellington założony w 1934 roku. Jest wyłącznym emitentem dolara nowozelandzkiego. Jeden z najważniejszych banków centralnych świata.

 • Rekwotowanie

  Odrzucenie przez dealing desk brokera zlecenia złożonego przez inwestora po cenie aktualnej w momencie składania zlecenia i przedstawienie nowej, gorszej ceny realizacji zlecenia. Nową cenę inwestor może przyjąć lub odrzucić. Rekwotowania stosują wyłącznie brokerzy posiadający dealing desk, czyli brokerzy działający na zasadach MM (Market Maker). Rekwotowanie wynika z faktu, że broker MM stara się zabezpieczyć transakcję klienta, co powoduje opóźnienia.

 • Risk/Reward Ratio

  Stosunek ryzyka do zysku, RR. Otwierając pozycję każdy inwestor musi brać pod uwagę jakie straty i zyski może potencjalnie przynieść transakcja. Ryzyko, czyli różnica wartości pomiędzy ceną zawarcia transakcji a poziomem, na którym zostaje ustawiony poziom stop loss. Zysk, czyli różnica wartości pomiędzy ceną zawarcia transakcji a poziomem, na którym zostaje ustawiony poziom take profit. Potencjalny zysk powinien być co najmniej dwa razy większy od potencjalnej straty.

 • ROC

  Wskaźnik analizy technicznej obrazujący panującą zmienność rynkową. Pokazuje jak zmienia się cena instrumentu w ostatnim czasie i na tej podstawie pomaga prognozować przyszłe ruchy cenowe. Należy do grupy tak zwanych wskaźników impetu, inaczej określanych wskaźnikami momentum. Wskaźnik oscyluje wokół poziomu zera.

 • Rolowanie

  Zamykanie transakcji przed jej wygaśnięciem lub wykonaniem i otwarcie kolejnej, takiej samej transakcji. Występuje najczęściej na rynku kontraktów terminowych, kiedy to spekulanci nie oczekują fizycznej dostawy towaru, a jedynie zysku wynikającego ze zmiany kursu instrumentu bazowego w danym czasie. Rolowanie występuje także na rynku długu – kiedy wierzyciel nie ma możliwości pokrycia wierzytelności, zaciąga nowy dług na pokrycie starego.

 • RON

  Kod ISO leja rumuńskiego, czyli oficjalnego środka płatniczego w Rumunii. W nowej odsłonie wprowadzony w połowie 2005 roku po denominacji w stosunku 10 000:1. Wyłącznym emitentem leja rumuńskiego jest Narodowy Bank Rumunii (National Bank of Romania, BNR).

 • RSI

  Relative Strength Index, indeks siły względnej. Jeden z najpopularniejszych wskaźników analizy technicznej na świecie stworzony przez Wellesa Wilder’a. Wskaźnik szeroko wykorzystywany na rynku Forex, akcyjnym, towarowym oraz rynku długu. Zadaniem wskaźnika jest porównywanie ruchów wzrostowych i spadkowych cen zamknięcia w danym okresie czasu (domyślnie jest to 14 okresów). Porusza się w przedziale od 0 do 100 punktów. Przekroczenie poziomu 70 wskazuje na wykupienie rynku, a zejście poniżej poziomu 30 jest sygnałem wyprzedania rynku.

 • RUB

  Kod ISO rubla rosyjskiego, czyli oficjalnego środka płatniczego w Rosji, na spornych terenach Sewastopolu i Krymu oraz w nieuznawanych republikach Abchazji i Osetii Południowej (oficjalnie należących do Gruzji). Historia rosyjskiego rubla sięga XIII wieku. Wyłącznym emitentem rubla rosyjskiego jest Centralny Bank Rosji (Central Bank of Russia, CBR).

 • RVI

  Relative Vigor Index, wskaźnik relatywnego wigoru. Wskaźnik analizy technicznej przypomina swoją budową Relative Strength Index (RSI). Obrazuje stosunek siły popytu do siły podaży. Obliczany jest na podstawie wartości generowanych przez 10 okresową prostą średnią kroczącą (Simple Moving Average, SMA 10) oraz cen otwarcia, zamknięcia, ceny maksymalnej, a także ceny minimalnej.

 • Rynek byka

  Długotrwały trend wzrostowy wartości papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych (także pary walutowej). Może odnosić się do konkretnego instrumentu na giełdzie papierów wartościowych lub do konkretnego instrumentu notowanego na rynku pozagiełdowym, a także do całego rynku. Inne określenia rynku byka to hossa lub rynek prowzrostowy, czy po prostu długoterminowy trend wzrostowy. Przeciwieństwo rynku byka to rynek niedźwiedzia.

 • Rynek niedźwiedzia

  Długotrwały trend spadkowy wartości papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych (także pary walutowej). Może odnosić się do konkretnego instrumentu na giełdzie papierów wartościowych lub do konkretnego instrumentu notowanego na rynku pozagiełdowym, a także do całego rynku. Inne określenia rynku niedźwiedzia to bessa lub rynek prospadkowy, czy po prostu długoterminowy trend spadkowy. Przeciwieństwo rynku niedźwiedzia to rynek byka.

 • Ryzyko walutowe

  Ryzyko związane z możliwością wahań wartości jednej waluty w stosunku do innej (innych) walut. Wahania kursu walutowego mogą doprowadzić zarówno do zysku jak i do straty. Na wahaniach kursowych starają się zarabiać spekulanci i inwestorzy operujący na rynku walutowym.

 • S&P 500

  Jeden z najważniejszych indeksów giełdowych świata (obok Dow Jones Industrial Average, Nasdaq Composite, FTSE 100, DAX 30, Nikkei 225). Indeks złożony z 500 największych spółek notowanych na nowojorskich giełdach New York Stock Exchange oraz NASDAQ prowadzony przez agencję ratingową Standard & Poor’s. Pierwszy raz opublikowany 4 marca 1957 roku.

