EUR

    1734

    Kod ISO waluty euro, czyli wspólnej waluty europejskiej. EUR jest oficjalnym środkiem płatniczym w 19 państwach Unii Europejskiej oraz w 11 krajach i terytoriach nienależących do Unii Europejskiej, we francuskich terytoriach zależnych oraz w brytyjskich bazach wojskowych na Cyprze. Wyłącznym emitentem waluty euro jest Europejski Bank Centralny (European Central Bank, ECB).

    Doktor nauk ekonomicznych. Posiada dogłębną wiedzę z zakresu makroekonomii, finansów i instrumentów finansowych takich jak akcje, obligacje i instrumenty pochodne. Doskonale rozumie mechanizmy funkcjonowania rynków finansowych i instytucji działających w ich obrębie – giełd, regulatorów i banków centralnych. Praktyk rynkowy – potrafi przełożyć wiedzę teoretyczną na praktyczne aspekty inwestowania i wykorzystać je na realnym rynku.