NewConnect – alternatywny system obrotu GPW

Warszawa
J2T Trade

NewConnect to zorganizowany rynek akcji Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie Spółka Akcyjna (GPW S.A.), prowadzony poza rynkiem regulowanym w formie alternatywnego systemu obrotu, funkcjonujący od 30 sierpnia 2007 roku. Na dzień 25 listopada 2016 na rynku NewConnect notowanych było 408 spółek.

Alternatywny rynek akcyjny NewConnect przeznaczony jest dla powstających bądź młodych spółek o stosunkowo niewielkiej przewidywanej kapitalizacji (małych i średnich przedsiębiorstw) ze wszystkich branży, jednak ze szczególnym uwzględnieniem spółek działających w tak zwanym sektorze nowych technologii: IT, mediach elektronicznych, telekomunikacji, biotechnologii, ochronie środowiska, energii alternatywnej, nowoczesnych usług itp. Pierwotnym zamysłem twórców tego rynku było stworzenie polskiego odpowiednika amerykańskiego NASDAQ’a – dynamicznego rynku akcyjnego dla mniejszych przedsiębiorstw z dużym potencjałem. Czy misja ta potoczyła się z sukcesem jest kwestią sporną – wśród inwestorów przeważają raczej negatywne nastroje, jednak o tym nieco później.

Zaletą alternatywnego rynku Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie z punktu widzenia osób chcących wprowadzić swoje firmy na rynek publiczny jest niższy koszt debiutu oraz mniejsza ilość formalności zarówno podczas debiutu, jak i mniejsze wymogi formalne dotyczące raportowania względem IPO na głównym parkiecie GPW. Z punktu widzenia inwestora rynek ten charakteryzuje się mniejszą płynnością i większą zmiennością, co prowadzi do wyższego ryzyka przy jednoczesnej wyższej możliwej stopie zwrotu. Obrazowo rzecz ujmując handel na rynku głównym i na rynku NewConnect różni się, patrząc od strony inwestora tak, jak różni się inwestowanie pieniędzy w dywidendowego blue chipa i w start up.

Poniżej film przedstawiający debiut spółki VOICETEL COMMUNICATIONS na NewConnect oraz wywiad z prezesem jej zarządu Dawidem Wójcickim (źródło filmu: kanał YouTube Info Strefa).

FP Markets

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=u0-R4nHxfGM&rel=0]

Historia NewConnect

Za przodka rynku NewConnect można uznać rynek pozagiełdowy CeTO (Centralna Tabela Ofert). Odbywał się na nim obrót akcjami małych przedsiębiorstw. Pierwotnym przeznaczeniem tego rynku było z kolei notowanie spółek uczestniczących w Programie Powszechnej Prywatyzacji. Powstał on w grudniu 1996 roku jednak nie zainteresował on ani emitentów ani inwestorów, co przekreśliło jego wkład w rozwój rynku kapitałowego w naszym kraju. Plany utworzenia rynku dla małych i średnich przedsiębiorstw o podwyższonym ryzyku inwestycyjnym pojawiły się w opracowanej przez Ministerstwo Finansów w 2004 roku strategii rozwoju rynku kapitałowego „Agenda Warsaw City 2010”. Na jej podstawie w 2007 roku powstał ASO GPW S.A. czyli Alternatywny System Obrotu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie, czyli dzisiejszy NewConnect, którego pierwsza sesja odbyła się 20 sierpnia 2007 roku.

Emitenci na NewConnect

W strategii GPW sporządzono tzw. opis wzorcowego emitenta, który wskazywał na cechy charakterystyczne podmiotów, dla których przeznaczony jest warszawski rynek alternatywny: podmiot ma być w początkowej fazie rozwoju, zapotrzebowanie na kapitał wynosić ma od kilkuset tysięcy do kilkudziesięciu milionów złotych, podmiot powinien działać w sektorach innowacyjnych, co wiąże się z modelem działalności opartym o aktywa niematerialne, przedsiębiorstwo ma charakteryzować się wysokim potencjałem i dynamiką wzrostów, a w przyszłości ma przewidywać debiut na rynku regulowanym, czyli na rynku podstawowym Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie.