 • Scalping

  Strategia inwestycyjna polegająca na otwieraniu wielu pozycji na krótki czas i zamykaniu ich z niewielkim zyskiem. Większość spośród transakcji scalpingowych trwa mniej niż minutę. Zaletą strategii scalpingowych są niskie straty w pojedynczych transakcjach.

 • SDAX

  Indeks Giełdowy 50 małych spółek notowanych na Deutsche Boerse we Frankfurcie nad Menem. Pod uwagę brane są akcje o najwyższej kapitalizacji i płynności spośród akcji spółek notowanych na rynku podstawowym frankfurckiej giełdy z pominięciem 80 spółek notowanych w indeksach DAX oraz mDAX. Po raz pierwszy opublikowany 21 czerwca 1999 roku.

 • SEK

  Kod ISO korony szwedzkiej, czyli oficjalnego środka płatniczego w Szwecji. Historia korony szwedzkiej sięga 1875 roku, kiedy to utworzona została Skandynawska Unia Monetarna, do której należała także Norwegia oraz Dania. Unia po czasie uległa rozpadowi i tak powstały osobne korony dla wszystkich trzech państw. Wyłącznym emitentem korony szwedzkiej jest Szwedzki Bank Narodowy (Swedish National Bank).

 • Sell limit

  Zlecenie to stosowane jest w momencie, gdy przewidywany jest chwilowy wzrost ceny do pewnego poziomu, po którym oczekiwane jest odbicie i powrót ceny do trendu spadkowego. Jest to zlecenie sprzedaży danego instrumentu po cenie wyższej niż obecna cena rynkowa. W przypadku potwierdzenia tych oczekiwań, czyli spadku ceny po przewidywanym wzroście, pozwala to na osiągnięcie większych zysków z pozycji.

 • Sell stop

  Zlecenie to stosowane jest w momencie, gdy przewidywany jest mocny spadek kursu danego instrumentu po przekroczeniu ustalonego poziomu cenowego. Jest to zlecenie sprzedaży danego instrumentu po cenie niższej niż obecna cena rynkowa. W przypadku potwierdzenia oczekiwań, pozwala na osiągnięcie zysków przy mniejszym ryzyku, ponieważ pozycja otwierana jest dopiero po przełamaniu istotnego poziomu cenowego.

 • Sell stop limit

  Zlecenie wprowadzone na platformie MetaTrader 5. Jest to połączenie zlecenia sell stop oraz sell limit. Po osiągnięciu poziomu sell stop z tego zlecenia transakcja nie jest otwierana, a jedynie aktywowane jest zlecenie sell limit. Zlecenie to ustawiane jest w wypadku, gdy prognozowany jest spadek kursu instrumentu, następnie korekta spadku i powrót do trendu spadkowego.

 • Sesja amerykańska

  Przedział czasowy, w którym trwa handel w Ameryce Północnej, przede wszystkim na Giełdzie Papierów Wartościowych w Nowym Jorku (New York Stock Exchange). Sesja amerykańska trwa od godziny 12.00 do godziny 20.00 czasu GMT we wszystkie dni robocze w USA. Na rynku Forex w tych godzinach widoczny jest największy obrót na dolarze amerykańskim i kanadyjskim.

 • Sesja azjatycka

  Przedział czasowy, w którym trwa handel na dalekim wschodzie, przede wszystkim na Giełdzie Papierów Wartościowych w Tokio (Tokio Stock Exchange). Sesja azjatycka trwa od godziny 23.00 do godziny 8.00 czasu GMT we wszystkie dni robocze w Japonii. Na rynku Forex w tych godzinach widoczny jest największy obrót na jenie japońskim oraz dolarze nowozelandzkim i australijskim.

 • Sesja europejska

  Przedział czasowy, w którym trwa handel w Europie, przede wszystkim na Giełdzie Papierów Wartościowych w Londynie (London Stock Exchange). Sesja europejska trwa od godziny 7.00 do godziny 16.00 czasu GMT we wszystkie dni robocze w Wielkiej Brytanii. Na rynku Forex w tych godzinach widoczny jest największy obrót na funcie szterlingu, euro, franku szwajcarskim, a także polskim złotym.

 • Sesja giełdowa

  Określony przedział czasu, w którym odbywają się transakcje giełdowe. Sesje giełdowe odbywają się w dni robocze, a czas ich rozpoczęcia oraz trwania różni się w zależności od kraju. Zwykle sesja giełdowa trwa mniej więcej 8 godzin, od rana (7.00 do 9.00 czasu miejscowego) do popołudnia (15.00 do 17.00 czasu miejscowego). W trakcie sesji giełdowej istnieje możliwość nabycia oraz zbycia papierów notowanych na danej giełdzie. W tym czasie obserwowane są także największe obroty miejscowej waluty na rynku Forex.

 • SGD

  Kod ISO dolara singapurskiego, czyli oficjalnego środka płatniczego w Singapurze. Wprowadzony do obiegu 12 czerwca 1967 roku. Wyłącznym emitentem dolara singapurskiego jest Bank Centralny Singapuru (Monetary Authority of Singapore, MAS).

 • Shanghai Stock Exchange

  Giełda Papierów Wartościowych w Szanghaju, SSE. Giełda została założona 26 listopada 1990 roku. Druga najważniejsza giełda Azji (po Tokyo Stock Exchange). Najważniejszym indeksem jest SSE Composite skupiający niemal wszystkie spółki notowane na giełdzie w Szanghaju, będący wskaźnikiem kondycji chińskiej gospodarki.

 • Shenzhen Stock Exchange

  Giełda Papierów Wartościowych w Shenzhen, SZSE. Giełda została założona w 1987 roku, jednak formalnie powstała 1 grudnia 1990 roku. Czwarta największa giełda Azji (po giełdach w Tokio, Szanghaju i Hong Kongu). Najważniejszym indeksem jest SZSE Component Index skupiający 40 największych spółek notowanych na giełdzie w Shenzhen.

