ESMA – European Securities and Markets Authority

ESMA
J2T Trade

ESMA, czyli European Securities and Markets Authority (Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych) to niezależny organ Unii Europejskiej, którego zadaniem jest zapewnienie stabilności systemu finansowego Unii Europejskiej poprzez zwiększenie ochrony inwestorów oraz wspieranie stabilnych i uporządkowanych rynków finansowych. Cel ten realizowany jest poprzez ocenę ryzyka dla inwestorów i rynków, tworzenie jednolitych przepisów finansowych dla wszystkich krajów Unii Europejskiej, budowanie spójnego nadzoru finansowego oraz poprzez bezpośrednie pełnienie nadzoru nad agencjami ratingowymi i repozytoriami transakcji. Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych wspomaga także bezpośrednią współpracę pomiędzy finansowymi organami nadzorczymi państw Unii Europejskiej w sektorze bankowym (EBA) oraz ubezpieczeniowym i emerytalnym (EIOPA). Choć European Securities and Markets Authority jest organem niezależnym, to odpowiada on za swoją działalność przed Parlamentem Europejskim, a dokładnie przed Komisją do Spraw Gospodarczych i Walutowych (ECON). Ponosi także odpowiedzialność przed Radą Unii Europejskiej oraz Komisją Europejską. ESMA jest zobowiązana do opracowywania i przedstawiania rocznych raportów ze swojej działalności.

Historia European Securities and Markets Authority

Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych powstał na bazie zaleceń raportu de Larosiere’a z 2009 roku, który wezwał do utworzenia Europejskiego Systemu Nadzoru Finansowego (ESFS), który funkcjonować miał jako zdecentralizowana sieć organów nadzorczych. ESMA rozpoczęła działalność 1 stycznia 2011 roku, zastępując jednocześnie Komitet Europejskich Regulatorów Rynku Papierów Wartościowych (CESR), którego zadaniem było promowanie spójnego nadzoru finansowego na terenie całej Unii Europejskiej oraz doradztwo w zakresie rynków finansowych Komisji Europejskiej.

Działania ESMA

Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych realizuje swoje cele poprzez cztery działania – ocenę zagrożeń dla inwestorów, rynków i stabilności finansowej, tworzenie jednolitego zbioru przepisów finansowych dla rynków Unii Europejskiej, promowanie spójności nadzoru finansowego w krajach Unii Europejskiej oraz bezpośrednie nadzorowanie podmiotów sektora finansowego.

Celem oceny zagrożeń dla inwestorów, rynków i stabilności finansowej jest wychwycenie tendencji, zagrożeń i słabych punktów systemu finansowego, a także możliwości, które można byłoby wykorzystać dla rozwoju. Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych stara się więc wykorzystywać swój wpływy, aby przeciwdziałać zagrożeniom stabilności finansowej, chronić europejskich inwestorów i wspomagać prawidłowe funkcjonowanie rynków finansowych. Oceny ryzyka tworzone przez Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych są wykorzystywane przez inne europejskie organy nadzoru, a także organy nadzoru poszczególnych państw Unii Europejskiej. Ocena ryzyka ESMA wspomaga tworzenie jednolitego zbioru przepisów, konwergencji nadzorczej i bezpośredni nadzór poszczególnych instytucji finansowych funkcjonujących na terenie Unii Europejskiej. Ocena ryzyka sprzyja także przejrzystości i ochronie inwestorów poprzez udostępnianie do informacji inwestorów rejestrów publicznych i baz danych, a także, w razie potrzeby, poprzez wydawanie ostrzeżeń dla inwestorów. Analiza ryzyka pozwala także na ocenę korzyści i ryzyka związanego z innowacjami w Unii Europejskiej.

FP Markets

Celem utworzenia jednolitego zbioru przepisów dla całego rynku finansowego Unii Europejskiej jest wzmocnienie budowy jednolitego rynku Unii Europejskiej, poprzez stworzenie równych warunków dla wszystkich inwestorów, emitentów i instytucji z państw Unii Europejskiej. Działalność ta polega na opracowywaniu standardów technicznych i doradztwie instytucjom Unii Europejskiej w kwestiach legislacyjnych.

Spójność w zakresie nadzoru nad rynkiem finansowym polega na stosowaniu tych samych, a przynajmniej podobnych zasad nadzoru we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Celem promowania konwergencji w zakresie nadzoru finansowego jest zapewnienie wysokiej jakości regulacji i nadzoru, równych dla wszystkich instytucji Unii Europejskiej.

Artykuł opracowano na podstawie serwisu esma.europa.eu.

To koniec tego artykułu, ale dopiero początek Twojej przygody z rynkami finansowymi. Przed Tobą długa droga, ale lepiej w pierwszej kolejności poćwiczyć. Rachunek demonstracyjny to najlepszy sposób, aby przetestować zdobytą wiedzę w praktyce. Otwórz bezpłatne konto demo z wirtualnymi pieniędzmi już dziś!

OTWIERAM KONTO DEMO

Ekonomista
Doktor nauk ekonomicznych. Posiada dogłębną wiedzę z zakresu makroekonomii, finansów i instrumentów finansowych takich jak akcje, obligacje i instrumenty pochodne. Doskonale rozumie mechanizmy funkcjonowania rynków finansowych i instytucji działających w ich obrębie – giełd, regulatorów i banków centralnych. Praktyk rynkowy – potrafi przełożyć wiedzę teoretyczną na praktyczne aspekty inwestowania i wykorzystać je na realnym rynku.