GPW miała 38,06 mln zł zysku netto, 50,75 mln zł zysku EBITDA w I kw. 2022 r.

GPW

GPWGiełda Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) odnotowała 38,06 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2022 r. wobec 38,86 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie.

Zysk operacyjny wyniósł 40,95 mln zł wobec 45,11 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł odpowiednio: 50,75 mln zł wobec 53,86 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 110,24 mln zł w I kw. 2022 r. wobec 111,54 mln zł rok wcześniej.

„Przychody ze sprzedaży GK GPW w okresie 3 miesięcy 2022 r. osiągnęły poziom zbliżony do przychodów osiągniętych w analogicznym kwartale 2021 r. i wyniosły 110,2 mln zł (-1,3 mln zł, tzn. -1,2% w stosunku do analogicznego okresu 2021 r.). Przychody pod koniec I kwartału 2022 r. pozostawały pod wpływem zwiększonej aktywność inwestorów na rynku kapitałowym spowodowanej wybuchem konfliktu zbrojnego na Ukrainie. Wśród linii biznesowych znaczny wzrost w trzech pierwszych miesiącach 2022 r. zanotowały przychody z obsługi obrotu instrumentami pochodnymi, które wyniosły 5,3 mln zł (+1,5 mln zł, tj. +40,1%), przychody z tyt. innych opłat od uczestników rynku które wyniosły 2,3 mln zł (+0,9 mln zł, tj. +58,9%) oraz przychody ze sprzedaży informacji oraz przychody z tytułu kalkulacji stawek referencyjnych, które wyniosły 13,7 mln zł (+0,4 mln zł, tj. +3% w stosunku do pierwszych trzech miesięcy 2021 r.). Segment rynku towarowego w okresie 3 miesięcy 2022 r. wygenerował nieco niższe przychody niż w I kwartale 2021 r. (-1,9 mln zł, tj. -5,1% ) na co głównie wpłynął spadek przychodów z tytułu obrotu prawami majątkowymi do świadectw pochodzenia (-1,6 mln zł, tj. -23,3%)” – czytamy w raporcie.

FP Markets

Nakłady inwestycyjne grupy w I kw. 2022 r. wyniosły łącznie 11,5 mln zł, z czego 4,1 mln zł stanowiły nakłady na środki trwałe (w okresie 3 miesięcy 2021 r.: 1,7 mln zł), a 7,4 mln zł nakłady na wartości niematerialne (w okresie 3 miesięcy 2021 r.: 9,1 mln zł).

„W okresie zakończonym 31 marca 2022 r. wydatki inwestycyjne na rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne związane były z realizacją kluczowych projektów takich jak: Nowa Platforma Transakcyjna, GPW Data, System GRC, Telemetria oraz zakupu sprzętu IT. W I kwartale 2021 r. wydatki inwestycyjne na rzeczowe aktywa trwałe dotyczyły m.in. inwestycji w Centrum Giełdowe i zakupu serwerów. Wydatki inwestycyjne na wartości niematerialne to m.in. nakłady na modyfikację systemu Sapri” – czytamy dalej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2022 r. wyniósł 22,09 mln zł wobec 22,01 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa kapitałowa GPW prowadzi platformy obrotu akcjami, obligacjami skarbowymi i korporacyjnymi, instrumentami pochodnymi, energią elektryczną i gazem ziemnym oraz dostarcza indeksy i wskaźniki referencyjne, m.in. WIBID i WIBOR. Od 2010 r. GPW jest spółką publiczną notowaną na prowadzonym przez siebie parkiecie.

ISBnews
Agencja informacyjna ISBnews od lat dostarcza najistotniejszych informacji o życiu gospodarczym zarówno dla inwestorów indywidualnych oraz instytucjonalnych. Szeroki przekój depesz ISBnews pozwala każdemu znaleźć interesujący go temat.