 • Short

  Zajęcie krótkiej pozycji na danym instrumencie finansowym. W przypadku rynku akcyjnego jest to krótka sprzedaż akcji, a w przypadku rynku walutowego jest to gra na zniżkę wartości waluty bazowej, czyli pierwszej waluty w parze walutowej (w przypadku AUD/USD zawierając transakcję sprzedaży liczymy na spadek wartości dolara australijskiego). Pozycję krótką można zająć poprzez zlecenie natychmiastowe oraz zlecenia buy stop i buy limit.

 • Siatka Ganna

  Narzędzie analizy technicznej stworzone przez W. D. Ganna służące do wyznaczania wsparć i oporów. Siatkę Ganna tworzy zestaw linii nachylonych pod kątem 45 stopni i wzajemnie przecinających się.

 • Silver

  Angielska nazwa srebra. Kontrakty terminowe na srebro to jedne z najpopularniejszych instrumentów pochodnych na rynku towarowym. Srebro jest jednym z trzech najpopularniejszych surowców wśród inwestorów, obok złoto i ropy naftowej i jest notowane na giełdach całego świata.

 • SIX Swiss Exchange

  Giełda Papierów Wartościowych w Szwajcarii, dawniej SWX Swiss Exchange. Giełda została założona w 1850 roku i zlokalizowana jest w Zurychu. Głównym indeksem jest Swiss Market Index (SMI) skupiający 20 największych pod względem kapitalizacja spółek notowanych na giełdzie w Zurychu.

 • Smart Money Index

  SMI, Smart Money Flow Index. Wskaźnik analizy technicznej wskazujący nastroje graczy na danym rynku stworzony przez Don’a Hays’a. Wartość narzędzia obliczana jest na podstawie różnicy wartości Smart Money Index z zamknięcia poprzedniego dnia handlowego i zmiany wartości danego instrumentu z pierwszych 30 minut obecnego dnia handlowego, powiększona o zmianę wartości instrumentu w ostatniej godzinie handlu.

 • SMI 20

  Swiss Market Index. Główny indeks giełdowy SIX Swiss Exchange, czyli szwajcarskiej Giełdy Papierów Wartościowych w Zurychu skupiający 20 spółek o najwyższej kapitalizacji.

 • SNB

  Swiss National Bank, czyli Szwajcarski Bank Narodowy. Bank centralny Szwajcarii, którego siedziba znajduje się w Bernie, stolicy Szwajcarii. Bank został założony w 1907 roku. Narodowy Bank Szwajcarii odpowiedzialny jest za krajową politykę pieniężną oraz jest wyłącznym emitentem franka szwajcarskiego. Jeden z najważniejszych i najbardziej wpływowych banków centralnych świata.

 • SOFIX

  Główny indeks giełdowy spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Sofii (Bulgarian Stock Exchange). Notowany od 20 października 2000 roku. Indeks ten skupia 20 spółek o najwyższej kapitalizacji.

 • Spadająca gwiazda

  Świeca japońska. Charakteryzuje się niewielkim korpusem, brakiem cienia dolnego oraz długim cieniem górnym (cień powinien być co najmniej trzy razy dłuższy od korpusu). Świeca czarna (spadkowa) ma silniejszą wymowę niż świeca biała (wzrostowa). W momencie zbudowania się tej świecy w obszarze oporu pojawia się silny sygnał odwrócenia trendu wzrostowego, czyli sygnał do zajęcia krótkich pozycji.

 • Spread

  W przypadku rynku walutowego, papierów wartościowych oraz towarów różnica pomiędzy kursem sprzedaży a kursem kupna danego instrumentu finansowego, czyli różnica pomiędzy cenami bid i ask. Na terminowych rynkach finansowych i towarowych spread jest różnicą między kursem kasowym i kursem terminowym. Spread różni się w zależności od rynku i płynności instrumentu finansowego.

 • Sprzedaż

  Zajęcie krótkiej pozycji na danym instrumencie finansowym. W przypadku rynku akcyjnego jest to sprzedaż akcji, bądź krótka sprzedaż akcji, a w przypadku rynku walutowego jest to gra na zniżkę wartości waluty bazowej, czyli pierwszej waluty w parze walutowej (w przypadku NZD/USD zawierając transakcję sprzedaży liczymy na spadek wartości dolara nowozelandzkiego). Pozycję krótką można zająć poprzez zlecenie natychmiastowe oraz zlecenia sell stop i sell limit.

 • Sprzedaż detaliczna

  Wskaźnik makroekonomiczny sumujący wartość produktów, które zostały zakupione przez konsumentów na własne potrzeby (sprzedaż hurtowa nie jest wliczana). Wskaźnik istotny dla rynków finansowych, ponieważ sprzedaż detaliczna jest jednym z głównych składników Produktu Krajowego Brutto. Sprzedaż detaliczna nie świadczy tylko o wydatkach konsumenckich, ale także o przyszłych zyskach w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw.

 • SSE Composite

  Indeks giełdowy obejmujący wszystkie spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Szanghaju (Shanghai Stock Exchange Composite). Publikowany od 15 lipca 1991 roku. To jeden z trzech najważniejszych indeksów giełdowych Azji, obok tokijskiego Nikkei 225 oraz hongkońskiego HSI 50.

 • Standard & Poor’s

  Agencja Standard & Poor’s (Standard & Poor’s Financial Services LLC, S&P). Agencja ratingowa zapewniająca ratingi kredytowe jak również badania dotyczące instrumentów dłużnych i papierów wartościowych. Jedna z „wielkiej trójcy” agencji ratingowych, obok Fitch Ratings i Moody’s. Założona w 1860 roku. Ratingi publikowane przez Standard & Poor’s mają bardzo duży wpływ na sytuację na rynkach finansowych.

 • Standard Deviation

  Odchylenie standardowe. Narzędzie analizy technicznej będące statystyczną miarą zmienności kursu. Odchylenie wykorzystywane jest jako pomocniczy wskaźnik analizy wykresów cenowych. Wskaźnik ten opiera się na założeniu, że lokalne maksima kształtują się w towarzystwie dużej zmienności wahać, co wpływa na wzrost wartości wskaźnika.

