RSI (Relative Strength Index) a CCI (Commodity Channel Index)

RSI a CCI
J2T Trade

Wskaźniki RSI oraz CCI należą do jednych z najczęścięj używanych przez traderów. Jednym z najpopularniejszych podejść do analizy rynków, zwłaszcza tak zmiennych jak rynek Forex i rynek kontraktów terminowych, jest analiza techniczna. To zrozumiałe, ponieważ większość inwestorów indywidualnych skupiających swoją działalność wokół tych rynków, to krótkoterminowi spekulanci.

Podczas, gdy analiza fundamentalna pokazuje czego możemy się spodziewać w długim lub w najlepszym razie średnim horyzoncie czasowym, analiza techniczna pozwala sprecyzować obecnie panującą sytuację na rynku z przybliżeniem akcji cenowej nawet do okresów 1 minutowych.

Dzięki fraktalnej naturze rynków (tzn. że wzorce ruchu cen w skali mikro można odnieść bezpośrednio do skali makro, zwiększając jedynie przedział czasowy) analiza techniczna ma swoje zastosowanie praktycznie dla każdego horyzontu czasowego i każdego jakkolwiek płynnego instrumentu.

Najpopularniejszymi indykatorami (wskaźnikami) używanymi przez analityków technicznych są oczywiście linie wyznaczające trendy oraz wsparcia i opory. Do kolejnej grupy należą średnie kroczące i oparte na nich oscylatory np. MACD. Do ostatniej zaś wskaźniki służące do pomiaru dywergencji rynkowej, czyli różnicy pomiędzy współczynnikami zazwyczaj dodatnio skorelowanymi, które z różnych przyczyn nagle zaczynają się „rozjeżdżać”.

FP Markets

Do tej ostatniej grupy należą omawiane w niniejszym artykule Relative Strength Index czyli wskaźnik siły względnej, skrótowo zwane RSI oraz Commodity Channel Index czyli wskaźnik kanału towaru, skrótowo zwane CCI. Ponieważ praktyka przyjmuje, że mówiąc o tych wskaźnikach stosuje się terminologię angielską, także w tym artykule będziemy jej używali.

RSI – co to jest Relative Strength Index?

Co to jest wskaźnik RSI? Wskaźnik siły względnej RSI (Relative Strenght Index) został stworzony przez J. Welles’a Wilder’a. Jest to oscylator momentum rynkowego, który mierzy prędkość i wielkość zmiany ruchów ceny. Wartość RSI oscyluje pomiędzy 0 a 100.

Tradycyjnie Relative Strength Index (RSI) uważa się za wykupiony kiedy osiąga poziom większy niż 70, a wyprzedany gdy jego wartość spada poniżej 30.

Wskaźnik RSI (z ang. RSI indicator) może generować sygnały wskazując, że zaistniała dywergencja Forex lub załamujący się swing. Wskaznik RSI może być także użyty do identyfikacji trendów.

Wskaźnik RSI Interpretacja

RSI wskaźnik swoje tradycyjne wartości opiera na wskazaniach 30/70. Mogę one jednak być dostosowywane w zależności od rynku. Przykładowo jeśli wskaźnik Relative Strength Index pokazuje dużą częstotliwość w przekraczaniu poziomu 70, warto przesunąć go wyżej na 80.

Warto jednak wspomnieć, że podczas silnych trendów wskaźnik siły względnej RSI może pozostawać wyprzedany lub wykupiony przez dłuższy okres czasu.

Wskaźnik względnej siły RSI (Relative Strength Index) może także tworzyć formacje, które nie będą widoczne na wykresie cenowym, do którego jest dołączony. Przykładowo podwójne dna, podwójne szczyty i linie trendu. Analiza techniczna RSI wskaże Ci także istotne poziomy wsparć i oporów na wykresie wskaźnika.

Jeżeli wykres cenowy, do którego dołączony jest wskaźnik siły względnej, zacznie ustanawiać nowe szczyty lub dołki, co nie będzie potwierdzone wykresem, ta dywergencja może wskazywać odwrócenie ceny.

