WIBOR

    2093

    Skrót od Warsaw Interbank Offered Rate. Referencyjna wysokość oprocentowania depozytów i kredytów na polskim rynku międzybankowym. Stawka WIBOR wyznaczana jest dla polskiego złotego dla pożyczek na 1 dzień począwszy od dnia transakcji (overnight), 1 dzień począwszy od pierwszego dnia roboczego po dniu zawarcia transakcji (tomorrow/next), 1 tydzień, 2 tygodnie, 1 miesiąc, 3 miesiące, 6 miesięcy, 9 miesięcy oraz 1 rok. Wartość WIBOR obliczana jest jako średnia arytmetyczna wielkości oprocentowania podawanej przez banki będące uczestnikami panelu WIBOR po odrzuceniu wartości skrajnych. WIBOR wyznaczany jest każdego dnia roboczego o godz. 11.00.

    Występuje w poniższych artykułach:

    Doktor nauk ekonomicznych. Posiada dogłębną wiedzę z zakresu makroekonomii, finansów i instrumentów finansowych takich jak akcje, obligacje i instrumenty pochodne. Doskonale rozumie mechanizmy funkcjonowania rynków finansowych i instytucji działających w ich obrębie – giełd, regulatorów i banków centralnych. Praktyk rynkowy – potrafi przełożyć wiedzę teoretyczną na praktyczne aspekty inwestowania i wykorzystać je na realnym rynku.