 • Statica

  Potoczne określenie platformy transakcyjnej oferowanej przez producenta Statica, umożliwiająca, miedzy innymi, handel na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Jedna z najpopularniejszych platform transakcyjnych oferowanych przez domy maklerskie obsługujące Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie. Platforma Statica dostępna jest na komputery oraz na platformy mobilne.

 • Stochastic Oscillator

  Wskaźnik analizy technicznej mierzący stosunek zmiany ceny zamknięcia względem minimum do różnicy ceny minimalnej i maksymalnej i uśredniający te wartości za pomocą średniej ruchomej. Występuje w trzech odmianach: szybkiej (Stochastic Fast), wolnej (Stochastic Slow) i pełnej (Stochastic Full). Oscylator stochastyczny składa się z dwóch linii: głównej %K oraz jej wygładzonej wersji %D.

 • Stop loss

  Zlecenie ochronne, mające na celu zamknięcie otwartej pozycji ze stratą po z góry ustalonej cenie. W przypadku zlecenia kupna zlecenie stop loss ustawiane jest poniżej ceny zawarcia transakcji. W przypadku zlecenia sprzedaży zlecenie stop loss ustawiane jest powyżej ceny zawarcia transakcji. W przypadku wystąpienia luki cenowej zlecenie stop loss może zostać zrealizowane po cenie innej niż deklarowana.

 • Stopa bezrobocia

  Wielkość statystyczna opisująca nasilenie zjawiska bezrobocia w danej populacji (zwykle kraju). Definicja bezrobotnego różni się w zależności od kraju. Jest to stosunek liczby osób bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasób siły roboczej danej populacji).

 • Stopa procentowa

  Koszt kapitału, innymi słowy cena, która przysługuje posiadaczowi kapitału z racji udostępnienia go innym na określony czas. Koszt ten wyrażony jest zazwyczaj jako procent od pożyczonej sumy i mierzony jest w ujęciu rocznym. Najbardziej znane stopy procentowe to stopy banku centralnego – stopa referencyjna, stopa lombardowa, stopa depozytowa oraz stopa redyskontowa, a także realna stopa procentowa, czyli stopa nominalna pomniejszona o wartość inflacji. Stopy procentowe mają ogromny wpływ na wartość walut i wykorzystywane są do obliczania oprocentowania kredytów, depozytów, lokat itp.

 • STP

  Straight Through Processing. Rodzaj egzekucji zleceń lub rodzaj brokera walutowego, który nie posiada dealing desk’u. Broker pośredni pomiędzy Market Maker’em i ECN. Handel za pośrednictwem brokera STP nie prowadzi do konfliktu interesów – zlecenia klientów przekazywane są do dostawców płynności.

 • Strefy czasowe Fibonacciego

  Inaczej nazywane cyklami Fibonacciego. Wskaźnik analizy technicznej wykorzystujący współczynniki Fibonacciego mający za zadanie wyznaczanie punktów zwrotnych. W odróżnieniu od innych wskaźników Fibo, cykle opierają się nie na cenie, a na czasie. Narzędzie to mierzy czas trwania fali trendu i na jego podstawie wskazuje teoretyczne miejsca zakończenia korekty, która po niej wystąpiła.

 • Swap walutowy

  Umowa pomiędzy dwoma podmiotami, dotycząca wymiany na określony czas określonej kwoty waluty na równowartość w innej walucie. Kurs wymiany powrotnej ustalany jest przy zawieraniu transakcji w oparciu o różnicę oprocentowania danych walut.

 • sWIG 80

  Warszawski Indeks Giełdowy 80 małych spółek. Pod uwagę brane są akcje o najwyższej kapitalizacji i płynności spośród akcji spółek notowanych na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie z pominięciem 60 spółek notowanych w indeksach WIG 20 oraz mWIG 40. Po raz pierwszy opublikowany 17 marca 2007 roku, kiedy to zastąpił indeks WIRR. Indeks typu cenowego – brane pod uwagę są jedynie ceny zawartych transakcji.

 • Swing trading

  Strategia średnioterminowego inwestowania we wszelkiego rodzaju instrumenty finansowe. Polega na otwieraniu i zamykaniu pozycji w czasie od 3 tygodni do trzech miesięcy (w przypadku tradingu na rynku Forex) i od roku do trzech lat (w przypadku rynku akcyjnego). Strategia ta preferowana jest przez osoby akceptujące średni poziom ryzyka oraz wymaga poświęcenia średniej ilości czasu oraz, biorąc pod uwagę prowizje, jest mniej kosztowna niż day trading.

 • Szpulka

  Świeca japońska. Charakteryzuje się niewielkim korpusem i długimi cieniami. Szpulka świadczy o niezdecydowaniu rynku, czyli zrównoważeniu popytu i podaży. Szpulka po silnym wzroście na poziomie oporu (najlepiej czarna) jest umiarkowanym sygnałem do zajęcia pozycji krótkiej. Szpulka po silnym spadku na poziomie wsparcia (najlepiej biała) jest umiarkowanym sygnałem do zajęcia pozycji długiej.

 • Świeca biała

  Standardowy kolor świecy japońskiej (a dokładnie jej korpusu) oznaczającej, że w danym okresie czasu kurs instrumentu finansowego wzrósł. W takim wypadku cena zamknięcia znajduje się powyżej cena otwarcia.

 • Świeca czarna

  Standardowy kolor świecy japońskiej (a dokładnie jej korpusu) oznaczającej, że w danym okresie czasu kurs instrumentu finansowego spadł. W takim wypadku cena zamknięcia znajduje się poniżej cena otwarcia.

 • Taiwan Stock Exchange

  Giełda Papierów Wartościowych na Tajwanie, TWSE. Stworzona 23 października 1961 roku. Jej siedziba znajduje się w wieżowcu Taipei 101 w Taipei. Najważniejszym indeksem Taiwan Stock Exchange jest Taiwan Weighted (TAIEX) skupiający, z niewielkimi wyłączeniami, wszystkie spółki notowane na parkiecie giełdy.

