sWIG 80

    1732

    Warszawski Indeks Giełdowy 80 małych spółek. Pod uwagę brane są akcje o najwyższej kapitalizacji i płynności spośród akcji spółek notowanych na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie z pominięciem 60 spółek notowanych w indeksach WIG 20 oraz mWIG 40. Po raz pierwszy opublikowany 17 marca 2007 roku, kiedy to zastąpił indeks WIRR. Indeks typu cenowego – brane pod uwagę są jedynie ceny zawartych transakcji.

    Doktor nauk ekonomicznych. Posiada dogłębną wiedzę z zakresu makroekonomii, finansów i instrumentów finansowych takich jak akcje, obligacje i instrumenty pochodne. Doskonale rozumie mechanizmy funkcjonowania rynków finansowych i instytucji działających w ich obrębie – giełd, regulatorów i banków centralnych. Praktyk rynkowy – potrafi przełożyć wiedzę teoretyczną na praktyczne aspekty inwestowania i wykorzystać je na realnym rynku.