OTC

    2217

    Over the counter market. Nieregulowany rynek pozagiełdowy. Rynek finansowy, na którym transakcje są dokonywane między stronami bezpośrednio lub za pośrednictwem banków komercyjnych i banków inwestycyjnych. Transakcje te dotyczą niewystandaryzowanych instrumentów finansowych, co stanowi zasadniczą różnicę pomiędzy rynkiem OTC a rynkiem giełdowym. Rynki OTC obejmują międzybankowy rynek depozytów i lokat, międzybankowy rynek walutowy oraz rynek OTC instrumentów pochodnych.

    Doktor nauk ekonomicznych. Posiada dogłębną wiedzę z zakresu makroekonomii, finansów i instrumentów finansowych takich jak akcje, obligacje i instrumenty pochodne. Doskonale rozumie mechanizmy funkcjonowania rynków finansowych i instytucji działających w ich obrębie – giełd, regulatorów i banków centralnych. Praktyk rynkowy – potrafi przełożyć wiedzę teoretyczną na praktyczne aspekty inwestowania i wykorzystać je na realnym rynku.