Najdziwniejsze strategie handlu na Forex

trader
J2T Trade

Handel na Forex to dziś niezwykle popularne zajęcie. Nie powinno to dziwić – w końcu jest on dostępny praktycznie dla każdego, nie wymaga dużych nakładów kapitału, a także daje możliwość generowania wysokich zysków, w krótkim czasie – zwłaszcza, jeśli handlujemy z wykorzystaniem dźwigni finansowej, za pomocą kontraktów CFD.

Jednak – jak doskonale wiadomo, bez odpowiedniego systemu tradingowego, sukces w handlu na Forex jest tak naprawdę niemożliwy. Oczywiście, można mieć “szczęście początkującego” przez pewien czas, lecz na dłuższą metę trading “na wyczucie” zawsze doprowadzi do dotkliwych strat na naszym rachunku handlowym. Z tego powodu traderzy poszukują strategii idealnie pasujących do ich preferencji oraz stylu tradingowego, a następnie nierzadko lekko je modyfikują, aby perfekcyjnie dopasować dany system pod siebie.

Czasem jednak możemy się natknąć na naprawdę osobliwe strategie handlowe, które nie zawsze wydają nam się logiczne, a mimo to niektórym traderom pozwalają generować zyski. Oczywiście mówimy tu o metodach cały czas opartych na analizie technicznej, a nie czystym hazardzie – takim jak choćby “strategia” polegająca na rzucie monetą czy bazująca na tym, jaką dziś mamy pogodę (tak, niektóre osoby uzależnione od tradingu handlują właśnie za pomocą takich metod). Jakie zatem systemy handlu na Forex można uznać za dziwne? Dwie techniki tego typu zostaną zaprezentowane poniżej. Pierwsza z nich to:

Strategia Pull Back indeksu po 40 pipsach

Podstawowe zasady

Zasady strategii Pull Back indeksu po 40 pipsach są bardzo proste. W zasadzie w tym przypadku nazwa mówi sama za siebie. Interesuje nas tutaj otwarcie sesji, czyli godzina 9:00 w przypadku europejskich instrumentów finansowych, 15:30 – jeśli chodzi o amerykański rynek oraz 2:00 – gdy mowa o japońskiej sesji giełdowej. Od tego momentu obserwujemy, kiedy dany indeks giełdowy dokona ruchu o 40 pipsów w górę lub w dół. Jeśli stanie się to w ciągu pierwszych 30 minut sesji (kiedy zmienność z reguły jest najwyższa) – otwieramy transakcję odwrotną do tego ruchu. Dlaczego?

FP Markets

Wejście

Ponieważ zakładamy, że na rynku będzie miał miejsce pull back, czyli ruch powrotny w stronę kursu otwarcia sesji. Choć może wydawać się to na pierwszy rzut oka nielogiczne, to mimo wszystko zaskakująco często właśnie taki scenariusz ma miejsce. Wynika to z faktu, że pierwszy ruch danego dnia nierzadko jest fałszywy – w ten sposób więksi traderzy (przeważnie instytucjonalni) starają się “zapolować” na Stop Lossy drobnych spekulantów.

Stop Loss i Take Profit

Co ważne strategia Pull Back indeksu po 40 pipsach wykorzystuje sztywne poziomy Stop Loss oraz Take Profit. Pierwszy z nich oddalony jest 10 punktów od poziomu wejścia, a drugi o 20. W ten sposób nasz stosunek potencjalnego zysku do ponoszonego ryzyka (zwany RR) wynosi zawsze 2:1.

Przykład Long

Oto przykład wejścia w pozycję długą zgodną z tą strategią na niemieckim indeksie DAX z ostatniego piątku:

Strategia Pull Back indeksu 1

Wejście nastąpiło o 9:06 po kursie 15 531 (należy doliczyć koszty spreadu). Stop Loss znajdował się na poziomie 15 521, a pozycja została zamknięta zgodnie ze zleceniem Tak Profit zlokalizowanym na 15 551.

Przykład Short

Tutaj natomiast mamy przykład wejścia w pozycję krótką, które miało miejsce dzień wcześniej:

Strategia Pull Back indeksu 2

Wejście nastąpiło o 9:18 po kursie 15 694 . Stop Loss znajdował się na poziomie 15 704, a pozycja została zamknięta zgodnie ze zleceniem Tak Profit zlokalizowanym na 15 674 (należy doliczyć koszty spreadu). Jak zatem widzimy, ta osobliwa strategia sprawdza się zaskakująco często i pozwoliła nam wygenerować zyskowne pozycje nawet w ostatnich dniach.

Druga strategia handlu na Forex zasługująca na miano “jednej z najdziwniejszych” to:

Strategia Strzału Stochastycznego

Zasady

Strategia Strzału Stochastycznego została stworzona przez sławnego tradera Jake’a Bernsteina. Opisał ją w swojej książce pod tytułem “Inwestor Jednosesyjny”. Co ważne, propaguje ona wykorzystanie Oscylatora Stochastycznego w sposób całkowicie odwrotny do tradycyjnego i właśnie dlatego uchodzi ona za wyjątkowo dziwną. Jake Bernstein stworzył ją na potrzeby daytradingu w oparciu o niskie interwały czasowe, takie jak M5 i M15.