Inwestorzy i handel na NewConnect

NewConnect, z racji niskiej kapitalizacji spółek na nim notowanych oraz niskiej płynności, przeznaczony jest przede wszystkim dla inwestorów indywidualnych o wyższym apetycie na ryzyko. Spółki notowane na warszawskim rynku alternatywnym charakteryzują się dużą zmiennością ceny, a z racji, że są to w dużej mierze spółki o niskim udziale aktywów trwałych w całym kapitale, które dodatkowo dość krótko funkcjonują na rynku i często są wysoce zlewarowane, prawdopodobieństwo ich bankructwa jest dużo wyższe niż w przypadku spółek notowanych na rynku podstawowym. Dodatkowo, w razie bankructwa spółki, odzyskanie kapitału z masy upadłościowej takiej spółki jest bardzo utrudnione, ponieważ nie dość, że spółka posiada małą ilość aktywów (szczególnie trwałych), to jeszcze prawo przewiduje, że najpierw zaspokajane są roszczenia finansowe wierzycieli spółki, a dopiero później akcjonariuszy (tak jest w przypadku każdej spółki akcyjnej), co oznacza, że dla akcjonariuszy w większości wypadków nie zostaje praktycznie nic, a posiadane przez nich papiery można przysłowiowo „wyrzucić do kosza”.

Spółki notowane na NewConnect mogą być notowane w systemie notowań ciągłych lub w systemie notowań jednolitych z dwoma fixingami.


InwestorInwestor radzi:

Rynek NewConnect jest ciekawą alternatywną dla inwestycji na rynku głównym GPW, ale jego podstawową wadą jest brak płynności. Jeżeli szukasz niezwykle płynnego rynku, zainteresuj się rynkiem Forex oraz akcjami z USA i UE. Bezpłatne demo, pozwalające przetestować możliwości platformy, znajdziesz tutaj.


Notowania ciągłe NewConnect

W przypadku notowań ciągłych godziny handlu prezentują się następująco:

 • 8:30 – 9:00 Faza przed otwarciem (przyjmowanie zleceń na otwarcie),
 • 9:00 Faza otwarcia (określanie kursu na otwarciu),
 • 9:00 – 16:50 Faza notowań ciągłych,
 • 16:50 – 17:00 Faza przed zamknięciem (przyjmowanie zleceń na zamknięcie),
 • 17:00 Faza zamknięcia (określanie kursu na zamknięciu),
 • 17:00 – 17:05 Dogrywka.

Notowania jednolite NewConnect

W przypadku notowań jednolitych funkcjonują poniższe godziny handlu:

 • 8:30 – 11:00 Faza przed otwarciem (przyjmowanie zleceń na otwarcie),
 • 11:00 Faza otwarcia (określanie kursu na otwarciu),
 • 11:00 – 11:30 Dogrywka,
 • 11:30 – 15:00 Faza przed otwarciem (przyjmowanie zleceń na następne otwarcie),
 • 15:00 Faza otwarcia (określanie kursu na otwarciu),
 • 15:00 – 15:30 Dogrywka,
 • 15:30 – 17:05 Faza przed otwarciem (przyjmowanie zleceń na następne otwarcie)

Indeksy i spółki notowane na NewConnect

Dwa główne indeksy parkietu NewConnect to NCIndex oraz NCIndex 30. Pierwszy z nich to indeks dochodowy dedykowany rynkowi akcji NewConnect. Datą bazową indeksu jest pierwszy dzień notowań NewConnect, czyli 30 sierpnia 2007 roku. Wartość bazowa indeksu wynosiła 1000 punktów. Indeks NCIndex obejmuje wszystkie spółki notowane na parkiecie NewConnect, można więc powiedzieć, że jest odpowiednikiem indeksu NASDAQ Composite z amerykańskiej giełdy NASDAQ, na której NewConnect miał się wzorować. Jest to indeks dochodowy, co oznacza, że przy obliczaniu jego wartości uwzględnia się nie tylko ceny akcji spółek w nim zawartych, ale także dochody z dywidend i praw poboru.

NewConnect

Wzór na obliczenie wartości NCIndex wygląda następująco:

NCI = [(∑ P(i) * S(i)) / (∑ (P(0) * S(0)) * K(t))] * 1000

We wzorze:

S(i) – pakiet uczestnika indeksu „i” na danej sesji,
P(i) – kurs uczestnika indeksu „’i”’ na danej sesji,
S(0) – pakiet uczestnika indeksu „i” na sesji w dniu bazowym,
P(0) – kurs uczestnika indeksu „’i” na sesji w dniu bazowym,
K(t) – współczynnik korygujący indeksu na danej sesji.

W przypadku podziału akcji uczestnika indeksu, indeks modyfikowany jest za pomocą wzoru:

S(i) = S(i’) * N

We wzorze:

S(i) – nowa liczba akcji spółki „i” w portfelu indeksu po podziale,
S(i’) – dotychczasowa liczna akcji spółki „i” w portfelu indeksu,
N – stosunek splitu.