Jak obliczyć wartość Relative Strength Index (RSI)

Wartość Relative Strength Index (RSI) oblicza się według bardzo prostego wzoru:

RSI = 100 – [100 / (1 + średnia zmiana ruchu ceny w górę / średnia zmiana ruchu ceny w dół)]

CCI – czym jest Commodity Channel Index?

Wskaźnik CCI (Commodity Channel Index) mierzy poziom obecnej ceny w relacji do średniego poziomu ceny w danymn okresie czasu. CCI indicator przyjmuje stosunkowo wysokie wartości kiedy ceny są wysoko ponad średnią wartość. Commodity Channel Index (CCI) przyjmuje niskie wartości wtedy gdy cena pozostaje nisko poniżej średniej wartości.

Wskaźnik CCI przy użyciu powyższej metody może służyć identyfikacji wykupiony i wyprzedanych poziomów cenowych.

Wskaźnik CCI Interpretacja

Kiedy wskaźnik CCI (Commodity Channel Index) przekracza wartość +100, jest to rozpoczęcie nowego, silnego trendu wzrostowego, dające sygnał do kupna. W celu potwierdzenia sygnału Commodity Channel Index CCI, dobrze jest użyć wskaźników trendu lub innych metod analizy technicznej.

Kiedy Commodity Channel Index przekracza wartość -100, jest to rozpoczęcie nowego, silnego trendu spadkowego, dające sygnał do sprzedaży. W celu potwierdzenia sygnału, dobrze jest użyć wskaźników trendu lub innych metod analizy technicznej.

Poszukiwanie wykupionych lub wyprzedanych poziomów cenowych należy rozpocząć po przekroczeniu przez Commodity Channel Index (CCI) poziomów odpowiednio +100 i -100. Na rynkach o wyższej wolatylności miary te należy przesunąć na poziomy +200 i -200.

Uwaga: Oscylator CCI jest nieograniczony, co oznacza, że nie ma tu górnych i dolnych limitów. Sprawia to, że identyfikacja wyprzedanych i wykupionych poziomów jest subiektywna. Mimo, że oscylator CCI pozostaje wykupiny, trend może być kontynuowany w górę, analogicznie w przypadku trendu spadkowego. Z tego względu należy potwierdzać wskazania CCI innymi indykatorami lub analizą Price Action.

Jak obliczyć wartość Commodity Channel Index (CCI)

Commodity Channel Index jest obliczany poprzez określenie różnicy pomiędzy ceną waloru a średnią cen tego waloru w zadanym okresie czasu. Różnica ta jest porównywana do średniej różnicy w zadanym okresie czasu. Porównanie różnic pozwala na zmienność towarów. Rezultat mnożony jest przez stałą w celu upewnienia się, że większość wyników zmieści się w standardowym przedziale +/- 100.

CCI = (AveP – SMA od AveP) / (0.015 * średnie odchylenie)

We wzorze:

AveP = średnia cena = (High + Low + Close) / 3

Stała 0.015 upewnia, że 70-80% wyników CCI zmieści się w standardowym przedziale +100 do -100.

SMA – prosta średnia krocząca

Czym różni się RSI od CCI?

Czym na rynku walutowym różni się wskaźnik CCI Forex od Forex RSI? Wskaznik CCI mierzy odległość ceny od średniej w danym okresie czasu, podczas gdy wskaźniki RSI mierzą prędkość i wielkość ruchów ceny.

Oscylator CCI podobnie jak wskaźnik siły względnej RSI może być używany do wykrywania dywergencji na rynku, jednak ze względu na brak ograniczenia w swojej skali, sprawdzi się także jako narzędzie do identyfikacji punktów zwrotnych rynku. Wystarczy wyznaczyć strefy skrajne dla danego instrumentu, a CCI indicator wskaże potencjalny moment dla kreacji dołka (osiągając minima) lub szczytu (osiągając maxima).

