Two-Way Price

    1852

    Wartość instrumentu wyrażona w dwóch cenach – cenie kupna oraz cenie sprzedaży. Ceny kupna i sprzedaży określane są także mianem cen bid i ask. Różnica pomiędzy ceną kupna i ceną sprzedaży stanowi spread, który jest zyskiem pośrednika handlowego, czyli brokera. Im bardziej płynny instrument finansowy, tym mniejsza różnica pomiędzy ceną bid i ceną ask.

    Doktor nauk ekonomicznych. Posiada dogłębną wiedzę z zakresu makroekonomii, finansów i instrumentów finansowych takich jak akcje, obligacje i instrumenty pochodne. Doskonale rozumie mechanizmy funkcjonowania rynków finansowych i instytucji działających w ich obrębie – giełd, regulatorów i banków centralnych. Praktyk rynkowy – potrafi przełożyć wiedzę teoretyczną na praktyczne aspekty inwestowania i wykorzystać je na realnym rynku.