Rachunek bieżący bilansu płatniczego

    2978

    Innymi słowy rachunek obrotów bieżących, nazywany w skrócie rachunkiem bieżącym. Z angielskiego current account. Składowa bilansu płatniczego państwa. Na rachunek bieżący bilansu płatniczego składa się saldo wymiany towarów i usług z zagranicą, czyli tak zwany bilans handlowy, saldo transferów bieżących, saldo dochodów oraz inne niesklasyfikowane obroty bieżące. Nadwyżka na rachunku bieżącym zwiększa rezerwy walutowe kraju, deficyt powoduje zmniejszenie rezerw walutowych.

    Doktor nauk ekonomicznych. Posiada dogłębną wiedzę z zakresu makroekonomii, finansów i instrumentów finansowych takich jak akcje, obligacje i instrumenty pochodne. Doskonale rozumie mechanizmy funkcjonowania rynków finansowych i instytucji działających w ich obrębie – giełd, regulatorów i banków centralnych. Praktyk rynkowy – potrafi przełożyć wiedzę teoretyczną na praktyczne aspekty inwestowania i wykorzystać je na realnym rynku.