Analiza fundamentalna

    Jedna z podstawowych technik analizy stosowana na rynku kapitałowym. Ma na celu analizę realnej wartości podmiotu, który podlega wycenie. Pod uwagę brana jest wartość aktywów spółki, sposób jej zarządzania, prognozy dla rynku i branży, jej powiązania z innymi podmiotami, a także plany rozwoju. Analiza fundamentalna na rynku walutowym ogranicza się z kolei do prognozowania wpływu danych makroekonomicznych na konkretne pary walutowe.

    FP Markets
    Ekonomista
    Doktor nauk ekonomicznych. Posiada dogłębną wiedzę z zakresu makroekonomii, finansów i instrumentów finansowych takich jak akcje, obligacje i instrumenty pochodne. Doskonale rozumie mechanizmy funkcjonowania rynków finansowych i instytucji działających w ich obrębie – giełd, regulatorów i banków centralnych. Praktyk rynkowy – potrafi przełożyć wiedzę teoretyczną na praktyczne aspekty inwestowania i wykorzystać je na realnym rynku.