 • Take profit

  Zlecenie oczekujące, mające na celu zamknięcie otwartej pozycji z zyskiem po z góry ustalonej cenie. W przypadku zlecenia kupna zlecenie take profit ustawiane jest powyżej ceny zawarcia transakcji. W przypadku zlecenia sprzedaży zlecenie take profit ustawiane jest poniżej ceny zawarcia transakcji. W przypadku wystąpienia luki cenowej zlecenie może zostać zrealizowane po cenie innej niż deklarowana przez inwestora w zleceniu.

 • Terminal

  Inaczej platforma transakcyjna. Oprogramowanie na komputery bądź platformy mobilne umożliwiające handel na rynkach finansowych za pośrednictwem Internetu. Wybrane terminale udostępniane są przez wszystkie domy maklerskie oraz brokerów Forex / brokerów CFD. Terminale umożliwiają kupno i sprzedaż instrumentów finansowych w czasie rzeczywistym zarówno na rynku giełdowym jak i rynku pozagiełdowym. Najpopularniejszy terminal na świecie, umożlwiający handel na runku Forex oraz kontraktach CFD to MetaTrader 4.

 • Tick

  Zmiana ceny danego instrumentu finansowego. Tick nie zawsze oznacza minimalną zmianę ceny – minimalną zmianą ceny może być jeden pips, ale cena może zmienić się od razu o dwa pipsy a nawet więcej (na przykład w przypadku ukazania się nieoczekiwanych danych makroekonomicznych). Każdorazową zmianę ceny instrumentu niezależnie od wielkości tej zmiany nazywamy tickiem.

 • TMX Group

  Dokładnie TMX Group Limited. Kanadyjska grupa giełdowa, do której należy Giełda Papierów Wartościowych w Toronto (Toronto Stock Exchange) założona 1 maja 2008 roku.

 • Tokyo Stock Exchange

  Giełda Papierów Wartościowych w Tokio, TSE. Giełda została założona 15 maja 1878 roku jako Tokyo Kabushiki Torihikijo. Jeden z czterech najważniejszych parkietów giełdowych świata, obok giełd w Nowym Jorku i Londynie oraz najważniejsza giełda Azji. Najważniejszym indeksem Tokio Stock Exchange jest Nikkei 225, określany czasem mianem JP 225 skupiający 225 spółek o najwyższej kapitalizacji notowanych na parkiecie giełdy w Tokio.

 • Trailing stop

  Stop loss kroczący, zwany również ruchomym stop loss’em. Odmiana zlecenia stop loss. Rodzaj zlecenia zamykającego pozycję automatycznie zmieniającego swoje położenie. Kroczący stop loss podąża w ściśle określonej odległości za kursem instrumentu, jeżeli wartość instrumentu zmienia się zgodnie z kierunkiem zawartej transakcji. Pozwala to zachować większość zysku w przypadku odwrócenia się biegu wykresu, dzięki automatycznemu zamknięciu transakcji.

 • Trend

  Wyznaczanie trendu to najbardziej podstawowy sposób analizowania wykresów cenowych. Istnieją trzy rodzaje trendów: wzrostowy, spadkowy oraz boczny, określany niekiedy brakiem trendu lub trendem horyzontalnym. Trend wzrostowy występuje w momencie, gdy na wykresie pojawiają się coraz wyżej położone dołki – trend wzrostowy wyznacza się po dołkach. Trend spadkowy ma miejsce wtedy, gdy na wykresie widzimy coraz niższe szczyty – trend spadkowy wyznacza się po szczytach. Trend boczny ma miejsce, gdy cena przez dłuższy czas porusza się w tym samym przedziale.

 • Trend boczny

  Inaczej trend horyzontalny, określany czasem mianem braku trendu. Sytuacja, w której cena nie może wybić się z określonego przedziału cenowego i przez dłuższy czas w nim oscyluje. W przypadku wystąpienia trendu bocznego zalecane jest korzystanie ze zleceń oczekujących.

 • Trend spadkowy

  Inaczej bessa. Sytuacja, w której przez dłuższy okres czasu wartość danego instrumentu finansowego lub całego rynku systematycznie spada. Sytuacja taka określana jest również rynkiem niedźwiedzia. W czasie bessy zalecane jest zajmowanie pozycji krótkich, czyli gra na zniżkę wartości instrumentu. O sile trendu świadczy kąt nachylenia spadków – im większe nachylenie względem poziomu tym silniejszy trend.

 • Trend wzrostowy

  Inaczej hossa. Sytuacja, w której przez dłuższy okres czasu wartość danego instrumentu finansowego lub całego rynku systematycznie wzrasta. Sytuacja taka określana jest również rynkiem byka. W czasie hossy zalecane jest zajmowanie pozycji długich, czyli grę na zwyżkę wartości instrumentu. O sile trendu świadczy kąt nachylenia wzrostów – im większe nachylenie względem poziomu tym silniejszy trend.

 • TRY

  Kod ISO waluty liry tureckiej, czyli oficjalnej jednostki monetarnej w Turcji oraz na Cyprze Północnym (uznawanym jedynie przez Turcję państwie leżącym na terenie Cypru). Wyłącznym emitentem liry tureckiej jest Centralny Bank Republiki Turcji (Central Bank od the Republic of Turkey, TCMB).

 • Two-Way Price

  Wartość instrumentu wyrażona w dwóch cenach – cenie kupna oraz cenie sprzedaży. Ceny kupna i sprzedaży określane są także mianem cen bid i ask. Różnica pomiędzy ceną kupna i ceną sprzedaży stanowi spread, który jest zyskiem pośrednika handlowego, czyli brokera. Im bardziej płynny instrument finansowy, tym mniejsza różnica pomiędzy ceną bid i ceną ask.

 • Unemployment claims

  Wnioski o zasiłki dla bezrobotnych. Wskaźnik makroekonomiczny publikowany cotygodniowo w Stanach Zjednoczonych. Informuje o liczbie osób, która po raz pierwszy zgłosiła się po zasiłek dla bezrobotnych w ciągu ostatniego tygodnia w USA. Wskazania silnie odbiegające od oczekiwań mogą mieć wpływ na notowania dolara amerykańskiego.

