PKB realny

    2624

    Produkt Krajowy Brutto wyrażony według wartości pieniądza z okresu bazowego. Innymi słowy jest to łączna wartość dóbr i usług wytworzonych w gospodarce danego kraju skorygowana o bieżącą zmianę cen (inflację lub deflację). Zmiana cen bieżących nie ma wpływu na wartość realnego PKB. PKB realny jest miernikiem właściwym dla obserwacji zmian wartości produkcji w czasie.

    Doktor nauk ekonomicznych. Posiada dogłębną wiedzę z zakresu makroekonomii, finansów i instrumentów finansowych takich jak akcje, obligacje i instrumenty pochodne. Doskonale rozumie mechanizmy funkcjonowania rynków finansowych i instytucji działających w ich obrębie – giełd, regulatorów i banków centralnych. Praktyk rynkowy – potrafi przełożyć wiedzę teoretyczną na praktyczne aspekty inwestowania i wykorzystać je na realnym rynku.