Deflacja

    2090

    Proces spadku przeciętnego poziomu cen w gospodarce. Deflacja dotyczy cen dóbr i usług wytwarzanych w danej gospodarce wyrażonych w walucie tej gospodarki. Skutkiem deflacji jest wzrost siły nabywczej pieniądza krajowego. Deflacja stanowi problem dla gospodarki, w której ona występuje. Przeciwieństwem deflacji jest inflacja. Jedną z najważniejszych funkcji banków centralnych jest utrzymanie inflacji w granicach od 1% (w przypadku gospodarek rozwiniętych) do nawet 7% (w przypadku gospodarek rozwijających się), a tym samym niedopuszczanie do wystąpienia długotrwałej deflacji.

    Doktor nauk ekonomicznych. Posiada dogłębną wiedzę z zakresu makroekonomii, finansów i instrumentów finansowych takich jak akcje, obligacje i instrumenty pochodne. Doskonale rozumie mechanizmy funkcjonowania rynków finansowych i instytucji działających w ich obrębie – giełd, regulatorów i banków centralnych. Praktyk rynkowy – potrafi przełożyć wiedzę teoretyczną na praktyczne aspekty inwestowania i wykorzystać je na realnym rynku.