PNB

    1970

    Produkt Narodowy Brutto, z angielskiego Gross National Product (GNP). Miara wartości wszystkich dóbr i usług finalnych wytworzonych w danym okresie czasu (na przykład roku kalendarzowego) przez narodowe czynniki produkcji, czyli krajowe i zagraniczne czynniki produkcji należące do obywateli danego kraju. Produkt Narodowy Brutto to produkt krajowy brutto uzupełniony o saldo przepływu dochodów z własności między krajem a zagranicą.

    Posiada średnio- i długoterminowe nastawienie do inwestowania. Zawiera niewiele transakcji w miesiącu – często jedną lub nawet żadnej – w oczekiwaniu na realizację zakładanego scenariusza rynkowego. Decyzje inwestycyjne podejmuje na podstawie analizy fundamentalnej, natomiast sam moment wejścia i wyjścia z pozycji definiuje z wykorzystaniem narzędzi analizy technicznej. Inwestuje w wartość, nie interesuje go szum rynkowy na niskich interwałach czasowych.