Akcja

    1979

    Papier wartościowy, który łączy prawa majątkowe oraz niemajątkowe. Może być papierowa bądź zdematerializowana. Upoważnia posiadacza akcji do udziału w zyskach (dywidendy) oraz upoważnia go do głosowania na Walnym Zgromadzeniu Akcjonariuszy, a także daje mu prawo do części masy upadłościowej spółki w przypadku jej bankructwa i likwidacji. Akcje mogą być notowane na giełdach papierów wartościowych (w przypadku spółek publicznych) lub nie. Niektóre akcje posiadają dodatkowe prawa lub obowiązki (są to tak zwane akcje uprzywilejowane).

    Doktor nauk ekonomicznych. Posiada dogłębną wiedzę z zakresu makroekonomii, finansów i instrumentów finansowych takich jak akcje, obligacje i instrumenty pochodne. Doskonale rozumie mechanizmy funkcjonowania rynków finansowych i instytucji działających w ich obrębie – giełd, regulatorów i banków centralnych. Praktyk rynkowy – potrafi przełożyć wiedzę teoretyczną na praktyczne aspekty inwestowania i wykorzystać je na realnym rynku.