 • USD

  Kod ISO dolara amerykańskiego, czyli najważniejszej waluty świat. Oficjalny środek płatniczy w Stanach Zjednoczonych, Ekwadorze, Mikronezji, Palau, Portoryko, Salwadorze, Zimbabwe, Timorze Wschodnim, Bonaire, Saint Eustatius i Saba (trzy z pięciu regionów nieistniejących już Antyli Holenderskich) oraz na Wyspach Marshalla i Marianach Północnych. Dolar amerykański jest główną walutą rozliczeniową w transakcjach międzynarodowych i odpowiada za około 40% obrotu na rynku walutowym. Wyłącznym emitentem dolara amerykańskiego jest System Rezerwy Federalnej (Federal Reserve System, Fed).

 • Volatility

  Angielskie określenie zmienności. Rynkowa zmienność odnosi się do niepewności i/lub ryzyka związanego z wielkością i szybkością zmian wartości instrumentów finansowych czy kursów walutowych. Większa zmienność oznacza, że wartość bądź kurs może gwałtownie się zmieniać, a ponadto potencjalnie może mieć bardzo duże widełki cenowe, czyli różnicę pomiędzy ceną kupna i sprzedaży. Im większa zmienność tym większe ryzyko poniesienia straty i większy potencjalny zysk.

 • Volume

  Wolumen. Łączna wartość transakcji na danym instrumencie finansowym w danym okresie czasu lub łączna ilość instrumentów finansowych, które zmieniły właściciela w danym okresie czasu. Wielkość obrotów jaką osiąga dany instrument finansowy pokazuje stopień zaangażowania inwestorów. Największe wolumeny na rynku akcyjnym osiągają tak zwane blue chipy, czyli spółki z indeksów największych spółek, na rynku walutowy – główne pary walutowe (EUR/USD, GBP/USD, JPY/USD), a na rynku instrumentów pochodnych – kontrakty futures na główne indeksy.

 • Wachlarz Fibonacciego

  Narzędzie analizy technicznej oparte o twórczość Fibonacciego wykorzystujące linie trendu. Wskaźnik automatycznie wykreśla kilka linii od początku danej fali (wzrostowej lub spadkowej) o różnym nachyleniu wynikającym ze współczynników Fibo. W ten sposób tworzy się wachlarz Fibonacciego, który wyznacza możliwe poziomy wsparcia i oporu, w zależności od tego, czy kurs znajduje się poniżej czy powyżej wyznaczonych linii.

 • Wachlarz Ganna

  Narzędzie analizy technicznej stworzone przez W. D. Ganna służące do analizy zmiany cen. Wskaźnik uwzględnia 9 linii trendu, działających jako linie wsparcia i oporu. W swojej budowie wachlarz Ganna podobny jest do bardziej popularnego wachlarza Fiboonacciego. Najważniejszą linią w wachlarzu jest ta nachylona pod kątem 45 stopni.

 • Waluta

  Nazwa pieniądza obowiązującego w danym państwie bądź państwach, jeżeli dana jednostka monetarna jest oficjalnym środkiem płatniczym kilku państw (na przykład euro). Waluta jest środkiem rozliczeniowym, czyli miernikiem wartości oraz środkiem regulowania płatności (należności i zobowiązań) w transakcjach międzynarodowych. Każda waluta ma przydzielony przez Międzynarodową Organizację Normalizacyjną trzyliterowy kod ISO (przykładowo EUR, USD, CAD, GBP, czy PLN).

 • Waluta bazowa

  Waluta wykorzystywana jako punkt odniesienia dla kursu walutowego lub prezentacji wszelkiego rodzaju danych finansowych. W rozumieniu rynku walutowego (czyli rynku Forex) jest to pierwsza waluta w kwotowaniu (w parze walutowej), której wartość wyrażana jest za pomocą waluty kwotowanej, czyli drugiej waluty w parze walutowej. Przykładowo, w przypadku pary walutowej EUR/USD, euro jest walutą bazową, a dolar amerykański walutą kwotowaną, a kurs tej pary walutowej to wartość euro wyrażona w dolarach amerykańskich (np. kurs 1,1000 oznacza, że 1 EUR kosztuje 1,1 USD).

 • Waluta depozytowa

  W przypadku rachunków inwestycyjnych (rachunków brokerskich czy rachunków maklerskich) waluta depozytowa to waluta, w której prowadzony jest rachunek. W walucie tej przyjmowane są wpłaty oraz rozliczane są transakcje. Warto o tym pamiętać handlując na rynku Forex – przykładowo, zajmując długą pozycję na parze EUR/USD i posiadając rachunek w polskich złotych zajmujemy tak na prawdę dwie pozycje, najpierw kupujemy dolary za złotówki, a następnie euro za dolary.

 • Waluta egzotyczna

  Jednostka monetarna, na której handel nie jest tak aktywny jak w przypadku głównych walut (EUR, GBP, CHF, JPY, USD, CAD, AUD, NZD). Waluty egzotyczne to przykładowo węgierski forint (HUF), lira turecka (TRY), dolar hongkoński (HKD), czy też meksykańskie peso (MXN). Waluty te charakteryzują się mniejszą płynnością, większą zmiennością oraz dużo wyższym spreadem transakcyjnym.

 • Waluta kwotowana

  W rozumieniu rynku walutowego (czyli rynku Forex) jest to druga waluta w kwotowaniu (w parze walutowej), która wyraża wartość waluty bazowej, czyli pierwszej waluty w parze walutowej. Przykładowo, w przypadku pary walutowej GBP/USD, funt jest walutą bazową, a dolar amerykański walutą kwotowaną, a kurs tej pary walutowej to wartość funta wyrażona w dolarach amerykańskich (np. kurs 1,3000 oznacza, że 1 GBP kosztuje 1,3 USD).

