Kontrakt futures

    2047

    Futures. Instrument finansowy będący instrumentem pochodnym. Jest to umowa pomiędzy sprzedającym lub kupującym kontrakt a giełdą lub izbą rozliczeniową, w której sprzedający lub kupujący zobowiązuje się sprzedać lub kupić określony instrument bazowy za ściśle określoną cenę w ściśle określonym terminie. Cena, po której w przyszłości ma zostać rozliczona transakcja jest ceną terminową, a dzień, w którym transakcja ma dojść do skutku jest datą rozliczenia.

    Posiada średnio- i długoterminowe nastawienie do inwestowania. Zawiera niewiele transakcji w miesiącu – często jedną lub nawet żadnej – w oczekiwaniu na realizację zakładanego scenariusza rynkowego. Decyzje inwestycyjne podejmuje na podstawie analizy fundamentalnej, natomiast sam moment wejścia i wyjścia z pozycji definiuje z wykorzystaniem narzędzi analizy technicznej. Inwestuje w wartość, nie interesuje go szum rynkowy na niskich interwałach czasowych.