Bank centralny

    1714

    Instytucja finansowa odpowiedzialna za funkcjonowanie systemu bankowego danego kraju oraz za prowadzenie polityki pieniężnej (monetarnej) państwa. Wyróżnia się dwa modele relacji banku centralnego i państwa. Bank centralny może być niezależny od państwa i samodzielnie ustalać cele i dobierać narzędzia do ich realizacji, albo może być zależny od państwa, czyli rządu. W Polsce funkcję banku centralnego pełni Narodowy Bank Polski.

    Doktor nauk ekonomicznych. Posiada dogłębną wiedzę z zakresu makroekonomii, finansów i instrumentów finansowych takich jak akcje, obligacje i instrumenty pochodne. Doskonale rozumie mechanizmy funkcjonowania rynków finansowych i instytucji działających w ich obrębie – giełd, regulatorów i banków centralnych. Praktyk rynkowy – potrafi przełożyć wiedzę teoretyczną na praktyczne aspekty inwestowania i wykorzystać je na realnym rynku.