Instrument finansowy

    1821

    Kontrakt, w wyniku którego u jednej ze stron transakcji powstają aktywa finansowe, a u drugiej strony powstają transakcji zobowiązania finansowe lub instrumenty kapitałowe. Instrumenty finansowe dzieli się na krótkoterminowe o okresie zapadalności do jednego roku, średnioterminowe o zapadalności od 1 do 3 lat oraz długoterminowe o okresie zapadalności powyżej 3 lat.

    Występuje w poniższych artykułach:

    Doktor nauk ekonomicznych. Posiada dogłębną wiedzę z zakresu makroekonomii, finansów i instrumentów finansowych takich jak akcje, obligacje i instrumenty pochodne. Doskonale rozumie mechanizmy funkcjonowania rynków finansowych i instytucji działających w ich obrębie – giełd, regulatorów i banków centralnych. Praktyk rynkowy – potrafi przełożyć wiedzę teoretyczną na praktyczne aspekty inwestowania i wykorzystać je na realnym rynku.