Derywat

    1948

    Instrument pochodny. Rodzaj instrumentu finansowego, niebędącego papierem wartościowym, którego wartość uzależniona jest od instrumentu finansowego. Derywaty to np. kursu akcji, rentowności obligacji, wysokości stopy procentowej czy wartości indeksu giełdowego. Instrumentem pochodnym są kontrakty futures, kontrakty forward, opcje (europejskie, amerykańskie oraz egzotyczne itd.), kontrakty na różnicę (CFD), swapy walutowe, CDS-y, warranty i inne.

    Doktor nauk ekonomicznych. Posiada dogłębną wiedzę z zakresu makroekonomii, finansów i instrumentów finansowych takich jak akcje, obligacje i instrumenty pochodne. Doskonale rozumie mechanizmy funkcjonowania rynków finansowych i instytucji działających w ich obrębie – giełd, regulatorów i banków centralnych. Praktyk rynkowy – potrafi przełożyć wiedzę teoretyczną na praktyczne aspekty inwestowania i wykorzystać je na realnym rynku.