Emitent

    1729

    Podmiot prawa prywatnego lub publicznego, który emituje lub zamierza emitować instrumenty finansowe – spółki emitujące swoje akcje, fundusze inwestycyjne wystawiające tytuły uczestnictwa, wystawcy, czyli sprzedawcy opcji itd. Prawa i obowiązki emitentów na polskim rynku kapitałowym reguluje ustawa o obrocie instrumentami finansowymi oraz ustawa o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

    Doktor nauk ekonomicznych. Posiada dogłębną wiedzę z zakresu makroekonomii, finansów i instrumentów finansowych takich jak akcje, obligacje i instrumenty pochodne. Doskonale rozumie mechanizmy funkcjonowania rynków finansowych i instytucji działających w ich obrębie – giełd, regulatorów i banków centralnych. Praktyk rynkowy – potrafi przełożyć wiedzę teoretyczną na praktyczne aspekty inwestowania i wykorzystać je na realnym rynku.