Europejski Bank Centralny EBC

Siedziba EBC
J2T Trade

Europejski Bank Centralny to bank centralny wspólnej waluty Unii Europejskiej tj. euro (EUR). EBC odpowiedzialny jest za emisję wspólnej waluty oraz ochronę jej siły nabywczej, czyli za utrzymanie stabilnego poziomu cen.

Europejski Bank Centralny przejął większość zadań banków centralnych państw należących do strefy euro, czyli Austrii, Belgii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Irlandii, Luksemburga, Niemiec, Portugalii, Włoch, Słowenii, Cypru, Malty, Słowacji, Estonii, Łotwy oraz Litwy, a także posiadających w swoim kraju euro na mocy podpisanych umów Monako, San Marino i Watykanu.

Historia EBC

Europejski Bank Centralny powstał 1 czerwca 1998 roku, w momencie wejścia w życie nominacji na członków Zarządu EBC. 1 stycznia 1999 roku w 11 krajach Unii Europejskiej, które dołączyły do Unii Gospodarczej i Walutowej wprowadzono euro w formie bezgotówkowej, a ponadto powstał Eurosystem, na który składały się Europejski Bank Centralny oraz 11 banków centralnych krajów, które dołączyły do tej wspólnoty.

Fizyczna waluta euro nadzorowana przez Europejski Bank Centralny była wprowadzana stopniowo w pierwszych miesiącach 2002 roku. Wtedy też strefa euro była już rozszerzona o kolejny kraj – Grecję.

FP Markets
Logo EBC i jego nazwy w traktatowych językach Unii Europejskiej
źródło: www.ecb.europa.eu

Prekursorem Europejskiego Banku Centralnego był Europejski Instytut Walutowy (European Monetary Institute, czyli EMI). Instytucja ta funkcjonowała od 1 stycznia 1994 roku (została powołana w wyniku podpisania traktatu o Unii Europejskiej w Maastricht) do 1 stycznia 1999 roku, kiedy działalność rozpoczął Eurosystem, czyli European Central Bank wraz z bankami centralnymi krajów członkowskich.

Banki centralne państw członkowskich były członkami EMI. Rada Europejskiego Instytutu Walutowego była niezależna, nie mogły na nią wpływać żadne organy Wspólnoty ani rządy i instytucje państw członkowskich.

W skład Rady wchodził prezes Europejskiego Instytutu Walutowego oraz prezesi krajowych banków centralnych, z których jeden był wiceprezesem EMI. Europejski Instytut Walutowy, zgodnie z artykułem 117 Traktatu o Wspólnocie Europejskiej miał umacniać współpracę pomiędzy narodowymi bankami centralnymi, koordynować politykę pieniężną banków centralnych państw członkowskich.

Wszystko, aby zapewnić stabilność cen, kontrolować funkcjonowanie Europejskiego Systemu Walutowego, udzielać konsultacji w zakresie zagadnień podlegających kompetencjom banków centralnych państw członkowskich i zagadnień wpływających na stabilność rynków finansowych i instytucji z nimi związanych, przejmował zadania Europejskiego Funduszu Współpracy Walutowej, który ulegał wówczas rozwiązaniu.


EkonomistaEkonomista radzi:

Działania Europejskiego Banku Centralnego przekładają się bezpośrednio na kurs i kierunek zmian wspólnej waluty – euro. Bądź na bieżąco z sytuacją makroekonomiczną i sprawdź, jak decyzje EBC wpływają na kurs EURUSD i EURPLN. Otwórz bezpłatne demo i śledź bieżące kursy.


Władze ECB (European Central Bank)

Władza Europejskiego Banku Centralnego składa się z trzech organów: Rady Prezesów, Zarządu EBC oraz Rady Ogólnej.

Rada Prezesów ECB

Rada Prezesów to naczelny organ decyzyjny Europejskiego Banku Centralnego. W skład Rady Prezesów wchodzi 25 osób, spośród których sześciu to członkowie Zarządu Europejskiego Banku Centralnego, a pozostałych 19 to prezesi banków centralnych krajów strefy euro (czyli centralnych banków państw Eurosystemu).

Spotkania Rady Prezesów organizowane co najmniej 10 razy w roku. Do obowiązków Rady Prezesów należy przede wszystkim uchwalanie wytycznych i podejmowanie decyzji niezbędnych do wykonywania zadań powierzonych Eurosystemowi.

