Indeks giełdowy

    1659

    Wartość obliczana na podstawie wyceny akcji wybranych spółek giełdowych z jednej lub większej ilości giełd. Umożliwia przedstawianie koniunktury panującej na giełdzie lub sytuacji w konkretnym sektorze gospodarki. Najpopularniejsze indeksy giełdowe to indeksy spółek o najwyższych kapitalizacjach, oprócz nich obliczane są także indeksy dla spółek średnich oraz spółek małych, indeksy składające się z akcji spółek należących do jednego sektora, indeksy spółek pochodzących z konkretnych regionów itd. Indeksy giełdowe są instrumentami bazowymi dla wielu instrumentów pochodnych.

    Doktor nauk ekonomicznych. Posiada dogłębną wiedzę z zakresu makroekonomii, finansów i instrumentów finansowych takich jak akcje, obligacje i instrumenty pochodne. Doskonale rozumie mechanizmy funkcjonowania rynków finansowych i instytucji działających w ich obrębie – giełd, regulatorów i banków centralnych. Praktyk rynkowy – potrafi przełożyć wiedzę teoretyczną na praktyczne aspekty inwestowania i wykorzystać je na realnym rynku.