 • Waluta miękka

  Waluta, której kupno i sprzedaż poza krajem, w którym jest oficjalnym środkiem płatniczym jest utrudnione. Chodzi przede wszystkim o fizyczną wymianę walut w kantorach oraz ich przewóz i wywóz z kraju. Taką walutą jest przykładowo dinar tunezyjski, którego kupno poza granicami Tunezji jest niemal niemożliwe, ponieważ wywóz dinarów poza granice Tunezji jest nielegalny.

 • Waluta twarda

  Waluta wymieniana praktycznie w każdym miejscu i czasie. Chodzi przede wszystkim o fizyczną wymianę walut w kantorach oraz możliwość ich przewożenia. Taką walutą jest przede wszystkim dolar amerykański, który jest uznawany w każdym zakątku świata, będąc przy tym główną walutą rozliczeniową w transakcjach międzynarodowych, a także euro, funt szterling, czy też frank szwajcarski.

 • Ważka doji

  Świeca japońska. Charakteryzuje się brakiem korpusu i górnego cienia oraz długim cieniem dolnym. W momencie zbudowania się tej świecy w obszarze wsparcia pojawia się silny sygnał odwrócenia trendu spadkowego, czyli sygnał do zajęcia długich pozycji. Świeca podobna do świecy znanej jako młot.

 • WIBOR

  Skrót od Warsaw Interbank Offered Rate. Referencyjna wysokość oprocentowania depozytów i kredytów na polskim rynku międzybankowym. Stawka WIBOR wyznaczana jest dla polskiego złotego dla pożyczek na 1 dzień począwszy od dnia transakcji (overnight), 1 dzień począwszy od pierwszego dnia roboczego po dniu zawarcia transakcji (tomorrow/next), 1 tydzień, 2 tygodnie, 1 miesiąc, 3 miesiące, 6 miesięcy, 9 miesięcy oraz 1 rok. Wartość WIBOR obliczana jest jako średnia arytmetyczna wielkości oprocentowania podawanej przez banki będące uczestnikami panelu WIBOR po odrzuceniu wartości skrajnych. WIBOR wyznaczany jest każdego dnia roboczego o godz. 11.00.

 • WIG

  Warszawski Indeks Giełdowy. Najdłużej notowany indeks giełdowy Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Obejmuje akcje wszystkich spółek notowanych na rynku podstawowym; publikowany jest od 16 kwietnia 1991 roku. Indeks dochodowy – w jego wartości uwzględnia się ceny zawartych w nim akcji oraz dochody z dywidend i praw poboru. Wyraża łączną wartość akcji w stosunku do wartości z otwarcia pierwszego notowania – 1000 punktów w dniu 16 kwietnia 1991 roku.

 • WIG 20

  Warszawski Indeks Giełdowy 20 spółek o najwyższej kapitalizacji i płynności spośród akcji spółek notowanych na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Publikowany jest od 16 kwietnia 1994 roku. Indeks typu cenowego – brane pod uwagę są jedynie ceny zawartych transakcji.

 • Williams’ Percent Range

  W skrócie Willims %R. Wskaźnik analizy technicznej stworzony przez twórcę wielu systemów transakcyjnych – Larrego Williams’a. Wskaźnik podobny w swojej budowie do Oscylatora Stochastycznego. Służy do monitorowania i wychwytywania momentów, w których analizowany instrument finansowy jest przewartościowany lub niedowartościowany. Punktem odniesienia dla wskaźnika Williams’ Percent Range są ceny minimalne z okresu.

 • Wolumen

  Łączna wartość transakcji na danym instrumencie finansowym w danym okresie czasu lub też łączna ilość instrumentów finansowych, które zmieniły właściciela w danym okresie czasu. Wielkość obrotów jaką osiąga dany instrument finansowy pokazuje stopień zaangażowania inwestorów handlujacych danym aktywem. Największe wolumeny na rynku akcyjnym osiągają czołowe spółki. Na rynku walutowy największy wolumen obrotu przypada na główne pary walutowe (EUR/USD, GBP/USD, JPY/USD). Natomiast na rynku instrumentów pochodnych, największy wolumen osiągają kontrakty futures na główne indeksy.

 • Wskaźnik AT

  Wskaźnik analizy technicznej. Narzędzie mające na celu pomoc w identyfikowaniu stanów rynku bądź sytuacji na konkretnym instrumencie finansowym. Istnieją setki wskaźników AT, które dzielą się na wskaźniki trendu, wskaźniki zmienności, wskaźniki impetu, wskaźniki siły rynku oraz wskaźniki wsparcia i oporu. Wskaźniki analizy technicznej mogą być wykorzystywane zarówno pojedynczo, jak i w zestawach, tworząc mniej lub bardziej skomplikowane systemy transakcyjne.

 • Wsparcie

  Podstawowe narzędzie analizy technicznej używane przez wszystkich inwestorów. Poziomy na wykresie cenowym, na których w badanym okresie czasowym cena danego instrumentu kilkukrotnie zawróciła lub zawróciła niedawno, znajdujące się poniżej aktualnego kursu cenowego. W obszarze wsparcia istnieje dużo większe prawdopodobieństwo odwrócenia się aktualnego ruchu ceny instrumentu.

 • WTI

  West Texas Intermediate. Znana również jako Texas light sweet. Amerykańska odmiana light sweet crude oil, czyli gatunku lekkiej, słodkiej ropy, wydobywana w Teksasie. Jedna z dwóch najpopularniejszych odmian ropy naftowej, obok ropy Brent z Morza Północnego.

 • Wykres cenowy

  Podstawa analizy technicznej. Wykres cenowy przedstawia zmiany cen danego instrumentu finansowego. Trzy najpopularniejsze rodzaje wykresów cenowych to wykres liniowy, wykres słupkowy oraz wykres świecowy. Na wykresie liniowym widzimy jedynie cenę zamknięcia (można go zmodyfikować tak, aby widzieć ceny otwarcia, maksymalne lub minimalne, ale zawsze będzie to tylko jeden typ ceny). Wykres cenowy słupkowy oraz świecowy przedstawiają wszystkie cztery ceny z danego okresu.

