WIG 20

    Warszawski Indeks Giełdowy 20 spółek o najwyższej kapitalizacji i płynności spośród akcji spółek notowanych na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Publikowany jest od 16 kwietnia 1994 roku. Indeks typu cenowego – brane pod uwagę są jedynie ceny zawartych transakcji.

    FP Markets
    Ekonomista
    Doktor nauk ekonomicznych. Posiada dogłębną wiedzę z zakresu makroekonomii, finansów i instrumentów finansowych takich jak akcje, obligacje i instrumenty pochodne. Doskonale rozumie mechanizmy funkcjonowania rynków finansowych i instytucji działających w ich obrębie – giełd, regulatorów i banków centralnych. Praktyk rynkowy – potrafi przełożyć wiedzę teoretyczną na praktyczne aspekty inwestowania i wykorzystać je na realnym rynku.