Arbitraż

    1771

    Transakcja mająca na celu wykorzystanie różnicy w cenach tego samego dobra na dwóch różnych rynkach lub na tym samym rynku, ale w różnych postaciach. Zawierając transakcje arbitrażowe dokonuje się jednocześnie zakupu i sprzedaży tego samego dobra po dwóch różnych cenach osiągając zysk już w momencie zawarcia transakcji. Wynik transakcji arbitrażowej jest z góry znany, dlatego jest to transakcja wolna od ryzyka.

    Doktor nauk ekonomicznych. Posiada dogłębną wiedzę z zakresu makroekonomii, finansów i instrumentów finansowych takich jak akcje, obligacje i instrumenty pochodne. Doskonale rozumie mechanizmy funkcjonowania rynków finansowych i instytucji działających w ich obrębie – giełd, regulatorów i banków centralnych. Praktyk rynkowy – potrafi przełożyć wiedzę teoretyczną na praktyczne aspekty inwestowania i wykorzystać je na realnym rynku.