 • Wykres liniowy

  Tworzony jest poprzez połączenie ze sobą kolejnych cen zamknięcia danego instrumentu, w określonym przez użytkownika interwale. Taki sposób tworzenia wykresu zapewnia wyjątkową przejrzystość, a także łatwość jego interpretacji i dostrzeżenia panujących trendów. Jest to najprostsza forma przedstawiania notowań instrumentów finansowych.

 • Wykres słupkowy

  Wykres cenowy przekazujący cztery typy informacji za pomocą kolejno ułożonych słupków, a nie jedną, tak jak wykres liniowy. Wykres słupkowy zawiera cenę otwarcia, cenę zamknięcia, cenę maksymalną oraz cenę minimalną danego instrumentu finansowego w określonym interwale. Taki sposób przedstawiania wykresów daje inwestorowi dużo większą ilość informacji, przede wszystkim obrazując rynkową zmienność.

 • Wykres świecowy

  Bardziej czytelna wersja wykresu słupkowego. Świeca przedstawia te same informacje co słupek – cenę otwarcia, cenę zamknięcia, cenę maksymalną oraz cenę minimalną. Świeca składa się z korpusu oraz knotów, zwanych również cieniami. Biały korpus oznacza wzrost ceny w danym okresie, wówczas dolny kraniec korpusu to cena otwarcia, a górny to cena zamknięcia. W przypadku świecy czarnej, czyli spadkowej, jest odwrotnie, ponadto górny kraniec górnego cienia to cena maksymalna, a dolny kraniec cienia dolnego to cena minimalna.

 • Zamknięcie pozycji

  Wycofanie się inwestora z pozycji zajętej na danym instrumencie finansowym. W przypadku rynku akcyjnego jest to sprzedaż posiadanych akcji lub zamknięcie transakcji krótkiej sprzedaży. W przypadku kontraktów CFD i rynku walutowego jest to wybranie opcji zamknij lub close i automatyczne zaksięgowanie zysku lub straty. Na rynku kontraktów terminowych zamknięcie transakcji następuje w wyniku zajęcia pozycji przeciwnej.

 • Zamówienia na dobra trwałe

  Dokładnie mówiąc – zamówienia na dobra trwałego użytku. Wskaźnik makroekonomiczny publikowany w Stanach Zjednoczonych odzwierciedlający zamówienia złożone u krajowych producentów na natychmiastowe oraz na przyszłe dostawy wyrobów, których okres amortyzacji (zużycia) wynosi co najmniej trzy lata. Dane te publikowane są przez Census Bureau, czyli amerykański odpowiednik polskiego Głównego Urzędu Statystycznego (GUS).

 • ZAR

  Kod ISO waluty rand, czyli oficjalnego środka płatniczego w Republice Południowej Afryki. Rand południowoafrykański został wprowadzony w 1961 roku, kiedy to Republika Południowej Afryki ogłosiła niepodległość. Rand zastąpił funta południowoafrykańskiego. Wyłącznym emitentem randa południowoafrykańskiego jest Południowoafrykański Bank Rezerw (South African Reserve Bank, SARB).

 • Zasięgi Fibonacciego

  Narzędzie, które wyznacza zakres potencjalnego ruchu po zakończonej korekcie. W przeciwieństwie do poziomów Fibonacciego bierze pod uwagę poprzedni ruch oraz jego korektę i na tej podstawie wyznacza potencjalne zasięgi kolejnego ruchu.

 • Zig Zag

  Jeden z najprostszych wskaźników analizy technicznej. Zadaniem tego narzędzia jest wyznaczanie kolejnych szczytów i dołków i tym samym wyznaczanie istotnych ruchów cenowych. Kolejne krzywe tworzą się tylko w przypadku wystąpienia ruchu o procentowej wielkości zdefiniowanej wcześniej przez inwestora. Bardziej przydatny do historycznej analizy wykresu niż bieżącego handlu.

 • Zlecenie

  Polecenie otwarcia lub zamknięcia transakcji na rachunku inwestycyjnym na określonym instrumencie finansowym. Istnieje kilka rodzajów zleceń: zlecenie natychmiastowe kupna, zlecenie natychmiastowe sprzedaży, buy stop, sell stop, buy limit, sell limit, stop loss, take profit oraz trailing stop.

 • Zlecenie z limitem

  Dokładnie zlecenie z limitem aktywacji, nazywane także zleceniem oczekującym. Zlecenia z limitem aktywacji zostają uaktywnione w momencie, w którym cena danego instrumentu finansowego osiągnie z góry określony, jako limit aktywacji, poziom (czyli cenę uaktywnienia).

 • Zmiana zatrudnienia

  Amerykański wskaźnik makroekonomiczny publikowany co miesiąc jako szeroki raport przez Bureau of Labor Statistics obejmujący kwestie dotyczące rynku pracy. Raport składa się z pięciu części: stopy bezrobocia, zmiany zatrudnienia w sektorze pozarolniczym, zmiany zatrudnienia w sektorze prywatnym, długości tygodnia pracy oraz płacy godzinowej. Dla inwestorów najważniejsza jest zmiana zatrudnienia w sektorze pozarolniczym (non-farm employment change, non-farm payrolls). Wyniki lepsze od prognoz wzmacniają amerykańskiego dolara i miejscowy rynek akcyjny. Sześć odczytów non farm payrolls z rzędu powyżej 160 tysięcy wskazuje na dobrą kondycję amerykańskiej gospodarki.

 • Zmiana zatrudnienia ADP

  Wstępny wskaźnik makroekonomiczny publikowany przez ADP, czyli Automatic Data Processing. Wskaźnik informuje o zmianie zatrudnienia w sektorze pozarolniczym w USA. Pojawia się dwa dni przed rządowym raportem z rynku pracy.

 • Zmienność

  Zmienność rynkowa odnosi się do niepewności i/lub ryzyka związanego z wielkością i szybkością zmian wartości instrumentów finansowych oraz kursów walutowych. Większa zmienność oznacza, że wartość instrumentu może gwałtownie się zmieniać, a ponadto potencjalnie może mieć bardzo duży zasięg tych wahań.