Ciekawym zastosowaniem, w którym spore znaczenie ma CCI jest przecięcie poziomu 0. Strategia zakłada otwarcie pozycji długiej, gdy wskaźnik przebija poziom zerowy od dołu i pozycji krótkiej, gdy zachowuje się antagonicznie. System ten zakłada ciągłe pozostawanie w pozycji i jedynie jej odwracanie, gdy poziom 0 znów zostanie przekroczony.

CCI interpretacja w tym wypadku bazuje na założeniu, że istotne jest podążanie za silnym trendem i właśnie najdłuższe trendy strategia ta wyłapuje. W tym względzie działanie CCI indicator jest całkowicie odmienne od Relative Strength Index, który jest raczej wskaźnikiem służącym do zagrań counter-trend.

Chociaż mowa tu o głównych różnicach między wskaźnikami, warto zauważyć, że oba są tzw. wskaźnikami trendowymi, a ich zdecydowaną słabością są trendy boczne, w których absolutnie się nie sprawdzają.

CCI i RSI a dywergencja Forex

Dywergencja RSI i dywergencja CCI oznacza dokładnie to samo zjawisko, ale w dwóch różnych wydaniach.

Dywergencja oznacza rozbieżność, mówiąc dywergencja Forex w kontekście wskaźnika RSI mamy na myśli przykładową sytuację, w której wskaźnik RSI pokazuje odejście od górnej granicy skali, zaś cena wciąż pnie się ku górze.

Podobnie jest w przypadku Commodity Channel Index. Dywergencja Forex to pokrótce sytuacja, w której notowania ceny i wskaźniki standardowo za nią podążające zaczynają być rozbieżne.

Jeśli dywergencja Relative Strength Index ma miejsce w strefie wykupienia, jest to znak, że powinniśmy szukać sygnału do wejścia w pozycję krótką. Z drugiej strony kiedy cena tworzy nowe dołki, nie mające swojego odzwierciedlenia we wskazaniach RSI indykatora, powinniśmy rozpocząć poszukiwanie sygnału do zajęcia pozycji długiej.

Jeśli z kolei przejrzymy notowania i weźmiemy pod uwagę, jak kształtuje się dywergencja Commodity Channel Index, dotyczyć ona będzie kolejnych szczytów CCI i ceny.

Jeśli cena będzie tworzyć nowe szczyty, ale wskaźnik CCI nie będzie za nimi podążał, będzie to okazja do poszukiwania sygnałów do sprzedaży. Z drugiej strony jeśli zdarzy się, że kurs będzie wyznaczał nowe dołki, ale wskaznik CCI nie będzie za nimi podążał, należy poszukiwać sygnału do zajęcia pozycji długiej.

Który wskaźnik jest lepszy na Forex – RSI czy CCI?

Możemy zadać sobie pytanie, który wskaźnik jest lepszy? Tak naprawdę jednak nie otrzymamy na to pytanie jednoznacznej odpowiedzi.

Mimo, że na różnych portalach analitycznych znacznie częściej spotkamy się z RSI, analiza techniczna nie faworyzuje żadnego z tych wskaźników.

Różnią się one przede wszystkim zastosowaniem. Analiza techniczna RSI i dywergencja RSI służą raczej poszukiwaniu sygnałów do zagrań przeciw trendowi, tymczasem CCI Forex służy raczej do monitorowania długotrwałych trendów, a dywergencja CCI do identyfikowania słabnącej siły rynku oraz ewentualnych korekt.

Już same, najczęściej spotykane, domyślne ustawienia obu tych wskaźników, a więc RSI(14) oraz CCI(200) wskazują na ich różnorodny charakter, jeśli mowa o ramach czasowych.

Możemy więc śmiało pokusić się o stwierdzenie, że nie byłoby błędną strategią stosowanie obu tych oscylatorów, ale z różnym przeznaczeniem. Oscylator RSI miałby zastosowanie do krótkoterminowych zagrań counter-trend i wyłapywania korekt, zaś oscylator CCI do badania, czy trend dla pozycji zajętych z uwzględnieniem długiego horyzontu czasowego nie słabnie i czy nadal warto utrzymywać zaangażowanie w danym instrumencie.

