Bilans Handlowy

    1807

    Różnica pomiędzy wartością eksportu i importu danego państwa. Dodatni bilans handlowy nazywany jest nadwyżką handlową, a ujemny bilans handlowy nazywany jest deficytem handlowym. Bilans handlowy jest częścią bilansu płatniczego. Na bilans handlowy wpływ mają ceny wyrobów wytwarzanych w kraju, cła i inne podatki, koniunktura gospodarcza, uwarunkowania polityczne, umowy handlowe, a także kursy walutowe.

    Doktor nauk ekonomicznych. Posiada dogłębną wiedzę z zakresu makroekonomii, finansów i instrumentów finansowych takich jak akcje, obligacje i instrumenty pochodne. Doskonale rozumie mechanizmy funkcjonowania rynków finansowych i instytucji działających w ich obrębie – giełd, regulatorów i banków centralnych. Praktyk rynkowy – potrafi przełożyć wiedzę teoretyczną na praktyczne aspekty inwestowania i wykorzystać je na realnym rynku.