W przypadku prawa do dywidendy z akcji uczestnika indeksu, indeks modyfikowany jest za pomocą wzoru:

K(t) = {[M(t) – (D(i) * S(i))] / M(t)} * K(t’)

We wzorze:

M(t) – kapitalizacja portfela indeksu przed zmianą,
D(t) – dywidenda na akcję wypłacana przez spółkę „i”, która na sesji „t+1” po raz pierwszy będzie notowana „bez dywidendy”(w przypadku ustalenia dywidendy w walucie obcej, kwota dywidendy zostaje przeliczona na złote przy zastosowaniu średniego kursu Narodowego Banku Polskiego danej waluty obowiązującego w dniu „t”),
S(i) – liczba akcji spółki „i” w portfelu indeksu,
K(t) – nowa wartość współczynnika korygującego,
K(t’) – dotychczasowa wartość współczynnika korygującego.

W przypadku prawa poboru akcji uczestnika indeksu, indeks modyfikowany jest za pomocą wzorów:

K(t) = [(M(t) – V(i)) / M(t)] * K(t’)

oraz

V(i) = [(P(i) – P(e)) / (N(i) + 1)] * S(i)

We wzorach:

V(t) – wartość teoretyczna praw poboru z akcji „i”, które na sesji „t+1” po raz pierwszy będą notowane „bez prawa poboru”; nie oblicza się jeśli P(e)>P(i),
P(i) – kurs akcji „i” na danej sesji,
P(e) – cena akcji nowej emisji z prawem poboru spółki „i”,
N(i) – liczba praw niezbędna do objęcia 1 akcji nowej emisji spółki „i”,
S(i) – liczba akcji spółki „i” w portfelu indeksu.

Wartość otwarcia indeksu NCIndex publikowana jest o godzinie 9:00, jeśli zawarte transakcje pozwalają wycenić co najmniej 35% kapitalizacji portfela. Kolejne wartości indeksu publikowane są co 5 minut, a wartość zamknięcia publikowana jest o 17:10.

Uczestnicy indeksu wyznaczani są w oparciu o dane według stanu zakończenia sesji w drugi piątek ostatniego miesiąca kwartału, czyli w drugi piątek marca, czerwca, września oraz grudnia, a indeks modyfikowany jest po zakończeniu sesji w trzeci piątek trzeciego miesiąca kwartału. W składzie indeksu znajdują się wszystkie spółki, które zostały wprowadzone do obrotu na rynku akcji NewConnect, których liczba akcji w wolnym obrocie jest wyższa niż 10% i dodatkowo spełniających warunek, że wartość akcji w wolnym obrocie wynosi co najmniej milion złotych. Dodatkowo spółki nie mogą być w stanie upadłości ani nie być zakwalifikowane do segmentów HLR (High Liquidity Risk) oraz SHLR (Super High Liquidity Risk).

Wagi uczestników indeksu obliczane są na podstawie wszystkich akcji znajdujących się w wolnym obrocie, w liczbie nie większej niż liczba akcji wprowadzonych do obrotu i zaokrąglone do pełnych tysięcy akcji. Wagi największych spółek są ograniczane do poziomu 10%.

Indeks NCIndex 30 obliczany jest w taki sam sposób jak NCIndex – jest to indeks dochodowy uwzględniający dochody z dywidend i praw poboru, jednak zawiera on 30 najbardziej płynnych spółek notowanych na NewConnect. Datą bazową indeksu jest 31 grudnia 2012 roku, a jego wartość bazowa wynosi 1000 punktów. W porównaniu do NCIndex, NCIndex 30 różni się dniem, na podstawie którego dokonuje się rewizji składu – jest on modyfikowany na podstawie stanu z zamknięcia ostatniej sesji drugiego miesiąca kwartału, czyli lutego, maja, sierpnia i listopada. Sama rewizja następuje jednak w tym samym momencie co rewizja składu NCIndex, czyli po zamknięciu sesji w trzeci piątek ostatniego miesiąca kwartału.

To koniec tego artykułu, ale dopiero początek Twojej przygody z rynkami finansowymi. Przed Tobą długa droga, ale lepiej w pierwszej kolejności poćwiczyć. Rachunek demonstracyjny to najlepszy sposób, aby przetestować zdobytą wiedzę w praktyce. Otwórz bezpłatne konto demo z wirtualnymi pieniędzmi już dziś!

OTWIERAM KONTO DEMO

Inwestor
Posiada średnio- i długoterminowe nastawienie do inwestowania. Zawiera niewiele transakcji w miesiącu – często jedną lub nawet żadnej – w oczekiwaniu na realizację zakładanego scenariusza rynkowego. Decyzje inwestycyjne podejmuje na podstawie analizy fundamentalnej, natomiast sam moment wejścia i wyjścia z pozycji definiuje z wykorzystaniem narzędzi analizy technicznej. Inwestuje w wartość, nie interesuje go szum rynkowy na niskich interwałach czasowych.