Stopa bezrobocia

    1911

    Wielkość statystyczna opisująca nasilenie zjawiska bezrobocia w danej populacji (zwykle kraju). Definicja bezrobotnego różni się w zależności od kraju. Jest to stosunek liczby osób bezrobotnych do liczby ludności aktywnej ekonomicznie (zasób siły roboczej danej populacji).

    Doktor nauk ekonomicznych. Posiada dogłębną wiedzę z zakresu makroekonomii, finansów i instrumentów finansowych takich jak akcje, obligacje i instrumenty pochodne. Doskonale rozumie mechanizmy funkcjonowania rynków finansowych i instytucji działających w ich obrębie – giełd, regulatorów i banków centralnych. Praktyk rynkowy – potrafi przełożyć wiedzę teoretyczną na praktyczne aspekty inwestowania i wykorzystać je na realnym rynku.