Związek Maklerów i Doradców ZMiD

ZMiD
J2T Trade

Związek Maklerów i Doradców, w skrócie ZMiD, to stowarzyszenie, które zrzesza osoby posiadające polskie licencje maklera papierów wartościowych oraz doradcy inwestycyjnego. Stowarzyszenie powstało w Warszawie w 1991 roku. Związek Maklerów i Doradców działa na podstawie ustawy o stowarzyszeniach, a także umocowany jest w ustawie o nadzorze nad rynkiem kapitałowym, co oznacza, że jest bez wątpienia dostrzegany przez ustawodawcę – funkcjonuje bowiem od samego początku działania rynku kapitałowego w Polsce. Jest to organizacja reprezentującą całą grupę zawodową maklerów papierów wartościowych i doradców inwestycyjnych. Związek Maklerów i Doradców współpracuje podczas prac komisji sejmowych z Sejmem RP, agencjami rządowymi takimi jak Ministerstwo Finansów, Ministerstwo Skarbu Państwa, czy Komisją Nadzoru Finansowego, a także najważniejszymi instytucjami działającymi na polskim rynku kapitałowym – Giełdą Papierów Wartościowych w Warszawie, Krajowym Depozytem Papierów Wartościowych czy Izbą Domów Maklerskich.

Cele ZMiD

Zgodnie ze statutem ZMiD podstawowe cele działalności Związku Maklerów i Doradców to przede wszystkim ochrona interesów maklerów papierów wartościowych i doradców inwestycyjnych, kształtowanie zwyczajów obrotu papierami wartościowymi i zasad etyki zawodowej maklerów i doradców, podnoszenie kwalifikacji zawodowych członków związku oraz działalność edukacyjna w zakresie funkcjonowania rynku kapitałowego.

Kursy i szkolenia

Od początku swojego istnienia Związek Maklerów i Doradców jest mocno zaangażowany w prowadzenie kursów i szkoleń, a także w działalność analityczną i doradczą, przygotowującą do egzaminów licencyjnych, zarówno tych polskich jak i zagranicznych, a także szkoleń poszerzających wiedzę uczestników na temat rynków finansowych. W ofercie Związku Maklerów i Doradców znajdziemy szkolenia na maklera papierów wartościowych, doradcę inwestycyjnego (wszystkie trzy poziomu), a także do zagranicznego egzaminu CFA (Chartered Financial Analyst), szkolenia maklerów TGE, szkolenia analityków inwestycyjnych i inne.

Członkowie Związku Maklerów i Doradców

Na stan lipiec 2016 licencję maklera papierów wartościowych posiadają 2944 osoby, spośród których 1251 posiada uprawnienia do wykonywania czynności doradztwa inwestycyjnego. Ponadto 553 osoby posiadają licencję doradcy inwestycyjnego. Spośród tych niemal 3500 osób do Związku Maklerów i Doradców należy ponad 1,5 tysiąca maklerów i doradców.

FP Markets

Członkowie ZMiD dzielą się na dwie grupy – członków zwyczajnych oraz członków wspierających. Członkiem wspierającym może zostać każdy, a w zamian otrzymuje dostęp do ofert biura karier ZMiD, wstęp na konferencje organizowane przez Związek Maklerów i Doradców, zniżki na kursy i szkolenia, możliwość rozbudowy sieci kontaktów oraz możliwość aktywnego uczestnictwa w rozwoju Związku. Członkiem zwyczajnym mogą zostać jedynie osoby posiadające licencje maklera papierów wartościowych, doradcy inwestycyjnego, maklera giełd towarowych, maklera giełdowego na rynku towarów giełdowych TGE S.A., maklera giełdowego na rynku instrumentów finansowych TGE S.A. lub profesjonalnego analityki biznesowego.

