CPI Consumer Price Index

    1822

    Wskaźnik inflacji konsumenckiej. Średnia ważona zmiany cen towarów i usług należących do koszyka towarów nabywanych przez przeciętne gospodarstwo domowe. Publikowany jako procentowa zmiana wartości w różnych okrasach czasu – miesiąc do miesiąca, kwartał do kwartału, rok do roku itd. Jego obliczaniem zajmują się urzędy statystyczne poszczególnych państw. CPI jest to jeden z najistotniejszych wskaźników makroekonomicznych na rynku walutowym.

    Doktor nauk ekonomicznych. Posiada dogłębną wiedzę z zakresu makroekonomii, finansów i instrumentów finansowych takich jak akcje, obligacje i instrumenty pochodne. Doskonale rozumie mechanizmy funkcjonowania rynków finansowych i instytucji działających w ich obrębie – giełd, regulatorów i banków centralnych. Praktyk rynkowy – potrafi przełożyć wiedzę teoretyczną na praktyczne aspekty inwestowania i wykorzystać je na realnym rynku.