W rękach Rady Prezesów leży też tworzenie polityki pieniężnej strefy euro oraz podejmowanie decyzji we wszystkich sprawach dotyczących polityki pieniężnej, stóp procentowych i w sprawach wielkości rezerw w Eurosystemie – Rada Prezesów ma więc kompetencje odpowiadające Radzie Polityki Pieniężnej w przełożeniu na strefę euro.

Zarząd Europejskiego Banku Centralnego

Drugi organ to Zarząd Europejskiego Banku Centralnego składa się sześciu członków, którymi są prezes, wiceprezes oraz czterech członków mianowanych przez rządy państw Eurosystemu po konsultacjach z Parlamentem Europejskim i Radą Prezesów.

Członkowie Zarządu są wybierani na 8-letnią kadencję. Zarząd Europejskiego Banku Centralnego jest organem wykonawczym, zajmuje się administrowaniem i organizacją pracy EBC. Zarząd EBC realizuje politykę pieniężną strefy euro, narzuconą przez Radę Prezesów – jest to więc odpowiednik Rady Prezesów NBP.

Rada Ogólna EBC

Siedziba EBCOstatnim organem Europejskiego Banku Centralnego jest Rada Ogólna, na którą składa się prezes i wiceprezes EBC oraz 28 prezesów banków centralnych państw członkowskich Unii Europejskiej – wszystkich krajów strefy euro i krajów UE spoza jej obszaru.

Do kompetencji Rady Ogólnej należy doradzanie Europejskiemu Bankowi Centralnemu, zbieranie statystyk, sporządzanie raportów rocznych Europejskiego Banku Centralnego oraz zarządzanie warunkami zatrudnienia personelu EBC.

EBC zajmuje się także przygotowywaniem danych koniecznych do ustalenia kursów walut państw członkowskich objętych derogacją wobec euro. Rada Ogólna odpowiada również za tworzenie przepisów koniecznych do normalizacji procedur sprawozdawczych i rachunkowych stosowanych przez banki centralne państw Unii Europejskiej.

Zgodnie ze Statutem Rada Ogólna zostanie rozwiązana w momencie przystąpienia do strefy euro wszystkich państw członkowskich Unii Europejskiej.

Zadania Europejskiego Banku Centralnego

Europejski Bank Centralny jako bank centralny całej Eurolandu odpowiada w strefie euro za to, za co inne banki odpowiadają na terenie pojedynczych krajów – przykładowo za to, za co Narodowy Bank Polski odpowiada na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Najważniejsze zadania EBC to nadzorowanie systemów bankowych w krajach strefy euro, emisja euro i utrzymanie stabilności cen w strefie euro, zbieranie danych statystycznych i prowadzenie na ich podstawie polityki pieniężnej, organizacja systemów płatniczych – przede wszystkim systemu TARGET (skrót od Trans-European Automated Real-Time Gross Settlement Express Transfer, czyli Transatlantycki zautomatyzowany błyskawiczny system rozrachunku brutto w czasie rzeczywistym), który rozpoczął funkcjonowanie w 1999 roku wraz z utworzeniem Unii Gospodarczej i Walutowej przez 11 krajów Unii Europejskiej i przyjęcia przez nich waluty euro.

Ponadto do zadań Europejskiego Banku Centralnego należy zapobieganie fałszerstwom banknotów, współpraca w zakresie regulacji rynków finansowych, prowadzenie operacji otwartego rynku, utrzymywanie rezerwy obowiązkowej banków komercyjnych strefy euro i inne.

To koniec tego artykułu, ale dopiero początek Twojej przygody z rynkami finansowymi. Przed Tobą długa droga, ale lepiej w pierwszej kolejności poćwiczyć. Rachunek demonstracyjny to najlepszy sposób, aby przetestować zdobytą wiedzę w praktyce. Otwórz bezpłatne konto demo z wirtualnymi pieniędzmi już dziś!

OTWIERAM KONTO DEMO

Ekonomista
Doktor nauk ekonomicznych. Posiada dogłębną wiedzę z zakresu makroekonomii, finansów i instrumentów finansowych takich jak akcje, obligacje i instrumenty pochodne. Doskonale rozumie mechanizmy funkcjonowania rynków finansowych i instytucji działających w ich obrębie – giełd, regulatorów i banków centralnych. Praktyk rynkowy – potrafi przełożyć wiedzę teoretyczną na praktyczne aspekty inwestowania i wykorzystać je na realnym rynku.