Strategia ta bazuje na zasadzie momentum, czyli utrzy­ma­nia się do­tych­cza­so­we­go tren­du jesz­cze przez pe­wien czas. Stra­te­gia Strza­łu Sto­cha­stycz­ne­go ge­ne­ru­je wska­za­nie wej­ścia na ry­nek wte­dy, gdy więk­szość spekulantów uwa­ża go za wy­prze­da­ny lub wy­ku­pio­ny.

In­ny­mi sło­wy, Oscy­la­tor ge­ne­ru­je sy­gnał kup­na, gdy więk­szość traderów uwa­ża ry­nek za wy­ku­pio­ny i nie­zdol­ny do dal­sze­go wzro­stu, a sy­gnał za­ję­cia po­zy­cji krót­kiej, gdy więk­szość spekulantów uwa­ża ry­nek za wy­prze­da­ny i nie­zdol­ny do dal­sze­go spad­ku. Jake Bernstein wyszedł z za­ło­że­nia, że w tym newralgicznym momencie ry­nek nie jest na ty­le wy­ku­pio­ny, aby nie mógł da­lej ro­snąć, ani tak wy­prze­da­ny, aby nie mógł da­lej spa­dać. Można to po­rów­nać do pra­wa fi­zy­ki gło­szą­ce­go, że cia­ło bę­dą­ce w ru­chu – po­zo­sta­nie w ru­chu, do­pó­ki nie za­brak­nie mu ener­gii. Ana­li­zu­jąc ry­nek ak­cji i ry­nek ter­mi­no­wy, za­uwa­ża­my, że wie­le naprawdę sil­nych i gwałtownych ru­chów cen ma miej­sce na krót­ko przed samym koń­cem silnego tren­du wzro­sto­we­go lub spad­ko­we­go.

Wejście, Stop Loss i zamknięcie pozycji

W Strategii Strzału Stochastycznego, dobrze nam znany Oscylator ge­ne­ru­je sy­gnał kup­na, je­śli li­nia %K znaj­dzie się na po­zio­mie 75% lub wyższym. W tej strategii wykorzystuje się za­zwy­czaj wykresy M5 lub M15, a Oscylator Stochastyczny ustawiony jest na 14 okresów. Ozna­cza to, że po tym, jak li­nia %K prze­kro­czy­ła po­ziom 75%, skła­da zle­ce­nie kup­na od razu na otwarciu następnej świecy. Po za­ję­ciu po­zy­cji dłu­giej na­le­ży ustawić zle­ce­nie Stop Loss 1 pips poniżej minimum ostatniej świecy. Natomiast za­mykamy po­zy­cję, gdy tyl­ko li­nie %K i %D prze­tną się po­now­nie.

Ana­lo­gicz­nie kon­stru­uje się wska­za­nie otwar­cia po­zy­cji krót­kiej po spad­ku li­nii %K po­ni­żej po­zio­mu 25%, co oznacza że zlecenie sprzedaży składamy od razu na otwarciu następnej świecy. Po za­ję­ciu po­zy­cji krótkiej na­le­ży ustawić zle­ce­nie Stop Loss 1 pips powyżej maksimum ostatniej świecy. Natomiast za­mykamy po­zy­cję, gdy tyl­ko li­nie %K i %D prze­tną się po­now­nie.

Przykład Long

Oto przykład wejścia w pozycję długą zgodną z tą strategią na niemieckim indeksie DAX z ostatniego piątku:

Strategia Strzału Stochastycznego 1

Cena otwarcia to 15 568 (należy doliczyć koszty spreadu). Stop Loss znajdował się na poziomie 15 563, natomiast pozycję należało zamknąć po cenie 15 579.5.

Przykład Short

Tutaj natomiast mamy przykład wejścia w pozycję krótką, które także miało miejsce w piątek, niecałe 2,5 godziny wcześniej:

Strategia Strzału Stochastycznego 2

Cena otwarcia to 15 571 . Stop Loss znajdował się na poziomie 15 583, natomiast pozycję należało zamknąć po cenie 15 551 (należy doliczyć koszty spreadu).

To koniec tego artykułu, ale dopiero początek Twojej przygody z rynkami finansowymi. Przed Tobą długa droga, ale lepiej w pierwszej kolejności poćwiczyć. Rachunek demonstracyjny to najlepszy sposób, aby przetestować zdobytą wiedzę w praktyce. Otwórz bezpłatne konto demo z wirtualnymi pieniędzmi już dziś!

OTWIERAM KONTO DEMO

Jakub Bandura
Redaktor portalu TradersArea.pl. Wiedzę z zakresu inwestowania oraz rynków finansowych zgłębiał na studiach ekonomicznych. Trader rynku OTC i Forex preferujący handel krótkoterminowy. Entuzjasta analizy technicznej oraz statystyki.