CCI czy RSI – który wskaźnik dla początkującego tradera

Jak już stwierdziliśmy wyżej, zarówno CCI jak i RSI służa do czegoś innego. Jednak, jaki wskaźnik jest łatwiejszy w zrozumieniu i zastosowaniu? Tak naprawde poszukiwanie dywergencji dla jednego i drugiego opiera się na zbliżonych zasadach.

Jeśli jednak weźmiemy pod uwagę popularność obu wskaźników i popularyzację pewnych zagrań, tudzież znaczeń określonych setupów jak np. negatywna dywergencja RSI, początkujący trader szybciej nauczy się stosować RSI.

Początkujących inwestorów charakteryzuje zazwyczaj brak cierpliwości, tudzież w tym wypadku również lepiej sprawdzi się RSI stosowany głównie do szybkich i agresywnych zagrań.

Commodity Channel Index (wskaźnik CCI Forex) będzie miał lepsze zastosowanie także dla nieco mniej popularnych, ale silniej trendujących instrumentów, głównie na rynkach towarowych. To wskazanie także faworyzuje wskaźnik RSI w oczach początkującego inwestora na Forex. Nowi na rynku gracze, jako pierwsze instrumenty do handlu najczęściej wybierają główne pary walutowe.

Podsumowując – jeśli chodzi o początkujących inwestorów wskaźnik RSI pokazuje swoją dominację, zarówno pod względem szybszych i łatwiejszych w codziennym tradingu zastosowań, jak i pod względem ilości informacji oraz strategii zbudowanych w oparciu o oscylator RSI, dostępnych w zasadzie od ręki.

Przy jakiej wartości wskaźnika RSI nie należy sprzedawać akcji? (ciekawostka)

Ciekawostką i ważną informacją dla zaawansowanych jak i przede wszystkim początkujących graczy na giełdzie jest odpowiedź na pytanie: przy jakiej wartości wskaźnika RSI nie należy sprzedawać akcji?

Wiedząc już, co to jest RSI Forex, znajdziemy dużo podstawowych informacji jak i kilka zastosowań dla rynków kontraktów terminowych jak i Forex.

Jeśli jednak chodzi o giełdę i inwestowanie w średnim terminie, dla ustawień RSI 14 nie należy kupować akcji przy przekroczeniu przez wskaźnik poziomu = 70. Należy wówczas uznać, że rynek jest już wykupiony i cierpliwie czekać na korektę, dodatkowo wspomagając się wskaźnikiem CCI. Dywergencja CCI i jednoczesna negatywna dywergencja RSI dadzą bardzo wyraźny sygnał do zajęcia pozycji counter trend i bardzo prawdopodobnego odwrócenia całego trendu.

Przebicie od dołu poziomu 30 będzie sygnałem, aby nie sprzedawać akcji a wręcz rozważyć doważenie portfela.

To koniec tego artykułu, ale dopiero początek Twojej przygody z rynkami finansowymi. Przed Tobą długa droga, ale lepiej w pierwszej kolejności poćwiczyć. Rachunek demonstracyjny to najlepszy sposób, aby przetestować zdobytą wiedzę w praktyce. Otwórz bezpłatne konto demo z wirtualnymi pieniędzmi już dziś!

OTWIERAM KONTO DEMO

Analityk Techniczny
Przyszłe ruchy cen na rynku akcji, surowców i walut prognozuje wyłącznie na podstawie wykresów. Swoje przekonania opiera na podstawowych założeniach analizy technicznej, które mówią, że rynek dyskontuje wszystko, ceny podlegają trendom, a historia się powtarza. Analizuje zachowanie się cen w przeszłości, formacje techniczne oraz wykorzystuje wskaźniki analizy technicznej, takie jak średnie ruchome czy oscylatory. W swojej analizie całkowicie pomija fundamentalne aspekty inwestowania.