Deregulacja zawodu maklera i doradcy inwestycyjnego

Istotną rolę Związek Maklerów i Doradców odegrał w kontekście tak zwanej trzeciej ustawy deregulacyjnej, która przewidywała zmiany w kwestii licencji maklera papierów wartościowych oraz licencji doradcy inwestycyjnego. Podstawową uwagą Związku było to, że niejednolite kryteria dostępu do zawodu radykalnie obniżą standardy weryfikacji przygotowania zawodowego. Dotyczy to przede wszystkim możliwości uzyskania prawa do wykonywania zawodu przez osoby, które ukończyły wybrane kierunki studiów bez jakiejkolwiek dodatkowej weryfikacji. Taki przepis umożliwi otrzymanie prawa do wykonywania zawodu osobom, które choć ukończyły studia, nie opanowały dostatecznie wiedzy koniecznej do odpowiedniego wykonywania zawodu. Wątpliwości Związku wzbudziła także możliwość uzyskania licencji na podstawie wyłącznie stażu zawodowego. Istnieje możliwość, że na listę maklerów dostaną się osoby, które mimo przepracowania odpowiedniego czasu w sektorze finansowym nie będą posiadały wiedzy wystarczającej do pełnienia zawodu maklera. Rzetelne wykonywanie zawodu maklera wymaga dobrej znajomości zarówno przepisów prawa jak i zasad etyki zawodowej. Ponadto wpis na listę maklerów uprawnia do wykonywania szerokiego wachlarza czynności od przyjmowania i przekazywania zleceń od inwestorów, przez organizowanie alternatywnego systemu obrotu, aż po doradztwo inwestycyjne, co według Związku oznacza, że wykonywana wcześniej działalność może okazać się zbyt ograniczona w stosunku do nabywanych przez osobę wpisywaną na listę maklerów uprawnień. Kwalifikacja maklerów na podstawie praktyki zawodowej oznaczać będzie w opinii Związku Maklerów i Doradców dopuszczenie do wykonywania zawodu maklera osób, które będą posiadać wyłącznie wycinkową wiedzę praktyczną, wynikającą z charakteru wykonywanej pracy. Przykładowo kandydat na maklera, który zajmował się jedynie obsługą zleceń inwestorów może nie posiadać żadnej wiedzy z zakresu doradztwa inwestycyjnego, do którego otrzymana licencja będzie go uprawniać. Według związku „usuwanie barier w dostępie do zawodu maklera i doradcy inwestycyjnego […] jest wątpliwe (ponieważ – przyp. autora) bariery te były systematycznie obniżane i obecnie brak jest potrzeby dalszej deregulacji”. Związek Maklerów i Doradców zauważa, że nawet przy braku deregulacji dostęp do zawodu maklera jest stosunkowo łatwy – egzamin będący jednoetapowym testem nie jest wysoką barierą, koszt przystąpienia do egzaminu jest relatywnie niski – wynosi 500 zł, ponadto w 2005 roku zniesiono wymóg posiadania określonego poziomu wykształcenia, a także wprowadzono obowiązek organizowania co najmniej dwóch egzaminów na maklera papierów wartościowych w roku, co pozwala na szybkie poprawienie uzyskanego wyniku. Oprócz tego mimo, że poziom trudności egzaminu podlega kontroli Komisji Nadzoru Finansowego, która stawia wysokie wymogi kandydatom do wykonywania kluczowych z punktu widzenia rynków finansowych zawodów, większość kandydatów zdaje egzamin w okresie maksymalnie 12 – 18 miesięcy.

W przypadku deregulacji zawodu doradcy inwestycyjnego Związek Maklerów i Doradców zauważa, że egzamin na doradcę inwestycyjnego jest ściśle dostosowany do polskich uwarunkowań prawnych i składa się z trzech etapów, na których sprawdzana jest wiedza z zakresu funkcjonowania rynku finansowego, prawa spółek kapitałowych, prawa cywilnego, prawa podatkowego, międzynarodowych standardów rachunkowości itd. ZMiD zauważa, że od 1 stycznia 2010 roku do 30 czerwca 2013 roku trzeci etap egzaminu zaliczyło 160 osób, co stanowiło wówczas 37% wszystkich osób wpisanych na listę doradców inwestycyjnych, co świadczy o prawdopodobnie coraz lepszym przygotowaniu kandydatów oraz o racjonalności stawianych przed kandydatami wymagań.

ZMiD zauważa, że „proponowane zmiany, które zagrażają obniżeniem profesjonalizmu w zarządzaniu zgromadzonymi w Polsce aktywami, mogą wpływać na wzrost prawdopodobieństwa wystąpienia ryzyk systemowych, które – jak wykazały doświadczenia kryzysu finansowego – stanowią poważne wyzwanie dla finansów publicznych”. Związek ma również szereg innych uwag dotyczących obowiązków nakładanych na Komisję Nadzoru Finansowego, choćby obowiązku analizowania zakresu tematycznego studiów, które miałyby uprawniać do otrzymania licencji maklera papierów wartościowych, co mogłoby doprowadzić do sporów kompetencyjnych pomiędzy KNF oraz Ministerstwem Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wiele zapisów nakładałoby na KNF biurokratyczne i kosztowne obowiązki wymuszające na KNF tworzenie interpretacji i poświęcanie wielu środków na skomplikowane zadania, które według Związku Maklerów i Doradców (zmid.org.pl), nie wpłyną pozytywnie na efektywność działań nadzorczych nad polskim rynkiem kapitałowym.

To koniec tego artykułu, ale dopiero początek Twojej przygody z rynkami finansowymi. Przed Tobą długa droga, ale lepiej w pierwszej kolejności poćwiczyć. Rachunek demonstracyjny to najlepszy sposób, aby przetestować zdobytą wiedzę w praktyce. Otwórz bezpłatne konto demo z wirtualnymi pieniędzmi już dziś!

OTWIERAM KONTO DEMO

Ekonomista
Doktor nauk ekonomicznych. Posiada dogłębną wiedzę z zakresu makroekonomii, finansów i instrumentów finansowych takich jak akcje, obligacje i instrumenty pochodne. Doskonale rozumie mechanizmy funkcjonowania rynków finansowych i instytucji działających w ich obrębie – giełd, regulatorów i banków centralnych. Praktyk rynkowy – potrafi przełożyć wiedzę teoretyczną na praktyczne aspekty inwestowania i wykorzystać je na realnym rynku.